In het kader van de kwaliteitsborging van de nuldelijnsondersteuning is een klachtenprocedure opgesteld. Veteranen die niet tevreden zijn over de ondersteuning door een nuldelijnshelper of zijn/haar organisatie kunnen aankloppen bij de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd. In de meeste gevallen zal een goed gesprek uitkomst bieden.

Als dat niet helpt en wordt besloten een formele (schriftelijke) klacht in te dienen, dan hebben de klager en de de nuldelijnshelper recht op een zorgvuldige behandeling van deze klacht. De klacht wordt in beginsel behandeld door de organisatie waar de nuldelijnshelper toe behoort. Om de organisatie te ondersteunen bij de behandeling van de klacht kan de organisatie desgewenst een beroep doen op een Centrale Klachtencommissie. Individuele veteranen kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op deze klachtencommissie. Dat moet via de betrokken organisatie van de nuldelijnshelper gebeuren. De Centrale Klachtencommissie is te bereiken via het secretariaat van het Veteranen Platform.

Centrale Klachten Commissie Nuldelijnshelper VeteranenDe klachtencommissie werd op 25 september 2013 geïnstalleerd met mevrouw mr. T.H. (Tanja) ten Wolde als voorzitter.

Download het klachtenreglement

Lees het persbericht

Voor deelnemende verenigingen en de door hen aangemelde nuldelijnshelpers zijn er bepaalde financiële tegemoetkomingen beschikbaar. De financiële afspraken voor het nieuwe jaar 2015 zijn op een aantal punten aangepast en aangescherpt. Belangrijkste wijzigingen zijn: de eis van certificering of aangemeld zijn als kandidaat nuldelijnshelper en er is een  maximale reisafstand  vastgesteld van 50 kilometer enkele reis voor de inzet van de nuldelijnshelper.
Download de gemaakte werkafspraken 2015
Download het declaratieformulier als Word of als PDF
Download de gemaakte werkafspraken 2014

In het kader van het project versterking nuldelijnsondersteuning is er een verzekeringspakket afgesloten voor de volgende aspecten: aansprakelijkheid en ongevallen vrijwilligers, (verkeers)aansprakelijkheid rechtspersonen VP. De nuldelijnshelper hoeft zich niet te registreren voor deze verzekering, een vrijwilligersovereenkomst met de veteranenorganisatie is voldoende. Een volledige set polissen in bezit van de nuldelijnscoördinatoren van de deelnemende verenigingen.

Het netwerk van de nuldelijnsondersteuning veteranen is gebaseerd op nuldelijnsondersteuners die voor hun rol speciaal zijn getraind. De trainingen worden verzorgd door de Basis. Na afloop verkrijgen deelnemers een certificaat van bekwaamheid. Aanmelding voor deze trainingen gebeurt via veteranenverenigingen (zie brief hieronder). Er zijn drie soorten trainingen te weten een basistraining voor vrijwilligers die nog geen ervaring hebben, een aanvullende training voor helpers die al eerder een training hebben gevolgd en een workshop voor vrijwilligers die ervaring hebben met professionele hulpverlening. Meer informatie over trainingsmogelijkheden vindt u op de website van Stichting de Basis.

Lees meer over trainingsmogelijkheden

Download brief aanmeldingsprocedure trainingen

We zijn nu bijna twee jaar bezig met een gestructureerde aanpak van de nuldelijnsondersteuning veteranen en een goed eind op weg met het opzetten van het landelijk dekkend netwerk van nuldelijnsondersteuners. Regelmatig wordt er gevraagd voor welke taak je een nuldelijnsondersteuners kunt benaderen en hoe ver moet je als nuldelijnsondersteuners gaan bij de invulling van die taak? Wat zijn de verwachtingen van je collega veteranen en wat zijn de opvattingen hierover binnen het project? Als je de taak van een nuldelijnsondersteuners in een paar woorden moet samenvatten zou dat zijn ‘het geven van oprechte aandacht’. In dit artikel aan de hand van enkele voorbeelden wat meer duidelijkheid.

De nuldelijnsondersteuners is iemand die op basis van collegiale hulp collega veteranen en hun directe relaties die daar behoefte aan hebben, ondersteunen met het gezamenlijk vinden van de juiste weg voor het oplossen van bepaalde problemen die zij ondervinden. De helper heeft een luisterend oor en vervult een klankbordrol en heeft zo nodig een signaalfunctie. Desgewenst geeft hij raad hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost en hoe bepaalde professionele zorg kan worden verkregen. In voorkomend geval begeleidt hij de veteraan naar deze zorg.

Het is niet de bedoeling van het project dat een nuldelijnsondersteuners ook allerlei praktische karweitjes voor zijn collega veteraan gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld eenvoudige (huishoudelijke) klusjes, tuinonderhoud, boodschappendienst, verzorgen van ‘taxi’ ritjes en dergelijke. Beter is dat de nuldelijnsondersteuners dan samen met zijn collega veteraan bekijkt hoe in een dergelijke hulpvraag door anderen kan worden voorzien. Het kan zijn dat er binnen bepaalde veteranenverenigingen of diensteenheden al een systeem bestaat van onderlinge dienstverlening op deze gebieden. In dat geval kan de nuldelijnsondersteuners een bemiddelende of verwijzende rol vervullen, maar hij hoeft zeker niet zelf aan de slag. Ook is het niet de taak van een nuldelijnsondersteuners om dagelijkse zorg te verlenen aan iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.

Kortom van een nuldelijnsondersteuners mag niet worden verwacht dat hij ook bepaalde verzorgende taken gaat vervullen. Als hij dat toch doet, dan is dat natuurlijk niet verboden en is dat zijn eigen keuze. Achtergrond van dit verhaal is dat het goed is om te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Bovendien moet de schaarse capaciteit nuldelijnsondersteuners worden ingezet waarvoor deze is bedoeld.

Het is belangrijk dat de coördinator en nuldelijnsondersteuners elkaars verwachtingen over de inzet als nuldelijnsondersteuners kennen. Ga daar over met elkaar in gesprek.

In een aantal bijzonder situaties kan het wenselijk zijn dat de nuldelijnshelper een veteraan of een relatie van een veteraan snel kan helpen met een noodopvang of wel een tijdelijk dak boven zijn/haar hoofd. We spreken dan van “bed-bad-brood”. Bij een veteraan in (acute) nood, gaat het vaak om sociaal maatschappelijke problemen, zoals spanningen in de relationele sfeer die door een combinatie van factoren dusdanig escaleren dat snel een (tijdelijke) oplossing moet worden gevonden voor “bed-bad-brood”. Binnen het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is nu de mogelijkheid gecreëerd dat nuldelijnshelpers onder bepaalde voorwaarden in zo’n noodopvang kunnen voorzien. In beginsel gaat het om opvang tot de eerstvolgende (werk)dag. Het doel van deze noodopvang door het Veteranen Platform (VP) is alleen om tijd te winnen, zodat de veteraan zelf een oplossing kan vinden al dan niet met steun van de professionele hulpverlening.

Download de instructie voor meer informatie.

Page 2 of 2 1 2
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen