Tweede Kamer 2Doorn / Den Haag, maart 2015 – De Vaste Kamer Commissie voor Defensie heeft de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer. De uitnodiging is gedaan uit erkenning en waardering voor het werk van de coördinatoren. Het bezoek bestaat uit een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden. De ontvangst is gepland op vrijdag 26 juni om 10.00. Aansluitend is er gelegenheid om het overleg van de minister van Defensie met de Kamerleden van de Vaste Commissie voor Defensie. Nadere praktische aanwijzingen volgen.
Lees verder

Doorn, maart 2015 –  De in januari gehouden enquête “persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften” van  nuldelijnshelpers leverde veel positieve feedback op.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut in het kader van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. De antwoorden komen op hoofdlijnen overeen met die van een eerder gehouden enquête eind 2013. Enkele opvallende bevindingen zijn: de nuldelijnshelpers vinden het nuldelijnssysteem inmiddels strakker georganiseerd en zij zijn positief over de aansturing en begeleiding die zij krijgen van de coördinatoren binnen hun eigen organisatie. Ook de samenwerking met het Veteranenloket en de zorgcoördinatoren van het Loket worden als (zeer) positief ervaren. Het volledige rapport is hier te downloaden. Lees verder

VOCDoorn, februari 2015 – Onder de motto’s  “Ken je een Veteraan?” en “Veteraan hoe kan ik je helpen?” wordt er op de MOTORbeurs Utrecht een nuldelijnspromotiestand gerealiseerd. De stand wordt in opdracht van het Veteranen Platform ingericht en verzorgd door vrijwilligers van de stichting Veteraan en Thuisfront. Door middel van promotiemateriaal en persoonlijke contacten vragen zij aandacht voor het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen. De motorbeurs, die wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart in de Jaarbeurs te Utrecht, trekt veel bezoekers in de leeftijdscategorie van zogeheten “jongere veteranen” van recente vredesmissies.

De promotie actie is onderdeel van een landelijke campagne om de nuldelijnsondersteuning meer bekendheid te geven. In dat kader heeft de voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer, recentelijk alle Nederlandse gemeentes, de Nederlandse kerkorganisaties en een groot aantal zorgverleners met een brief benaderd. Daarin vraagt hij de geadresseerden de VP nuldelijnsfolders binnen hun eigen organisatie en relatiekring te verspreiden. Zeker al 20 gemeentes hebben hierop positief gereageerd met een verzoek voor extra folders. De nuldelijnsstand is te vinden in Hal 12. Meer informatie over de motorbeurs: http://www.motorbeursutrecht.nl . Lees verder

Doorn, januari 2015 – het schema van regionale bijeenkomsten voor nuldelijnshelpers voor de eerste helft van 2015 is vastgesteld. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor nuldelijnshelpers die deel uitmaken van het NuldelijnsOndersteuningsSysteem veteranen (NOS). In 2014 zijn al twee bijeenkomsten gehouden, die enthousiast werden ontvangen. De bijeenkomsten hebben tot doel om onder leiding van trainers ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en enkele cases te beoefenen en verder om met professionele hulpverleners van gedachten te wisselen. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een link naar de website van De Basis. Noteer al vast de volgende data in uw agenda:

13 februari Echos Home Havelte
17 april Sevagram, Heerlen
1 mei Echos Home Harskamp
22 mei Echos Home Rotterdam
9 oktober, wijkcentrum Kersenboogerd, Hoorn Lees verder

Op vrijdagmiddag 28 november kwamen zo’n 30 veteranenhelpers uit de regio Eindhoven bij elkaar in de ECHOS Home ‘De Vrijheid’ nabij de Generaal Majoor de Ruyter van Stevenlinck Kazerne in Oirschot. Net als de eerste bijeenkomst in Ermelo was het doel van de bijeenkomst om onderling ervaringen uit te wisselen en enkele praktijk cases te behandelen onder begeleiding van ervaren trainers. De bijeenkomst werd bijzonder goed ontvangen door de deelnemers, vooral door de deelname van professionele hulpverleners van het LZV (zorgcoördinatie Veteranenloket, Geestelijke Verzorging, Dienstencentrum  Bedrijfsmaatschappelijk Werk,  maatschappelijk werk van de Basis en 2e lijns GGZ). In 2015 worden nog op nog vier andere locaties soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd. Zodra de planning gereed is leest u hierover meer op deze website. Lees verder

foto 2 (de Schakel)Ermelo, 31 oktober 2014 – Met een bijeenkomst in de ECHOS Home ‘de Schakel’ nabij de Generaal Spoor Kazerne in Ermelo werd de aftrap gegeven van een serie van regionale bijeenkomsten van veteranenhelpers. Aan de bijeenkomst namen 26 veteranenhelpers uit de regio deel. De bijeenkomst had tot doel om onder leiding van trainers ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en enkele cases te beoefenen en verder om met professionele hulpverleners van gedachten te wisselen. Dit laatste gebeurde met een drietal hulpverleners van het LZV. De bijeenkomst werd door de deelnemers als nuttig ervaren.

Verder ontvingen 80 hulpverleners uit de regio een informatiepakket over het nuldelijnsondersteuningsysteem, zodat ook zij hiermee bekend worden. Aan de uitnodiging om ook zelf deel te nemen aan deze bijeenkomst, werd helaas geen gehoor gegeven. Bij het uitnodigen voor de volgende bijeenkomst in Oirschot op 28 november zal daarom een meer persoonlijke benadering via nuldelijnshelpers en de VOC worden toegepast.

Marieke Potappel van de Schakel zorgde met haar team op uitstekende wijze voor de facilitaire ondersteuning van deze bijeenkomst. Als vestigingsmanager van het ontmoetingscentrum was ze erg blij met de bijeenkomst van deze bijzondere groep, omdat hiermee de functie van de Schakel als regionaal inloophuis en huiskamer voor militairen, veteranen en hun thuisfront nog eens duidelijk wordt onderstreept.
Lees verder

Op 11 juni 2014 is het Veteranenloket geopend. De (kandidaat) gecertificeerde nuldelijnshelper is een belangrijke schakel tussen de veteraan en het loket. Daarom heeft het Veteranenloket een belangrijke plaats in de training en zijn eerder gecertificeerde nuldelijnshelpers tijdens een aantal introductieavonden voorafgaand aan de opening van het Veteranenloket geïnformeerd.

Er is nog een groep gecertificeerde nuldelijnshelpers die vóór 1 juli het certificaat hebben behaald, maar niet in de gelegenheid zijn geweest een van de introductie-avonden bij te wonen. Daarom worden gecertificeerde nuldelijnshelpers van het VP en V.O.C. door Directeur Veteraneninstituut uitgenodigd voor de inhaalbijeenkomst “Introductie Veteranenloket voor nuldelijnshelpers“ op 5 november aanstaande in het gebouw van De Basis in Doorn (Willem van Lanschotlaan 1). Op deze bijeenkomst wordt belangrijke informatie verstrekt over het Veteranenloket en wat dit voor veteranen én de nuldelijnshelper precies betekent. Deelname wordt geregistreerd.

De bijeenkomst duurt van 14:00 uur tot 16:00 uur (met aansluitend een informeel samenzijn). Aanmelden kan tot 20 oktober door het webformulier achter DEZE LINK in te vullen. Uiterlijk 24 oktober ontvangt de deelnemer een bevestiging van aanmelding en het programma. Bij vragen over de bijeenkomst neem dan contact op met het Veteranenloket (0883340000).

Reiskosten voor deze dag worden vergoed door het Veteraneninstituut. Declaraties kunnen worden ingediend bij de eigen organisatie via de gebruikelijke weg (project nuldelijnsondersteuning op basis van 30 cent per kilometer) en worden door het project met het Vi verrekend. Vragen over de declaratie? Mail Mettes van der Giessen (voor Convenantpartners nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform: mvdgiessen@outlook.com) of Hendrik-Jan van Tilburg (voor Veteranen Ontmoetingscentra aangesloten bij het V.O.C.: HCM.v.Tilburg.01@mindef.nl). Lees verder

Doorn, 11 juni 2014 – Met de opening van het Veteranenloket door minister van Defensie Hennis-Plaesschaert is de serviceverlening voor veteranen verder verbeterd. Het Veteranenloket biedt toegang tot informatie en ondersteuning én immateriële en materiële zorg. Voor acute zorgvragen is het Veteranenloket 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. Het Veteranenloket en bijbehorende website zijn vooral gericht op veteranen die specifieke vragen op het gebied van zorg en ondersteuning hebben, maar geven ook antwoord op meer algemene vragen. Het Veteranen Platform is als lid van de stuurgroep Veteranenloket nauw betrokken geweest bij de inrichting van het loket en blijft ook in de toekomst in deze rol betrokken bij de doorontwikkeling van het loket. Het Veteranenloket verwijst in bepaalde gevallen door naar het Nuldelijnsondersteuningssysteem.

Het veteranenloket is bereiken:logo VLvia de website www.veteranenloket.nl
telefoon: 088 334 00 00
Mail: info@veteranenloket.nl Lees verder

Doorn 18 mei 2014 – De Stichting Marechaussee Contact (SMC) heeft aangekondigd dat ze mee gaat doen als partner in het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Het totaal aantal deelnemende VP lidorganisaties komt hiermee op 29. Het project versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is een speerpuntproject van het VP dat mede op initiatief en financiële steun van het vfonds in 2012 is opgestart. Het is de bedoeling dat er in 2016 een landelijk dekkend netwerk is van zogeheten nuldelijnshelpers die veteranen en hun directe relaties desgevraagd kunnen helpen in de vorm van kameraadschappelijke ondersteuning. Deze nuldelijnshelpers zijn allen vrijwilligers en gaan pas aan de slag na een gecertificeerde training. Behalve de 29 deelnemende VP lidorganisaties nemen ook de 12 samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra (V.O.C.) deel aan het project. Zij werken nauw samen met de projectleider van het VP. Uiteindelijk moet er één geïntegreerd systeem van nuldelijnshulp voor veteranen komen. In de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet heeft het VP een coördinerende rol gekregen. Daarmee heeft het initiatief van het VP ook een officiële erkenning gekregen van het ministerie van Defensie. Lees verder

Doorn, 15 december 2013 – Zo’n 140 vrijwilligers in de steun en opvang van veteranen en hun dierbaren waren op zaterdag 14 december in Doorn bijeen voor een landelijke ontmoetingsdag. Deze activiteit maakte deel uit van het driejarige project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen van het Veteranen Platform (VP) met financiële steun van het vfonds. De nuldelijnshelpers veteranen zoals de vrijwilligers worden genoemd, vormen een landelijk netwerk dat in staat is om op een verantwoorde en laagdrempelige wijze veteranen met een hulpvraag op te vangen en zo nodig de weg te wijzen naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De landelijke ontmoetingsdag vond plaats in het nieuwe gebouw van Stichting de Basis. Deze stichting heeft deze dag in opdracht van het VP ook uitgevoerd dit in nauwe samenspraak met de projecteider vanuit het VP, Mettes van der Giessen. In de morgenuren waren er toespraken van Hein Scheffer (brigadegeneraal b.d. en voorzitter VP), Mart de Kruif (luitenant-generaal en commandant landstrijdkrachten) en drs. Berend Berendsen (voorzitter LZV).

Nuldelijners_Coin_ontvangstCoin Nuldelijnshelper
Mart de Kruif bood speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe coïn aan Hein Scheffer. Het ging om de eerste in de reeks met het nummer 001. De coïn is een metalen munt voor nuldelijnshelpers veteranen met een certificaat van bekwaamheid vanwege het goed doorlopen van de trainingen van Stichting de Basis. Hein Scheffer ontving eerder al het eerste certificaat van bekwaamheid uit handen van directeur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp en is hij zo voortrekker voor alle andere nuldelijnshelpers. De coïn is afgeleid van het logo van de nuldelijnsondersteuning dat door Hein Scheffer in zijn toespraak is onthuld.

Bewondering en waardering
Hein Scheffer bood met zijn presentatie een uitgebreide toelichting op het landelijk netwerk. De centrale vraag is: veteraan, hoe kan ik je helpen? Om tot dat netwerk te komen zijn afspraken gemaakt met veteranenorganisaties en ontmoetingscentra, is een compleet aanbod van trainingen en workshops ontwikkeld door de Basis, is een centrale klachtencommissie ingericht en zijn nog tal van andere voorwaarden gesteld en voor een goed deel al ingevuld. Eind 2015 moet het netwerk volwassen zijn met zo’n vijfhonderd gecertificeerde veteranenhelpers. Speerpunten voor 2014 zijn het investeren in kwaliteit, het managen van verwachtingen en het zoeken van de samenwerking met instanties die vaak in contact komen met veteranen zoals gemeenten en huisartsen. De commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif stak zijn bewondering en waardering voor dit project en de nuldelijnshelpers niet onder banken of stoelen. Hij prees de inzet en verantwoordelijkheidszin van de aanwezige nuldelijnshelpers en verklaarde al maatregelen te hebben genomen deze vorm van steun in te voeren in zijn organisatie en een goede aansluiting van de landmacht bij dit systeem. Hij ontving daarvoor een spontaan applaus van de nuldelijnshelpers.

De werking en mogelijkheden van het LZV werden uitgebreid toegelicht door Berend Berendsen en dat bood een welkome aanvulling op de kennis van de nuldelijnshelpers over de veteranenzorg in Nederland. Het gaat om ketenzorg en dat betekent dat cliënten met een enkele toegang – het Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP) – zorg op maat kunnen ontvangen, in principe zo dicht mogelijk bij huis. De heer Berendsen benadrukte de hoge kwaliteitseisen van het LZV en noemde het zijn persoonlijke missie om de veteraan en zijn dierbaren de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Hij waarschuwde echter ook voor te hoge verwachtingen, zoals 24/7 crisiszorg en crisisopvang voor veteranen vanuit het LZV. Dat kan alleen waargemaakt worden door inzet van de reguliere instanties op dit gebied. Hij benadrukte het belang van de ondersteuning vanuit de eigen omgeving van de veteraan. Het doel moet zijn om elkaar te versterken door het werk goed af te stemmen. Als primeur voor deze dag toonde hij ook het nieuwe logo van het Veteranenloket dat naar verwachting in de eerste helft van 2014 open zal gaan.

Diverse workshops
’s Middags waren er twee rondes van vijf workshops voor de nuldelijnshelpers veteranen. Ze konden zo informatie en ervaringen delen op heel diverse terreinen. Zoals de dagelijkse praktijk van de nuldelijnshelper, het balans houden in afstand en nabijheid in het contact met de veteraan en de problematiek van de partner en het gezin van de veteraan. De nuldelijnshelpers kregen ook meer informatie over de werking van het Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP) en de mogelijkheden en onmogelijkheden als een veteraan eventueel in aanraking komt met de politie. Met de hoge opkomst van 140 nuldelijnshelpers, waren ook de workshopzalen flink vol. Maar dat verhinderde niet dat de nuldelijnshelpers in een serieuze en ingetogen sfeer zoveel mogelijk meenamen van de workshopleiders en natuurlijk elkaar. De dag werd afgesloten met een informeel samenzijn, waarbij ook weer de stands van ABP, Veteraneninstituut, Sociaal Juridisch Loket, LZV, Samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra, VP en de Basis bezocht konden worden voor informatie.

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds en Stichting de Basis. Lees verder

Page 2 of 3 1 2 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen