Doorn, 13 januari 2015 – De ondersteuning aan nuldelijnshelpers door professionele maatschappelijk werkers is uitgebreid. Gecertificeerde nuldlijnshelpers die deel uitmaken van NuldelijnsOndersteuningsSysteem (NOS) kunnen vanaf heden tijdens kantooruren een van de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van de Basis consulteren over een praktijksituatie. Download de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

In sommige situaties hebben veteranen of hun relaties behoefte aan een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld als de gevolgen van een uitzending gaan opspelen. Deze steun krijg ze vaak van hun directe sociale netwerk zoals familie en vrienden. Maar die steun kunnen ze ook krijgen van een collega-veteraan die hiervoor een speciale training heeft gevolgd,…

Algemene informatie Het Veteranen Platform is met de steun van het vfonds een ambitieus project gestart met de naam “versterking van de nuldelijnsondersteuning veteranen”. Doel is om binnen enkele jaren een landelijk dekkend netwerk op te zetten van kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. De nuldelijnshelpers veteranen zijn allen vrijwilliger en kunnen op verantwoorde…

Deze folder is gericht op professionele hulpverleners die mogelijk met veteranen in aanraking komen. Te denken valt aan maatschappelijk werkers, politiefunctionarissen, gemeenteambtenaren, huisartsen of geestelijk verzorgers. De folder is dus niet bestemd om uit te delen aan individuele veteranen en hun relaties. Nuldelijnshelpers en coördinatoren worden echter wel gestimuleerd om de folder onder de aandacht…

Deze folder geeft algemene informatie over het nuldelijnsondersteuningssysteem. De folder richt zich op veteranen en hun relaties die nog onbekend zijn met het fenomeen nuldelijnsondersteuning veteranen. Nuldelijnscoördinatoren en de veteranenontmoetingscentra van de VOC kunnen deze folder aanvragen bij bureau VP. De folder is hier digitaal beschikbaar

Veteranenorganisaties die willen meedoen in het project, sluiten een convenant af met het VP. In dit convenant verplichten de deelnemende partners zich om de nuldelijnsondersteuning binnen hun eigen organisatie te faciliteren en te stimuleren onder andere door promotie van het project binnen hun eigen geledingen en op hun website. Ook moeten zij zorg dragen voor…

Ook belangstelling om binnen uw vereniging op te treden als nuldelijnshelper? Neem dan contact op met de coördinator nuldelijnsondersteuning van uw vereniging. Alle verenigingen die met het project meedoen als convenantpartner hebben zo een coördinator. Het werk als nuldelijnshelper vereist een aantal specifieke vaardigheden. Daarom heeft het VP samen met de deelnemende verenigingen een functieprofiel…

In het kader van de kwaliteitsborging van de nuldelijnsondersteuning is een klachtenprocedure opgesteld. Veteranen die niet tevreden zijn over de ondersteuning door een nuldelijnshelper of zijn/haar organisatie kunnen aankloppen bij de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd. In de meeste gevallen zal een goed gesprek uitkomst bieden. Als dat niet helpt en wordt besloten een…

Voor deelnemende verenigingen en de door hen aangemelde nuldelijnshelpers zijn er bepaalde financiële tegemoetkomingen beschikbaar. De financiële afspraken voor het nieuwe jaar 2015 zijn op een aantal punten aangepast en aangescherpt. Belangrijkste wijzigingen zijn: de eis van certificering of aangemeld zijn als kandidaat nuldelijnshelper en er is een  maximale reisafstand  vastgesteld van 50 kilometer enkele…

In het kader van het project versterking nuldelijnsondersteuning is er een verzekeringspakket afgesloten voor de volgende aspecten: aansprakelijkheid en ongevallen vrijwilligers, (verkeers)aansprakelijkheid rechtspersonen VP. De nuldelijnshelper hoeft zich niet te registreren voor deze verzekering, een vrijwilligersovereenkomst met de veteranenorganisatie is voldoende. Een volledige set polissen in bezit van de nuldelijnscoördinatoren van de deelnemende verenigingen.

Page 1 of 21 2

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen