logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) https://www.ntvp.nl/nl is een onafhankelijke vereniging, die streeft naar continue kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie voor diegenen die zich professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma bezighouden. De NtVP ontwikkelt een certificeringssysteem voor opvangmedewerkers. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten in de nuldelijn zoals nuldelijnshelpers veteranen, nuldelijnshelpers Defensie (Collegiaal netwerk, vertrouwenspersonen), Bedrijfsopvangteams, opvangmedewerkers Slachtofferhulp, enz. Voor deze doelgroep bestaan opleidingen en trainingen waarvan de kwaliteit (nu nog) niet onafhankelijk is vastgesteld.

Het VP en de NtVP hechten veel belang aan de kwaliteit van nuldelijnsondersteuning. Het bieden van geaccrediteerde trainingen en onafhankelijke certificering daarvan leiden tot een geborgde kwaliteit van opvangmedewerkers, bredere inzetmogelijkheden van de nuldelijnshelper veteranen als opvangmedewerker en andersom, en een grotere waarde van het trainingscertificaat.

Het VP en de NtVP zijn daarom een partnerschap aangegaan om de kwaliteit van de nuldelijnshelpers beter te borgen en in hun inzetbaarheid te vergroten. Het komende jaar wordt bekeken hoe de nuldelijnshelpers van het VP door de NtVP kunnen worden gecertificeerd als opvangmedewerker en de trainingen die zij volgen kunnen worden geaccrediteerd. Tot die tijd houden zij elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van nuldelijnsondersteuning en certificering. Lees verder

In de media wordt er regelmatig op zowel positieve als negatieve wijze aandacht besteed aan veteranen. Die aandacht is helaas niet altijd gestoeld op goede feiten- en achtergrondkennis. Diverse veteranenorganisaties proberen die kennis en de feiten over veteranen te verspreiden, zodat er een genuanceerd beeld in de samenleving ontstaat over onze Nederlandse veteranen.
Naast de vele geschreven media zou een radiozender een goede aanvulling kunnen zijn om gebaseerd op feiten en onderzoek de Nederlandse samenleving een genuanceerder beeld te geven over de veteranen. Voorts kan zo’n veteranen radiozender bij actuele situaties veteranen zelf aan het woord laten en experts interviewen.
Alvorens te investeren in een veteranen radiozender, wil het vfonds in samenwerking met het Veteranen Platform weten of er binnen de Nederlandse veteranengemeenschap behoefte bestaat aan zo’n zender. Daarom is deze enquête gemaakt. Ik verzoek u om deze enquête bij uw leden aan te bevelen. Hoe meer veteranen deze enquête invullen, des te beter kan er een gewogen besluit worden genomen op de vraag of een veteranen radiozender binnen Nederland levensvatbaar is.
De link naar de enquête is: http://veteranenplatform.nl/veteranenradio/ Lees verder

Doorn 11 december 2015

Ondertekening convenant ‘erkenning en waardering’, sprekers Gerdi Verbeet en mr. Fred Teeven, Boekpresentatie ‘Succes in een verloren oorlog’ en Uitreiking ‘Ted Meines prijs’

HeinOpeningswoord voorzitter
Op 11 december heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Na een bijzonder woord van welkom aan onze ere-voorzitter Luitenant-generaal b.d. Ted Meines, die het Veteranen Platform in 1998 heeft opgericht, oud voorzitter Dries Knoppien en de sprekers , mevrouw Gerdi Verbeet, onder meer Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de heer Fred Teeven, Tweede Kamerlid van de VVD en onder meer lid van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. keek onze voorzitter, Hein Scheffer, terug op een succesvol verenigingsjaar. Lees verder

dhrvanWoenselDoorn 11 december 2015, Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) heeft de heer van Woensel een inleiding gehouden bij de boekpresentatie van het boek ‘Succes in een verloren oorlog’ van wijlen Bgen b.d. dr. Ben Bouman, die helaas april dit jaar op 92-jarige leeftijd is overleden. In zijn toespraak begon hij te zeggen dat dit boek een voorbeeld is van de ondersteuning die het Veteraneninstituut soms kan geven aan veteranen die hun verhaal in boekvorm willen uitgeven. Het is een uniek verslag van de tijd die Ben Bouman heeft doorgebracht in Nederlands-Indië. De heer van Woensel begon met het schetsen van de bijzondere levensloop van Ben Bouman, die in 1923 in Bandoeng in het voormalige Nederlands-Indië is geboren. Als student weigerde hij de loyaliteitsverklaring van de Duitsers te ondertekenen en dook onder in de buurt van Mook bij Nijmegen. In september 1944 raakte hij betrokken bij de Operatie Markert Garden. Hij trad op tolk en gids voor de Amerikaanse troepen en maakte op 20 september als enige Nederlander de beroemde Waaloversteek mee gezeten in één van de 26 canvas bootjes. Na de oorlog meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger en via die weg kwam hij als officier van de artillerie terecht in Nederlands-Indië. Na terugkeer in Nederland bleef hij beroepsmilitair en zijn eindrang is Brigade-generaal. Lees verder

dhr CrollDoorn 11 december 2015, Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) hebben de voorzitter van het vfonds, mr. Robert Croll, en de voorzitter VP, Bgen b.d. Hein Scheffer, het convenant ‘Erkenning en waardering’ ondertekend. Daarmee heeft het vfonds haar doelstelling jegens de veteranen waargemaakt. De onderhandelingen met Defensie zijn nog niet afgerond.
Voorafgaande aan de ondertekening sprak de heer Croll nog enige woorden. Volgens hem zijn er verhalen dat het vfonds zich langzaam zou terug trekken uit de financiering van de veteranenwereld, maar niets is minder waar. Voor de maatschappelijke profilering van het vfonds was het nodig om naast erkenning en aandacht voor veteranen ook aandacht te besteden aan herinneren en herdenken en vrede, democratie en rechtsstaat. Veteranen zijn de allereerste doelstelling van het vfonds en dit bestuur zal veteranen nooit in de steek laten. Met de ondertekening van dit convenant geeft het vfonds een verklaring van overtuiging af in de richting van de veteranengemeenschap. Ten slotte gaf hij de aanwezigen een boodschap mee, ‘blijf met behoud van identiteit in harmonie verenigd’. Lees verder

Hendrik-Jan vanTilburgHendrik-Jan van Tilburg ontvangt de Ted Meines prijs
Niet aflatende inzet voor Veteranen

Doorn, december 2015 – Op 11 december 2015 werd de heer Hendrik-Jan van Tilburg onderscheiden met de Ted Meines Prijs, een eerbetoon aan personen bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De heer van Tilburg kreeg het bijbehorende certificaat uit handen van Luitenant-generaal b.d. T. Meines, ere-voorzitter van het Veteranen Platform. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform in Doorn. Lees verder

Het beleidsplan 2016-2020 geeft richting aan de activiteiten van het bestuur en leden van de Vereniging Veteranen Platform (VP) voor de komende periode van vijf jaren.
Het beleidsplan draagt het motto “De Trotse Veteraan”. Het bestuur heeft voor dit motto gekozen omdat het er naar streeft het juiste beeld over veteranen in de maatschappij neer te zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving.
Met het goede van het vorige beleidsplan als basis vindt u in dit beleidsplan een sterk, no nonsens beleid met concrete nieuwe initiatieven ten behoeve van alle veteranen en hun relaties.
Het bestuur gaat de uitdaging aan om invulling te geven aan dit vernieuwde beleid en zal daar de lidorganisaties van het VP en belangrijke externe partijen nauw bij betrekken. Hoewel het VP een koepelorganisatie is zullen we als VP, daar waar het de veteranenorganisaties ondersteunt, ons ook op het uitvoeringsvlak begeven. Collectief doen wat collectief kan. Het beleidsplan kunt hier inkijken en downloaden. Lees verder

Den Haag, 5 november 2015. Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZODen Haag, 5 november 2015.
Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZO

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is positief over de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen. En over het onderzoek naar klachten die met uitzending te maken hebben. Dat staat in het verslag van de werkzaamheden over de periode 2013 – 2015 van de RZO. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert bood dit 19 november j.l. aan de Kamer aan.

Wel noemt de RZO het veteranenzorgsysteem kwetsbaar, omdat zorginstellingen en hun behandelaars steeds minder ruimte hebben voor activiteiten buiten de vaste kaders. Minister Hennis kreeg het verslag op 5 november van raadsvoorzitter en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. De raad werd in 2007 ingesteld om toezicht te houden op en te adviseren over het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen. Lees verder

ondertekenaars-convenantErmelo, 6 november 2015.
Tijdens de ledenvergadering van het Veteranenplatform (VP) op 6 november 2015 te Ermelo hebben de voorzitter van het vfonds Lt-gen bd C. (Cees) J.M. de Veer en de directeur van het vfonds de heer A. (Ton) J.M. Heerts uitleg gegeven over de doelstellingen van het vfonds. Het vfonds wordt gefinancierd uit de inkomsten van de Postcode Loterij, de BankGiroLoterij en de Lotto. Een van de werkvelden van het vfonds is de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld. Op grond daarvan verstrekt het vfonds subsidies voor veteranenactiviteiten waaronder de reünies en het nuldelijnsondersteuningssysteem VP. Bij de presentatie werd tevens ingegaan op het gewijzigde subsidiebeleid van het vfonds met ingang van 2016. Het vfonds wil meer geld reserveren voor veteranenactiviteiten waaronder voor de deelname van partners van veteranen aan veteranenactiviteiten . Beide heren deden een oproep aan de aanwezigen om grote bekendheid te geven aan de rol van het vfonds en de bijdragen van de loterijen als bron van financiering.

Na afloop van de presentatie door het vfonds werd door Lt-gen b.d. Cees de Veer namens het vfonds, KTZ Ir. W. (Wolter) W. Sillevis Smitt namens Defensie en Bgen b.d. H. (Hein) J. Scheffer namens het VP een convenant ‘nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform’ ondertekend. Dit convenant betreft de invulling en financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relatie voor de jaren 2016-2018. Lees verder

19 oktober 2015. (bericht overgenomen van website RIVM)

Bij Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest tussen 2004 en 2012 was geen sprake van meer zelfdoding dan bij mannen die niet op missie zijn geweest. In de onderzochte periode was er na uitzending sprake van 22 zelfdodingen op de ruim 40.000 mannelijke uitgezonden militairen. Dit week statistisch gezien niet af van wat je vindt bij werkende mannelijke burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Dit staat in een rapport van het RIVM. Lees verder

Page 3 of 7 1 2 3 4 5 7

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen