HET VERHAAL VAN INVICTUS GAMES (16 – 22 april 2022)

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Tijdens de Invictus Games staan er nuldelijnsondersteuners gereed voor veteranen voor eventuele ondersteuning. Er elke dag staat er een team van  nuldelijnsondersteuners paraat. Deze nuldelijnsondersteuners zijn herkenbaar met het bekende logo. Veteranen helpen Veteranen.

Doorn, 2 maart 2022

Geachte Volksvertegenwoordigers,

Onlangs, op donderdag 17 februari, zijn de resultaten van het onderzoek ‘Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 – 1950’ gepresenteerd. Het Veteranen Platform (VP) heeft daar toen in haar reactie ‘Herhaling van zetten’ expliciet afstand van genomen.

Het VP, een vereniging van meer dan 80 veteranenorganisaties en representant van meer dan 100.000 veteranen en hun relaties, heeft de afgelopen periode gebruikt om de mening en gevoelens te peilen bij zijn leden en in de Nederlandse samenleving.

Het genoemde onderzoek, ingesteld mede naar aanleiding van het boek ‘De brandende kampongs van generaal Spoor’, van Rémy Limpach, had ertoe moeten leiden dat Nederland in ‘het reine’ zou moeten komen met zichzelf en met zijn historie in de onderhavige periode. Het is evident dat dit met name gevoelig ligt bij de veteranenorganisaties. Zij representeren, en/of voelen zich de erfgenamen van, onze Indië- en KNIL-veteranen, hun familie en nabestaanden.

Het VP was en is het eens met het voorgestelde onderzoek zoals vermeldt in de kabinetsbrief aan de Kamer van 2 december 2016 (Kamerstuk 26049-82) en heeft zich in 2016 expliciet ook achter dit onderzoek gesteld. Echter, dan moet de uitvoering van dit onderzoek wel boven elke twijfel verheven zijn en dat is in onze ogen nu niet zo. Dat tast het algemeen draagvlak voor de conclusies aan.

De reden dat wij de resultaten het voorliggende onderzoek niet kunnen accepteren is gelegen in de navolgende factoren.

  • Het VP, maar ook uw Kamer, heeft ingestemd met de brief van 2016. Dit onderzoek is niet uitgevoerd naar de letter en in de geest van deze brief.
  • De onderzoekscommissie heeft een eigen richting binnen de onderzoeksopdracht gekozen en daarbij vanuit een antikoloniaal perspectief bewust eenzijdig gefocust op het Nederlands gebruik van (vermeend) extreem geweld.
  • De antwoorden op de ‘waarom vraag’ ten aanzien van het Nederlands geweldgebruik zijn naar onze mening onvoldoende overtuigend onderbouwd.
  • Leden van de Maatschappelijke Klankbordgroep (MKBG) voelen zich bij het leveren van constructieve kritiek tijdens het proces niet gehoord en derhalve niet serieus genomen door de onderzoekscommissie.
  • Een lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) heeft zich eerder al formeel gedistantieerd van de inhoud van het onderzoek.
  • Kritische geluiden uit de samenleving zijn geweerd.

De Minister-President heeft namens de regering, al voor de Kamerbehandeling, een standpunt namens Nederland ingenomen en wereldkundig gemaakt. Hierbij zijn alle conclusies zoals getrokken door de onderzoekers zonder wederhoor geaccepteerd.

De Tweede Kamer als controleur van de regering en namens alle Nederlanders het toetsend orgaan van deze regering, is daardoor naar ons gevoelen buiten spel gezet. Wij, de veteranenorganisaties, voelen dat er over ons gesproken wordt, maar zeker niet met ons. Dat er eenzijdig over onze veteranen geoordeeld wordt, zonder wederhoor. Daarom ontbreekt het nodige draagvlak voor de uitkomsten van dit onderzoek, zeker in de veteranengemeenschap. Een draagvlak dat nodig is om ‘in het reine’ te kunnen komen met ons verleden.

In de kamerbrief van dec 2016 is duidelijk gesteld “….maar acht het van belang dat een nader onderzoek juist ook aandacht geeft aan de moeilijke context waarin Nederlandse militairen moesten opereren, het geweld van Indonesische zijde, de inzet waarbij geweld geen of nauwelijks een rol speelde en de verantwoordelijkheid van de politieke, bestuurlijke en militaire leiding”. Naar onze mening voldoet het voorliggende onderzoek niet of te weinig aan deze omschrijvingen. Hierdoor ontbreekt o.a. de balans tussen het gebruik van geweld door Nederlandse militairen en Indonesische strijdende partijen. Er wordt eenzijdig nadruk gelegd op het ‘systematisch’, structureel’, ‘extreem’, ‘excessief’ geweldsgebruik van Nederlandse zijde. Dit creëert een verkeerd beeld. Hiermee wordt de suggestie gewekt als zouden alle Nederlandse militairen (meer dan 200.000!) zich hieraan hebben schuldig gemaakt. Er wordt voorbijgegaan aan de conclusie van Rémy Limpach dat het merendeel van de Nederlandse militairen ‘schone handen’ had. Er wordt ook voorbijgegaan aan alle goede en humanitaire werk van de Nederlandse krijgsmacht, waardoor ook vele Indonesische levens zijn gered en gespaard. Ondanks dat de individuele veteranen zogezegd niets wordt verweten, maar de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij ‘Krijgsmacht als geheel’, hogere ambtenaren en de politiek, blijft het beeld hangen dat alle veteranen fout hebben gehandeld. Hiermee verdwijnt de menselijke maat en wordt geen recht gedaan aan wat er werkelijk is gebeurd gedurende deze complexe, gewelddadige en controversiële periode in onze vaderlandse geschiedenis.

Het VP, en met haar alle veteranen, wil graag dat er recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke bedoeling van het onderzoek, zoals gesteld in de kamerbrief van dec 2016. Dat er een gebalanceerd beeld wordt geschetst van het geweldgebruik door alle partijen en de militaire context recht wordt gedaan. Dat er met name ook aandacht wordt besteed aan al het goede werk, gedaan door Nederlandse militairen. Dat de conclusies beter aansluiten bij de werkelijkheid, inclusief de gewelddadigheden van beide kanten. Bovenal willen wij graag dat dit wordt toegegeven en dan ruim gecommuniceerd wordt, zodat ook al die veteranen die zich naar eer en geweten hebben ingezet tijdens deze onmogelijke missie, zich herkennen in het verhaal. En dat hun relaties en nabestaanden met trots de overleveringen kunnen blijven vertellen. Het was misschien beter geweest een excuus te maken naar alle jongemannen die jaren werden weggerukt van familie en vrienden om slecht voorbereid, onvoldoende opgeleid en uitgerust een onmogelijk guerrillaoorlog te moeten gaan voeren aan de andere kant van de wereld en waarvan de meesten met schone handen zijn teruggekeerd. Maar ook naar hun familie en nabestaanden.

Alleen een onderzoek dat boven elke twijfel verheven is en gebalanceerd inzage geeft in de onderwerpen zoals gesteld in de kamerbrief van dec 2016, kan recht doen, niet alleen aan onze geschiedenis, maar met name ook aan de veteranen, hun familie en nabestaanden.

Het VP gaat dan ook graag in gesprek met de Kamercommissie die de resultaten van het onderzoek zal gaan evalueren, om haar standpunten nader toe te lichten.

Namens het bestuur van het Veteranen Platform,

J.F.A.M. van Griensven
Luitenant-generaal b.d.
voorzitter

Doorn, 16 februari 2022

Op donderdag 17 februari zullen de resultaten van het meerjarig Indië onderzoek ” Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950″ bekend worden gesteld. Omdat de resultaten impact kunnen hebben heeft de Minister van Defensie bijgaande brief verstuurd aan onze Indië-veteranen. Tevens is gevoegd een brief van de directeur NLVi voor het bijwonen van een tweetal bijeenkomsten over deze resultaten.

Hier de brief van de minister van defensie

Hier de brief van het NLVi

Doorn, 13 november 2021

Na menig uitstel als gevolg van alle Corona beperkingen, heeft dan uiteindelijk toch de Kick Off bijeenkomst van de NOS Regio West kunnen plaatsvinden.

De Kick Off vond plaats in het episch centrum van alle veteranenactiviteiten, te weten op de locatie van het NLVi in Doorn.
De Kick Off vond uiteraard plaats met inachtneming van alle COVID-maatregelen. QR check bij binnenkomst, dan wel een sneltest waren voorwaarde om aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen. Ook de 1 ½ meter kon ruimschoots gehandhaafd worden.

Het animo voor deze Kick Off was groot. Naast de 35 nuldelijnsondersteuners waren er ook 3 Maatschappelijk Werkers en 6 Zorg Coördinatoren aanwezig.
De dag werd geopend door Peter Klijn, Landelijk Coördinator NOS, waarna hij een uitleg gaf over het ontstaan en de uitrol van NOS 2.0 over de 4 regio’s. Daarna ging hij in op de begrenzingen van het NOS werk en de raakvlakken met het Maatschappelijk Werk (MW) en de Zorg Coördinatie (ZC). De samenwerking met MW en ZC is een van de kernpunten van het NOS 2.0.
MW en ZC gingen in hun presentaties nader in op het inmiddels in drie regio’s in praktijk gebrachte protocol met NOS.

Daarna kwam het nieuwe Team Regionale Coördinatie (Team RC) West aan het woord. Het Team RC West wordt ingevuld door Peter Stiphout, Hans van Lent en Peter Fröling. Zij gaven aan hoe zij de Regio West vorm wilden geven, en tevens werd de taakverdeling tussen de drie RC’en toegelicht.
Ook werd uitgelegd hoe de certificering van de nuldelijnsondersteuners voor de komende periode gewaarborgd gaat worden.

Het was een fijne bijeenkomst, waarin bleek dat de aanwezige nuldelijnsondersteunerszeer betrokken waren bij de wijze waarop de nieuwe regio invulling wilde geven aan de aansturing en inzet van de Nuldelijnsondersteuners.
Na afloop van de bijeenkomst – en uiteraard een prima verzorgde lunch – werden aan de aanwezige nuldelijners de NOS polo’s uitgereikt en tot slot werd er een groepsfoto gemaakt.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. Dit betekende ook dat vanaf 13 november de gehele uitrol van NOS 2.0 een feit was. De zeer positieve ervaringen uit de reeds operationele regio’s en de lessen daaruit zullen ook in de regio West worden doorgezet.

Doorn, 23 augustus 2021

— Als bestuur van het VP realiseren wij ons dat de huidige ontwikkelingen in Afghanistan tot veel frustratie, woede en ongeloof kunnen leiden. Veel veteranen vragen zich terecht af of hun offers het allemaal wel waard zijn geweest. Uiteraard is het aan iedereen persoonlijk om daar zijn/haar mening over te vormen. Onderstaand willen we graag de persoonlijke mening van onze voorzitter, ltgen bd Hans van Griensven, met u delen. Hij was in 2007 ingezet als C-TFU en is uiteraard zelf ook geconfronteerd met de zingevingsvraag. We realiseren ons dat niet iedereen hetzelfde erover zal denken, maar de verschillende invalshoeken kunnen wel helpen om je eigen beeld te vormen. —

Of onze inzet in Afghanistan zinvol is geweest? Absoluut wel!! De oorspronkelijke doelstelling na 9/11 was om er voor te zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer zou zijn voor terroristen als het Al-Qaeda van Bin Laden (gehaald). Nederland wilde een serieuze rol op het wereldtoneel spelen en moest daarvoor ook haar verantwoording nemen, haar ‘fair share’ (gehaald, we schoven tijdelijk aan bij de G20). We wilden aantonen dat onze krijgsmacht ook op het hoogste geweldsspectrum haar mannetje/vrouwtje kan staan. Meer dan bewezen; internationaal gerespecteerd! (gehaald). We wilden het volk van Afghanistan helpen een democratie te bouwen met een beter toekomstperspectief en meer welvaart. In 20 jaar hebben we veel bereikt, sterftecijfers naar beneden gebracht, economie ontwikkeld, welvaart verhoogd, infrastructuur verbeterd, onderwijssysteem verbeterd, rechtspraak ontwikkeld, veiligheidsstructuren (politie en leger) gebouwd, mensen een keuze gegeven, een hele generatie opgegroeid in relatieve vrijheid. Dat deden we langs de lijnen van Development, Diplomacy en Defence (3D’s). Het was nog niet af. Misschien zijn de Afghanen daar nog niet aan toe. Misschien moeten we Afghanistan aan de Afghanen laten, zodat zij het zelf vorm kunnen geven, zoals ze dat al eeuwen doen, ‘with a little help of their friends’. Onze krijgsmacht heeft op verschillende fronten bewezen een zeer capabel instrument van de Nederlandse regering te zijn.

Begrijp me goed, ook ik baal vreselijk van de huidige situatie en maak me grote zorgen, maar onze inzet over de afgelopen 20 jaar was niet zinloos.

Mijn gedachten gaan naar hen die het hoogste offer brachten en hun nabestaanden. Als je gelooft in wat je doet, is het altijd zinvol. Zij deden dat.

We made it happen.

Op zaterdag 10 juli heeft de kick off plaats gevonden van de regio Noord. Daarmee zijn nu ook Groningen, Friesland en Drenthe als derde regio operationeel in het kader van NOS 2.0

De kick off vond plaats in Echo’s Home Havelte. De Landelijk Coordinator Peter Klijn gaf om half elf de aftrap. Vanuit het Maatschappelijk Werk (MW) vertelde Floris-Jan Kappers over de werkwijze van het MW, en zoomde in op de samenwerking met NOS op basis van het opgestelde protocol.
Vervolgens heeft het Team Regionale Coördinatie (Team RC) uitgelegd hoe zij de aansturing van de nuldelijns ondersteuners in de regio zien, en welke afspraken er gingen gelden.
Het team RC bestaat uit Kees de Jong, Thomas Bruining, Fokje Lourens, Henk de Wit en Paul Peterson.

Tenslotte heeft Hans Peters (Team RC Oost) uitleg gegeven over het onderliggende systeem (decentraal Disk-V) waarin alle nuldelijns ondersteuners en het team RC de nuldelijns contacten en hun declaraties kunnen muteren.
Om twee uur vond de afsluiting plaats, waarbij we konden terugkijken op een goedbezochte, zinvolle en prettige bijeenkomst.

Page 1 of 61 2 3 6
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen