Eindejaarsbijeenkomst 2017

Sprekers mevr. dr. Mariëtte Wolf, projectleider van het onderzoek Dekolonisatie, Geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950, en luitenant-generaal Hans van Griensven, IGK tevens Inspecteur der Veteranen. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Uitreiking Ted Meines prijs. Overhandiging 1e en 2e exemplaar van het boek ‘Operatie Keystone’.

Openingswoord voorzitter.
Op 15 december j.l. heeft in een prettige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. De voorzitter verwelkomde alle aanwezigen en speciaal de gastsprekers, mevr. dr. Mariëtte Wolf, projectleider van het onderzoek Dekolonisatie, Geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950, en luitenant-generaal Hans van Griensven, IGK tevens Inspecteur der Veteranen. Allereerst memoreerde hij het overlijden van onze ere-voorzitter en “veteraan der veteranen”, generaal Ted Meines, en zei hij blij te zijn dat zijn dochter Sonja  aanwezig  is om uit zijn naam later in het programma de Ted Meines prijs uit te reiken.

Vervolgens sprak hij over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar aan de hand van de speerpunten uit ons beleidsplan, “De Trotse Veteraan”.

Daarna ging hij verder met een korte vooruitblik naar komend jaar. Hij noemde de doorontwikkeling van de nuldelijnsondersteuning en het samen met de Operationele Commandanten kijken naar de opzet van veteranendagen. Voorts sprak hij over het opzetten van een kleinschalige organisatie voor nationale steunverlening door veteranen, vertelde hij dat het eerder aangekondigde wetenschappelijke overzichtswerk over Veteranen volgend jaar verschijnt en dat het Nationaal Militair Museum ruimte beschikbaar heeft gesteld voor het inrichten van een veteraneninformatie punt.

Alvorens al diegenen te bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt wat het Veteranen Platform het afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap, merkte hij op dat de volgende eindejaarsbijeenkomst is gepland op vrijdag 14 december 2018.

Tot slot wenste hij allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 in goede gezondheid.
(voor de volledige tekst van het openingswoord klik hier)

LtGen. Hans van Griensven
De IGK begon zijn toespraak met te zeggen dat hij de eerste actief dienende generaal is, die de actieve veteranenstatus mocht ontvangen op het Binnenhof. Hij is daar trots op. Hij liep ook mee in het defilé in Den Haag tijdens de veteranendag. Hij noemde dat de meest indrukwekkende 3 kilometer van zijn leven. Hij zei: ‘Als je ooit iemand het gevoel wilt geven dat hij/zij veteraan is, moet je hen daar laten meelopen’.

Als commandant van het Operationeel Ondersteuningcommando Land (OOCL) wilde hij al zijn medewerkers met veteranenstatus zo veel mogelijk persoonlijk een veteranenspeld geven om gewicht en belang aan die status te geven. Daar merkte hij dat veel van die jonge veteranen nog niet het gevoel hadden veteraan te zijn.

De vraag hoe wij jonge veteranen meer kunnen betrekken bij de huidige veteranengemeenschap is geen eenvoudige. Zij hebben het druk met hun carrière, kinderen opvoeden etc. Blijkbaar gaan mensen zich van nature pas op latere leeftijd veteraan voelen en zich organiseren. Zij verlangen dan terug naar het kameraadschappelijke gevoel. Dat gevoel heeft de actief dienende veteraan dagelijks, omdat hij nog deel uitmaakt van de krijgsmacht. Alle voordelen als deelnemen aan reünies, het zorgsysteem, de voordeeltjes van de veteranenpas hebben zij al. Daar hoeven zij zich niet voor te organiseren.

Volgens hem blijft dan de vraag overeind hoe je deze jonge veteranen dan gaat binden en boeien, waarbij hij meteen aangaf niet met de oplossing te komen. Misschien zijn zij op dit moment wel helemaal niet geïnteresseerd. Misschien moet het groeien. Je kunt de jonge veteranen niet dwingen om zich veteraan te voelen. Wij kunnen wel doorgaan als veteranengemeenschap, meegaan met de tijd en dingen blijven organiseren waar zo veel mogelijk jongeren zich thuis voelen. Daarnaast kunnen wij de jonge veteranen in de gelegenheid stellen deel te nemen. Ten slotte noemde hij leiderschap een belangrijk punt, waarbij commandanten moeten blijven uitleggen waarom de veteranenstatus bijzonder is.

Hij zei ook dat wij in Nederland niet de ‘thank you for your service’ traditie kennen, maar volgens hem zijn er wel veel bedrijven die iets zouden willen doen voor de veteranen. Wij kunnen dan vaak niet goed aangeven wat wij nodig hebben en dat ziet hij als een gemiste kans.

De IGK sloot af met te zeggen dat een veteraan een mens is met een status, die zich veteraan moet gaan voelen en dat wij dat moeten faciliteren en hij wenste ons veel succes om dat te bewerkstelligen.

Dr. Mariëtte Wolf
In het begin van haar betoog, gaf Mariëtte Wolf aan dat de vraag of zo’n grootschalig onderzoek werkelijk nodig is, gerechtvaardigd is. Maar voegde zij er aan toe kennelijk is pas nu, 70 jaar later, de tijd rijp voor het zoeken naar antwoorden op vragen die al veel langer leven maar in de meeste families en in het publieke debat zelden werden gesteld. En daarmee ook voor een grootschalig onderzoek naar de omvang, de toepassing en de achtergronden van het geweld dat tijdens de dekolonisatie werd gebruikt. Daarom besloot het Kabinet op 2 december 2016  alsnog geld uit te trekken voor een breed opgezet onderzoek naar het geweldsgebruik tijdens de dekolonisatie. Direct daarop werd de organisatie opgetuigd en een team samengesteld van 30 medewerkers.

Na deze inleidende woorden sprak zij uitgebreid over de opzet en de uitgangspunten van dit onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek. In het onderzoeksprogramma is een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland opgenomen, waarin 7 organisaties zijn vertegenwoordigd waaronder het Veteranen Platform.

Vervolgens legde zij in meer detail uit hoe de 9 deelprojecten gestalte krijgen. Ten slotte vertelde zij nogmaals dat dit onderzoek nodig is en dat het zich niet zal beperken tot de aard en omvang van de gewelddadigheden alleen, maar deze steeds nadrukkelijk zal plaatsen binnen de bredere context.

(voor de volledige tekst klik hier en voor de powerpoint presentatie klik hier)

Afscheid Sjaak Severs en vertrokken vertegenwoordigers uit de Ledenvergadering
Na de gastsprekers nam de voorzitter afscheid van Sjaak Severs, die dit jaar de functie van Bureauhoofd heeft overgedragen aan Charlie Malschaert. Ook de voorzitter van de MILU, Ton Tieland, nam afscheid van Sjaak en bood hem en zijn echtgenote namens de MILU en de Luchtmacht een ballonvaart met de Luchtmacht ballon aan.

Daarna nam hij afscheid van de heer Doppegieter (BNMO), Cees Aarts (FIM), Lodewijk Grooters (SRVN), de heer Woortman (VDMD), Wim Elgers (VDMD), Patrick van Meenen (VJV) en Cees Motshagen (VOKS). Niet aanwezig was de afscheid nemende vertegenwoordiger Piet Winckelmolen (AVA).

Uitreiking Ted Meines prijs
Zie apart item op deze website

Overhandiging 1e en 2e exemplaar van het boek ‘Operatie Keystone’
Zie apart item op deze website

De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn tijdens aperitief en lunch.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen