Sprekers ombudsman tevens veteranen ombudsman mr. Reinier van Zutphen, Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine en Lt. Gen. bd Mart de Kruiff. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Overhandiging cheque aan Gen. bd Peter van Uhm tbv de Stichting Hulphond.

Openingswoord voorzitter.
hein-jn-z-20161216-0244-kopierenOp 16 december j.l. heeft in een prettige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. De voorzitter verwelkomde alle aanwezigen en speciaal de gastsprekers, Nationale Ombudsman tevens Veteranenombudsman de heer Reinier van Zutphen, oud commandant van de Landstrijdkrachten Luitenant-generaal bd Mart de Kruif en Hoofddirecteur Personeel Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine.
Daarna bracht hij de groeten over van onze ere-voorzitter Ted Meines, die vanwege zijn zeer slechte gezondheid niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens blikte hij aan de hand van de speerpunten van het nieuwe vijfjaren beleidsplan, “De Trotse Veteraan”, terug op het jaar 2016.
Het eerste speerpunt is ‘belangenbehartiging van alle veteranen’ en het bestuur van het VP heeft daar invulling aan gegeven door gevraagd en ongevraagd haar standpunten in te brengen in allerlei fora en het VP is betrokken geweest bij de Beleidsevaluatie van het Veteranenbeleid. Ook de media weten het Veteranen Platform steeds vaker te vinden.

Het tweede speerpunt: “ondersteunen van het vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van veteranen door de lidorganisaties” is een lastige en weerbarstige kwestie. Het verruimen van de toelatingscriteria en het introduceren van het buitengewoon lidmaatschap heeft geleid tot het toetreden van 1 lid en 5 buitengewone leden. Vooral jonge veteranen richten zich echter meer op ‘social media’ om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. De bij het VP aangesloten organisaties zullen een weg moeten vinden om aan te sluiten bij deze nieuwe ontwikkelingen.
Het ‘vinden’ van veteranen is een belangrijk punt. Daarbij is het van groot belang om reeds de actief dienende veteraan te binden of te linken aan een veteranenorganisatie.

Van de regeling ‘financiële tegemoetkoming’ vastgelegd in het vorig jaar ondertekende convenant met het vfonds is het afgelopen jaar goed gebruik gemaakt. De voorzitter bedankte het vfonds voor deze financiële ondersteuning.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een grondige herziening van de Regeling Reüniefaciliteiten van Defensie. Er bestaat nu overeenstemming over deze regeling. Hij bedankte allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen. Binnen het bestuur was dat de penningmeester Hans Peters. De regeling ligt nu ter verdere afwikkeling bij de Hoofd Directeur Personeel.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de Veteranendag vorig jaar, hebben de projectorganisatie Nederlandse Veteranendag, Het Veteraneninstituut en het VP de aanloop naar en de uitvoering van deze dag geëvalueerd. Resultaat is onder meer dat partners, begeleiders en weduwen een tribuneplaats kunnen krijgen en dat de inschrijftermijn wordt verruimd.

Het derde speerpunt: “coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig Nuldelijnsondersteunings-systeem (NOS) VP” heeft in 2016 veel energie en aandacht gevraagd. In 2016 is het NOS overgegaan van de projectfase naar de staande organisatie, waarbij de coördinerende rol bij de vice-voorzitter Peter Klijn is belegd. Hein noemde het NOS een uitstekend functionerend systeem dat voorziet in een behoefte. Hij bedankte Defensie en wederom het vfonds voor de financiering van het systeem.

Het vierde speerpunt: “bestuur VP 3.0. (Transparantie)”. Dit is voortvarend opgepakt door de tweede secretaris, Gerard Kuppen. De website is vernieuwd en wordt, naast een betere exposure, gebruikt om digitaal met de lidorganisaties te communiceren.

Tenslotte heeft het VP een Raad van Advies ingesteld met vertegenwoordigers uit de militaire wereld, de politiek, het bedrijfsleven en de bestuurlijke omgeving. Generaal b.d. Peter van Uhm en de heer John Berends, burgemeester van Apeldoorn zijn bereid gevonden zitting te nemen in onze RvA. We zijn in gesprek met iemand uit de politiek en we zijn nog op zoek naar iemand uit het bedrijfsleven.

In zijn terugblik noemde hij nog twee bijzondere gebeurtenissen. Op de eerste plaats het overlijden van de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Henk Molenkamp in mei dit jaar. Daarnaast noemde hij het uitkomen van het boek van Limpach over het geweld in voormalig Nederlands Indië. Op 2 december heeft het kabinet aangekondigd dat er een breed vervolgonderzoek zal komen en dat de veteranen daarbij zullen worden betrokken. Vandaag zal hij namens het VP een brief naar de drie betrokken ministeries sturen waarin wordt aangegeven dat het VP een centrale coördinerende rol zal vervullen in het betrekken van de veteranen en hun nabestaanden bij het vervolgonderzoek.

In zijn vooruitblik noemde hij de verdere invulling van de speerpunten van het beleidsplan en een aantal initiatieven, waaraan wordt gewerkt zoals het bezien óf en hoe het VP zou kunnen aansluiten bij het Amerikaanse ‘Rubicon’ initiatief, waarbij teams bestaande uit veteranen als quick relief teams kunnen worden ingezet bij rampen en het in samenwerking met het VI introduceren van ‘gemeentelijke veteranenambassadeurs’. Ook meldde hij dat er volgend jaar een boek verschijnt over Veteranen als onderdeel van de wetenschappelijke Kluwer-boekenreeks.

Als laatste bedankte hij allen die het mogelijk hebben gemaakt wat het VP afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap. Speciale dank ging daarbij uit naar het Ministerie van defensie, het vfonds, het Veteraneninstituut, Het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, LZV, de collega-organisaties hier in het gebouw van de Basis en last but not least de aangesloten lidorganisaties.

Tot slot wenste hij allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 in goede gezondheid.
(voor de volledige tekst van het openingswoord klik hier)

Mr. Reinier van Zutphen
reinier-van-zutphen-jn-z-20161216-0193-kopierenDe Nationale ombudsman sprak in zijn toespraak over het werk en ervaringen van hem en zijn team. Veteranen verdienen extra aandacht. Zijn team werkt daarbij ook samen met het team van de IGK.
De ombudsman is een onafhankelijke adviseur, klachtbehandelaar, voor mensen die een probleem hebben vooral waar het fout gaat tussen de burger en de overheid. Zijn visie is dat de overheid zich rekenschap moet geven van het effect van zijn handelen op de burger. De missie van de ombudsman is daar waar het mis gaat tussen de burger en de overheid de mensen weer op weg te helpen. De ombudsman doet aan klachtbehandeling voor de individuele veteraan, maar doet ook iets aan het grotere geheel. Bij het herkennen van signalen kan de ombudsman ‘onderzoek uit eigen beweging’ initiëren. In zijn toespraak ging hij in algemene zin verder in op de problematiek bij Defensie en met name bij en rond uitzendingen. Daarbij vroeg hij ook aandacht voor niet militairen (uitgezonden door andere organisatie dan Defensie) die terug komen uit missie. Ten slotte sprak hij ook over de internationale ontwikkelingen en internationale verhoudingen tijdens missies. Daarbij is het van belang om de krachten internationaal te bundelen zodat veteranen slechts één duidelijke weg hoeven te bewandelen om hun klacht te uiten.

Schout-bij-nacht Itzig Heine
henk-itzig-heine-jn-z-20161216-0200-kopierenDe Schout-bij-nacht sprak over de uitkomsten van de evaluatie van het veteranenbeleid. Hij bedankte daarbij eenieder die een rol hebben gespeeld bij de evaluatie. Hij besprak het rapport op hoofdlijnen en noemde een achttal kernaanbevelingen. Hij sloot af met vervolgstappen.
(voor de presentatie klik hier)

Lt. Gen. Bd Mart de Kruif
mart-de-kruif-jn-z-20161216-0240-kopierenOp zoals hij het noemde ‘strategisch niveau’ sprak Lt. Gen. De Kruif over de uitdaging om de uitingen rond veteranen zo te vernieuwen dat jonge veteranen zich er meer bij betrokken voelen. Ook brak hij een lans om na te denken over het landelijke herdenken van veteranen. Verder zei hij dat de veteranen de juiste zorg moeten krijgen, maar de zorgdiscussie vooral geplaatst moet worden in de context van trots op veteranen. Hij noemde daarbij het beleidsplan van het Veteranen Platform ‘De trotse veteraan’ een schot in de roos.
Verder sprekend over de zorg voor veteranen merkte hij op dat er in Nederland geen actief vangnet bestaat om veteranen die zorg nodig hebben te detecteren. De zorgvraag komt altijd van de veteraan zelf of uit het nuldelijnssysteem. Op dat punt kunnen wij volgens hem nog wat leren van Canada waar in elke gemeente vrijwilligers zijn die namens de gemeente de veteranen die daar zijn komen wonen binnen zes weken pro-actief bezoeken om kennis te maken en daarna twee maal per jaar om te zien of alles goed gaat. Vanwege privacy wetgeving is dat in Nederland vrijwel onmogelijk, maar wellicht moet daar anders mee worden omgegaan als het gaat om zorg voor veteranen.
Hij was erg lovend over de organisatie van de nationale Veteranendag, maar noemde een paar verbeterpunten. Persoonlijk vindt hij het vreemd dat er bij het defilé ook anderen dan veteranen meedoen. Verder zou hij het een goede zaak vinden dat er meer faciliteiten komen voor het thuisfront van veteranen. Ten slotte is hij van mening dat met name jonge veteranen graag in het defilé zouden lopen met hun internationale collegae waar zij samen mee op missie zijn geweest.

Naar aanleiding van de talkshow van Pauw over ‘Afghanistan’ sloot hij af met een verhaal over zingeving. In de bewuste aflevering van het programma werd aan de ouders van de in Afghanistan gesneuvelde militair Mark Schouwink gevraagd of gezien alle nieuwe informatie de missie wel zinvol was geweest. Bij het bekijken van dat programma gaf de vrouw van Mart volgens hem de juiste duiding aan die situatie hetgeen zij ook heeft verwoord in een facebook bericht (zie o.a. facebookpagina van het VP). In essentie komt het er op neer dat in haar ogen Pauw onterecht zingeving koppelde aan succes. Je vecht volgens haar niet primair voor succes, maar om dát te verdedigen waar wij in dit land in geloven. Onze vrijheid, onze waarden, ons leven. Succes is daarbij altijd de doelstelling, maar niet de voorwaarde. Dus staat ook los van zingeving. Kortom: militairen die sneuvelen bij een missie, die dienen in een land met een democratisch gekozen parlement en worden uitgezonden op grond van een Regeringsbesluit, sneuvelen nooit zinloos.

Afscheid vertegenwoordigers Ledenvergadering
henkjan-kuin1-jn-z-20161216-0082-kopierenNa de gastsprekers nam de voorzitter afscheid van KLTZ Henk-Jan Kuin als toehoorder bij de Ledenvergadering vanuit de DPOD. Zijn opvolger is Lt. Kol. Saskia Ubels.

afscheidleden-jn-z-20161216-0087-kopierenDaarna nam hij afscheid van Klaas van Orsel (VOMI) en Peter Stiphout (KVMO). Niet aanwezig waren de afscheid nemende vertegenwoordigers Rob Korst van het COM, Piet-Hein Verdegaal van de VOFAM en Jan Hopster van de AVOM.

Overhandiging cheque aan Gen bd Peter van Uhm

peter-van-uhm-jn-z-20161216-0100Ten slotte werd een cheque van € 500,- overhandigd Gen. Bd Peter van Uhm voor de Stichting Hulphond. Het bedrag is bijeen gebracht tijdens een landelijke nuldelijns bijeenkomst waar Peter van Uhm een lezing heeft gehouden. Tijdens een pauze werden boeken van zijn hand verkocht, waarvan de opbrengst bestemd was voor het goede doel. Nagenoeg alle veteranen hebben spontaan gezegd dat de korting op die boeken óók mocht worden gedoneerd aan de Stichting Hulphond. De cheque werd op de bijeenkomst aan Peter van Uhm overhandigt door Peter Klijn, de coördinator nuldelijnssysteem.
Peter van Uhm vertelde nogmaals kort het nut van de hulphond voor de veteranen en bedankte voor de bijdrage.

De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn tijdens aperitief en lunch.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen