logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

Bevordering Ted Meines (foto ministerie van Defensie)Rotterdam, 25 september 2014 – De mede oprichter en erevoorzitter van het Veteranen Platform, Ted Meines, werd vandaag compleet verrast. Hij werd tijdens de speciale veteranenvoorstelling van de Nationale Taptoe in Ahoy naar voren geroepen. Daar werd hij voor het oog van talloze medeveteranen door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, bevorderd tot luitenant-generaal effectief. Hij was al luitenant-generaal titulair sinds 1994. Het toekennen van de effectieve rang is een hoge uitzondering en is een teken van erkenning voor het vele werk dat hij heeft verricht ter verbetering van de positie van Nederlandse veteranen. De erevoorzitter van het VP, die zijn 93e verjaardag vierde, kon zich geen beter verjaardagscadeau voorstellen. Hij was zichtbaar geroerd door dit uitzonderlijke eerbetoon toen hij zijn welbekende dankrede in het overvolle Ahoy uitsprak. Lees verder

Utrecht, september 2014 – De promotiestand van het Veteranen Platform kreeg veel aanloop tijdens de 50PlusBeurs 2014. Van dinsdag 16 september tot en met zaterdag 20 september waren leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurshallen te Utrecht om belangstellenden met vragen over veteranen te woord te staan. In een gezamelijke stand met het Veteraninstituut en het Comité Nederlandse Veteranendag werd op een van de grootste publieksbeurzen in Nederland aandacht gevraagd voor veteranen. Veteranen kregen 50% korting op de toegangsprijs en op de zaterdag met een speciaal concert voor veteranen, was de toegang zelfs geheel gratis. In een volle theaterzaal van de Jaarbeurs tracteerde zangeres Sigrid samen met de Fanfare van de Bereden Wapens de aanwezige veteranen op een schitterend concert. Lees verder

Doorn, 8 augustus 2014 – De zetelverdeling tussen de onlangs gekozen nieuwe leden van het Dagelijkse Bestuur zijn inmiddels vastgesteld. De zetelverdeling geschiedt conform de statuten in onderling overleg plaats. Dit gebeurde tijdens een tweedaagse zogeheten “heisessie”, waar het nieuwe DB zijn koers en prioriteiten voor de komende tijd besprak. De nieuwe zetelverdeling is als volgt: Hans Peters neemt de functie van penningmeester op zich. Frans Rondel is de nieuwe secretaris en Gerard Kuppen is 2e secretaris. Lees verder

11-07-2014 AED bij de veteranen 003Sassenheim, 11 juli 2014 – Hendrik Jan van Tilburg, coördinator van de gezamenlijke Veteranen Ontmoetings Centra (VOC), was zichtbaar verheugd toen hij uit handen van luitenant-generaal b.d. Ted Meines een AED kreeg overhandigd die bestemd is voor het Veteranen Ontmoetings Centrum Duin en Bollenstreek te Sassenheim. In totaal krijgen vijftien van de samenwerkende VOC een AED. Toen er vorig jaar geld overbleef van de inzamelingsactie van het Veteranen Platform (VP) voor een bronzen buste van erevoorzitter Ted Meines, is hiervoor in overleg met hem een nuttige bestemming gezocht. Ongeveer de helft van het benodigde budget komt uit de surplus gelden van de VP actie, het resterende bedrag wordt betaald door het Veteraneninstituut (Vi) en het VP project ´versterking nuldellijnsondersteuning veteranen´, dat wordt gefinancierd door het vfonds. Van Tilburg zag de schenking van de AEDs ook als een blijk van goede samenwerking van de VOC met het Veteranen Platform.

De AEDs passen goed in het concept van de veteranen ontmoetingscentra, die voor veel veteranen een huiskamerfunctie vervullen. Het zijn plaatsen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze aandacht krijgen van vrijwilligers die hen desgewenst kunnen helpen of adviseren in het in het kader van de nuldelijnsondersteuning veteranen. De AEDs zijn tijdens de openingstijden van de VOC ook toegankelijk voor buurtbewoners in de directe omgeving. De AED’s zijn op bruikleen verstrekt, het Vi zorgt voor het beheer. (foto: Inge Langeveld) Lees verder

Veteranendag 2014Den Haag, 28 juni 2014 – Het Veteranen Platform was dit prominent aanwezig op het Malieveld tijdens de tiende Nederlandse Veteranendag. Het VP paviljoen was dubbel zo groot als in voorgaande jaren en niet zonder reden. Het VP viert dit jaar immers zijn 25-jarig jubileum. Later dit jaar komt hier meer aandacht voor, onder andere tijdens de eindejaarsbijeenkomst. De VP stand kreeg veel aanloop van individuele veteranen en hun relaties zoals op de foto is te zien. Ook de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en de nieuwe Inspecteur Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal KLu Bart Hoitink toonden hun belangstelling voor de vernieuwde stand van het Veteranen Platform. Lees verder

Bestuur 2014 compleetErmelo/Doorn, 20 juni 2014 – Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Veteranen Platform is weer compleet. Behalve de vacature van secretaris kwamen nog twee plaatsen in het bestuur vrij wegens het reguliere vertrek van de penningmeester Theo Luijckx en tweede secretaris Stan Wulffaert. Alle drie de kandidaten die zich hadden gemeld (Gerard Kuppen, Hans Peters en Frans Rondel) zijn met grote steun vanuit het Algemeen Bestuur (AB) gekozen. De zetelverdeling van de drie nieuwe bestuursleden wordt binnen het DB in een later stadium vastgesteld. Het AB bestaat uit de vertegenwoordigers van de aangesloten veteranenverbanden. Het AB bepaalt het beleid van het VP en kiest uit zijn midden een DB dat voor de uitvoering van dit beleid zorgt.

Bestuurlijke vernieuwingen
Het VP heeft zich voorgenomen om de stichtingsvorm te verlaten en over te gaan naar een vereniging. Dit is een meer democratische manier van organiseren waarbij de ledenvergadering het laatste woord heeft, maar het bestuur zelfstandiger kan handelen. Tegelijkertijd zullen de toelatingscriteria tot het VP worden verruimd, zodat meer veteranenverenigingen zich kunnen aansluiten bij dit landelijk platform en het draagvlak van het VP wordt versterkt. Het proces van het aanpassen van de statuten voor deze wijzigingen is nog in volle gang.

Op de foto het vijfkoppige DB in zijn nieuwe samenstelling links geflankeerd door Mat Herben (adviseur) en Sjaak Severs (directeur ad interim) en geheel rechts Mettes van der Giessen (projectleider versterking nuldelijnsondersteuning veteranen) Lees verder

Doorn 18 mei 2014 – De Stichting Marechaussee Contact (SMC) heeft aangekondigd dat ze mee gaat doen als partner in het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Het totaal aantal deelnemende VP lidorganisaties komt hiermee op 29. Het project versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is een speerpuntproject van het VP dat mede op initiatief en financiële steun van het vfonds in 2012 is opgestart. Het is de bedoeling dat er in 2016 een landelijk dekkend netwerk is van zogeheten nuldelijnshelpers die veteranen en hun directe relaties desgevraagd kunnen helpen in de vorm van kameraadschappelijke ondersteuning. Deze nuldelijnshelpers zijn allen vrijwilligers en gaan pas aan de slag na een gecertificeerde training. Behalve de 29 deelnemende VP lidorganisaties nemen ook de 12 samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra (V.O.C.) deel aan het project. Zij werken nauw samen met de projectleider van het VP. Uiteindelijk moet er één geïntegreerd systeem van nuldelijnshulp voor veteranen komen. In de uitvoeringsbepalingen van de Veteranenwet heeft het VP een coördinerende rol gekregen. Daarmee heeft het initiatief van het VP ook een officiële erkenning gekregen van het ministerie van Defensie. Lees meer over dit project en de nuldelijnsondersteuning onder het menu Nuldelijn op deze website. Lees verder

heildronk voorzitterDoorn 2 mei 2014 – Het was afgelopen vrijdag 2 mei precies 25 jaar geleden dat het VP werd opgericht. Reden voor een bescheiden feestje. Op de nieuwe locatie in Doorn werd door voorzitter Hein Scheffer het glas geheven samen met vertegenwoordigers van organisaties gevestigd in het gebouw van de Basis en enkele speciale gasten, waaronder erevoorzitter Ted Meines en oud voorzitter Dries Knoppien. Bij de oprichting van het VP bestond het VP uit slechts 10 veteranenorganisaties, dat aantal is gegroeid tot 46. Later dit jaar zal nog bredere aandacht worden besteed aan dit lustrum, een lustrumcommissie werkt hiervoor momenteel de plannen uit. Lees verder

Schulte ereteken van verdienste in goudDoorn 17 april 2014– De Voorzitter van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu), generaal-majoor b.d. F.P. Schulte, heeft op 17 april 2014 het ‘Ereteken voor Verdienste in goud’ ontvangen. Het ereteken is toegekend door de minister van Defensie. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal A. Schnitger, kwam het ereteken persoonlijk uitreiken tijdens de vergadering van de MiLu in Doorn.

De onderscheiding is hem toegekend voor de vele jaren, waarin hij zich geheel belangeloos met veel energie en tijd en op zeer tactvolle en deskundige manier heeft ingezet voor het verbeteren van de erkenning en waardering van veteranen. In het bijzonder voor wat betreft veteranen gerelateerd aan de militaire luchtvaart. Zijn inzet en optreden zijn te allen tijde door zijn gesprekspartners en achterban bijzonder op prijs gesteld en hij wordt hierdoor door alle betrokkenen ten zeerste gewaardeerd. Schulte heeft eind 1995, kort na de oprichting van de MiLu in 1994, de voorzittershamer van de MiLu op zich genomen. Na bijna 19 jaar voorzitterschap gaf hij op 17 april de voorzittershamer over aan generaal-majoor b.d. Ton Tieland. Schulte is ook een van de medeoprichters van de vereniging Koninklijke Luchtmacht Nederlands Nieuw-Guinea Veteranen en vanaf het begin in 1995 voorzitter. De MiLu is een koepelorganisatie van elf luchtvaartgerelateerde veteranenverbanden, van WO-II tot en met de vredesmissies veteranen. De MiLu is opgericht in samenspraak met de luchtmachtleiding en is als zodanig ook de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van veteranenzaken. Lees verder

ruudvermeulenRuud Vermeulen

Arnhem, 14 februari 2014 – Ruud Vermeulen (65) uit Best is vrijdagochtend benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Arnhem, door de Bestse burgemeester Anton van Aert en onder toeziend oog van generaal b.d. Peter van Uhm. Vermeulen was van 1971 tot 2005 officier bij de Koninklijke Landmacht. In die tijd heeft hij ‘exceptioneel bijzondere diensten’ binnen de krijgsmacht, voor veteranen en zodoende jegens de samenleving verricht. In 2005 richtte hij de Stichting Benteng op, een overkoepelende organisatie voor KNIL- en Korea veteranen en jonge veteranen. Hij zit verder in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform en is voorzitter van de Nederlandse Officiers Vereniging. Lees verder

Page 6 of 7 1 4 5 6 7

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen