We zijn nu bijna twee jaar bezig met een gestructureerde aanpak van de nuldelijnsondersteuning veteranen en een goed eind op weg met het opzetten van het landelijk dekkend netwerk van nuldelijnshelpers. Regelmatig wordt er gevraagd voor welke taak je een nuldelijnshelper kunt benaderen en hoe ver moet je als nuldelijnshelper gaan bij de invulling van die taak? Wat zijn de verwachtingen van je collega veteranen en wat zijn de opvattingen hierover binnen het project? Als je de taak van een nuldelijnshelper in een paar woorden moet samenvatten zou dat zijn ‘het geven van oprechte aandacht’. In dit artikel aan de hand van enkele voorbeelden wat meer duidelijkheid.

De nuldelijnshelper is iemand die op basis van collegiale hulp collega veteranen en hun directe relaties die daar behoefte aan hebben, ondersteunen met het gezamenlijk vinden van de juiste weg voor het oplossen van bepaalde problemen die zij ondervinden. De helper heeft een luisterend oor en vervult een klankbordrol en heeft zo nodig een signaalfunctie. Desgewenst geeft hij raad hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost en hoe bepaalde professionele zorg kan worden verkregen. In voorkomend geval begeleidt hij de veteraan naar deze zorg.

Het is niet de bedoeling van het project dat een nuldelijnshelper ook allerlei praktische karweitjes voor zijn collega veteraan gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld eenvoudige (huishoudelijke) klusjes, tuinonderhoud, boodschappendienst, verzorgen van ‘taxi’ ritjes en dergelijke. Beter is dat de nuldelijnshelper dan samen met zijn collega veteraan bekijkt hoe in een dergelijke hulpvraag door anderen kan worden voorzien. Het kan zijn dat er binnen bepaalde veteranenverenigingen of diensteenheden al een systeem bestaat van onderlinge dienstverlening op deze gebieden. In dat geval kan de nuldelijnshelper een bemiddelende of verwijzende rol vervullen, maar hij hoeft zeker niet zelf aan de slag. Ook is het niet de taak van een nuldelijnshelper om dagelijkse zorg te verlenen aan iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.

Kortom van een nuldelijnshelper mag niet worden verwacht dat hij ook bepaalde verzorgende taken gaat vervullen. Als hij dat toch doet, dan is dat natuurlijk niet verboden en is dat zijn eigen keuze. Achtergrond van dit verhaal is dat het goed is om te weten wat je van elkaar kunt verwachten. Bovendien moet de schaarse capaciteit nuldelijnshelpers worden ingezet waarvoor deze is bedoeld.

Het is belangrijk dat de coördinator en nuldelijnshelpers elkaars verwachtingen over de inzet als nuldelijnshelper kennen. Ga daar over met elkaar in gesprek. Lees verder

In een aantal bijzonder situaties kan het wenselijk zijn dat de nuldelijnshelper een veteraan of een relatie van een veteraan snel kan helpen met een noodopvang of wel een tijdelijk dak boven zijn/haar hoofd. We spreken dan van “bed-bad-brood”. Bij een veteraan in (acute) nood, gaat het vaak om sociaal maatschappelijke problemen, zoals spanningen in de relationele sfeer die door een combinatie van factoren dusdanig escaleren dat snel een (tijdelijke) oplossing moet worden gevonden voor “bed-bad-brood”. Binnen het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is nu de mogelijkheid gecreëerd dat nuldelijnshelpers onder bepaalde voorwaarden in zo’n noodopvang kunnen voorzien. In beginsel gaat het om opvang tot de eerstvolgende (werk)dag. Het doel van deze noodopvang door het Veteranen Platform (VP) is alleen om tijd te winnen, zodat de veteraan zelf een oplossing kan vinden al dan niet met steun van de professionele hulpverlening.

Download de instructie voor meer informatie. Lees verder

Page 2 of 2 1 2

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen