logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

21050212 statutenwijziging (2)Op 12 februari 2015 heeft notaris mevr. F. Wolthuis de akte tot omzetting van het Veteranen Platform van stichting in vereniging gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en secretaris Frans Rondel, onder toeziend oog van voorzitter commissie herziening statuten Gijs Scholtens en adviseur van de commissie oud-notaris Rolf Kroes. Inschrijving als vereniging in het register van de Kamer van Koophandel geschiedt komende week. Lees verder

Kees_MotshagenTijdens een bijeenkomst  van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 heeft de voorzitter van de VOKS, Koreaveteraan de heer Kees Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

Wij feliciteren dhr. Kees Motshagen van harte met deze Koninklijke onderscheiding! Lees verder

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014

Doorn, 12 december 2014 – Vandaag heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Met deze bijeenkomst werd het 25 jarig jubileum jaar afgesloten. Behalve de jaarrede van de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, bevatte het programma drie externe sprekers en werd er afscheid genomen van vertrekkende AB en DB bestuursleden. Ook werd de Chapel of Four Chaplains Award uitgereikt aan de heer Jan Burger en werd het eerste exemplaar door Laurens van Aggelen geschreven jubileumboek “25 jaar Veteranen Platform” uitgereikt. Lees verder

Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’

Uitreiking C4C-Jan BurgerDoorn, december 2014 – Op 12 december 2014 werd de heer Jan Burger onderscheiden als lid van de “Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte. De heer Burger kreeg het bijbehorende certificaat en de draagspeld uit handen van de heer Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranen Platform dat om de twee jaar een selectie maakt uit de binnengekomen voordrachten voor deze Award. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform in Doorn.
Grote verdiensten voor veteranen
Jan Burger heeft zich gedurende een periode van vele jaren belangeloos ingezet voor het welzijn en de verbetering van de leefomstandigheden van Nederlandse oorlogs- en dienstslachtoffers waaronder vele veteranen en hun thuisfront. Hij is een voorbeeld en stimulator voor de vele vrijwilligers die zich samen met hem inzetten voor hetzelfde doel. Zij doen nimmer tevergeefs een beroep op hem en krijgen altijd de professionele steun die zij nodig hebben. Binnen de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), waar hij tot medio 2013 algemeen secretaris was, heeft hij met veel enthousiasme en deskundigheid met succes een netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet, waarop oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties een beroep kunnen doen. Zijn inzet als bestuurder van diverse nationale en internationale veteranenorganisaties ging ver uit boven hetgeen vanuit zijn positie mocht worden verwacht. Jan Burger wordt alom gewaardeerd wegens zijn grote betrokkenheid en inzet en zijn warme persoonlijke benadering bij zijn werkzaamheden als professional en als vrijwilliger. Lees verder

Gijs-Tuinman-RMWODen Haag 4 december 2014. Majoor Gijs Tuinman is vandaag door koning Willem-Alexander onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de oudste en meest prestigieuze Nederlandse ridderorde.

Hij kreeg de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Hij was in zijn optreden creatief, opereerde tactisch weloverwogen en altijd op resultaat gericht, aldus koning Willem-Alexander.

,,Uw eenheid slaagde erin de Taliban diep in vijandelijk gebied steeds weer uit evenwicht te brengen. Met uw uitzonderlijke leidinggevende capaciteiten wist u in korte tijd het vertrouwen te winnen van uw team. U gaf ruimte aan emoties en bewaarde toch de rust. U was steeds daar aanwezig waar het gevaar was”, zei koning Willem-Alexander.

Tegenover een verslaggever van de NOS zei hij: ,,Het mooiste van deze onderscheiding is dat het van ‘die jongens’ komt.” Hiermee doelt Tuinman op het feit dat hij door andere militairen is voorgedragen voor de Willems-Orde. ,,In deze onderscheiding zit heel veel kracht. Ik besef dat er nu een ander hoofdstuk komt in mijn leven, maar ik heb geen idee wat me te wachten staat.”

Tuinman was jarenlang actief bij het Korps Commandotroepen. Hij ging diverse keren op missie naar Afghanistan. Voor ‘bijzonder moedig en beleidvolle daden’ kreeg hij al de Bronzen Leeuw, de op één na hoogste dapperheidsonderscheiding.

De Militaire Willemsorde kreeg hij voor operaties in het najaar van 2009. Hij gaf toen leiding aan enkele tientallen commando’s en mariniers van Taskforce 55 in Uruzgan. Zo slaagde zijn eenheid erin een belangrijke verbindingsweg naar Kandahar veilig te stellen. Ook leidde Tuinman de redding van de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt, die de missie uiteindelijk niet overleefde. Familie van Van de Rijdt was bij de plechtigheid aanwezig.

In 2012 ging Tuinman met eervol ontslag en ging hij aan de slag als consultant bij een bedrijf. Eind 2013 keerde hij echter terug als majoor bij Defensie. Hij werkt nu als stafofficier bij de afdeling bestuursondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht. Lees verder

Bezoek-CDS26 november 2014. Vandaag was de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp, op bezoek in Doorn waar hij sprak met vertegenwoordigers van het Veteranen Platform (VP), het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). De CDS is in het overleg door het Dagelijks Bestuur van het VP bijgepraat over de veranderingen binnen onze vereniging en de toekomstvisie waarin de speerpunten ‘Nuldelijnsondersteuning’ (NOS) en het enthousiasmeren van de actief dienende veteranen ruime aandacht kregen. Lees verder

header_eindejaarsbijeenkomstOp 12 december a.s. vindt wederom de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaats in Doorn. Daarmee wordt het 25 jarig jubileumjaar van het VP uitgeluid. Tijdens de bijeenkomst zal onze voorzitter, Hein Scheffer, een terugblik geven op het afgelopen jaar en zullen drie gastsprekers spreken over verleden, heden en toekomst. Het volledige programma is als volgt:

Programma

Ontvangst vanaf 09.30 uur,

Aanvang 10.30 uur,

terugblik van de voorzitter op het jaar 2014

3 gastsprekers:

Lgen Klu b.d. C.J.M. de Veer, voormalig IGK (thema: Veteranen – VP – verleden),
Mevrouw Angelien Eijsink (thema: Veteranen – VP – heden),
Lgeb KLu Ing. B.H. Hoiting M Sc, IGK, (thema: Veteranen – VP – toekomst)

dank en afscheid AB-Leden,

Uitreiking van de Legion of Honor Membership Award from the Chapel of four Chaplains,

uitreiking eerste exemplaar jubuleumboek ’25 jaar VP’

receptie en aperatief,
gevolgd door een Indisch lunchbuffet,

einde bijeenkomst Lees verder

v.l.n.r. Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Seversvlnr Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Severs

Oirschot, 24 oktober 2014 – Aansluitend aan een vergadering van het Algemeen Bestuur in Echos Home de Schakel in Oirschot, is afscheid genomen van Elma Brokking als directeur van het VP. Ze ondersteunde het VP in de afgelopen dertien jaren met veel inzet en enthousiasme. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, prees haar grote kennis van zaken en vasthoudendheid in vele dossiers. Elma Brokking liet weten dat ze met veel prettige herinneringen het VP noodgewongen om gezondheidsredenen heeft moet verlaten. Met haar vertrek is de functie van directeur per 1 november vervallen. Sjaak Severs, die Elma al enige tijd heeft waargenomen, zal vanaf die datum het VP ondersteunen in de functie van Hoofd Bureau VP. Lees verder

Oirschot, 24 oktober 2014 – Tijdens een extra vergadering in Echos Home de Schakel in Oirschot heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het VP unaniem ingestemd met de concept statuten die leiden tot de omzetting van het VP van een stichting naar een verenigingsvorm. Met deze goedkeuring is de weg geopend om deze omzetting via de notaris ook formeel juridisch te effectueren. Het AB had al eerder ingestemd met de overgang naar een andere rechtspersoon. Het VP is in 1989 opgericht als overkoepelende stichting van tien verteranenverbanden. In het 25ste jubileumjaar is het VP inmiddels uitgegroeid tot een stichting met 47 bestuursleden afkomstig van evenzovele aangesloten veteranenorganisaties. Hierdoor werd de bestuurbaarheid een probleem. Het VP heeft onlangs ook ingestemd om de toelatingseisen tot het VP te verruimen, zodat zovel mogelijk veteranenorganisaties lid kunnen worden en het VP verder kan groeien als landelijk aanspreekpunt voor veteranenaangelegenheden. Het duurt nog enkele maanden voordat de statuten notarieel zijn gedeponeerd en het VP officieel een vereniging is. Intussen gaat een voorbereidende commissie verder met het ontwerpen van een aangepast huishoudelijk reglement. Lees verder

DinerdecorpsDinner-de-Corps

Doorn, 2 oktober 2014 – Het Veteranen Platform ging vandaag aan tafel voor een diner-de-corps ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Samen met een groot aantal genodigden genoten de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het VP een voortreffelijke maaltijd in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Het strijkerensemble van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de Tamboers en Pijpers van de kapel een spettererende taptoe verzorgden als een intermezzo tussen de gerechten. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, keek in zijn tafelrede met trots terug op de afgelopen 25 jaar.
In deze terugblik dankte hij zijn voorgangers en met name Ted Meines, de grondlegger van het VP. Als belangrijkste wapenfeiten noemde hij de uitbreiding veteranendefinitie naar militairen in werkelijke dienst met uitzendervaring, …..

de totstandkoming van de veteranenwet en de uitrol van een nuldelijnsondersteuning systeem. Kijkend naar de toekomst schetste hij een verschuiving van oudere naar jongere veteranen met een zeer diverse achtergrond, waarbij hij een belangrijke rol ziet voor het VP en de aangesloten verenigingen om die jonge veteranen te vinden, te boeien en te binden. Ook ziet hij het als een uitdaging om samen met de commandanten van de krijgsmachtdelen de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeenschap. Ten slotte dankte hij de vele vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, de militaire vakbonden, NCHC 1945 Wageningen, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en last but zeker not least het vfonds dat samen met het ministerie van Defensie de veteranengemeenschap financieel ondersteunt. De voorzitter besloot zijn toespraak met het uitbrengen van een toast, waarna het diner in een gezellige ambiance werd voortgezet. Lees verder

Page 5 of 7 1 3 4 5 6 7

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen