Doorn, 29 april 2021

Per 8 oktober 2019 is de Vereniging Veteranen Geestelijk Verzorgers (VVGV) opgericht.

Deze vereniging staat principieel open voor alle Geestelijk Verzorgers die veteraan zijn en lid willen worden. Daarnaast zijn er per denominatie onderafdelingen die hun eigen programma kunnen inrichten. Geestelijk Verzorgers die de veteranenstatus (nog) niet hebben verkregen kunnen zich aansluiten als aspirant lid.
De Vereniging stelt zich het navolgende ten doel:

 • Het vanuit de maatschappij verkrijgen van erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen, met name voor Geestelijk Verzorgers.
 • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van deze Geestelijk Verzorgers.
 • Het zorgdragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en ondersteuning van het (mogelijk) verwerkingsproces van deze veteranen in het bijzonder, onder meer door inzet van collegae GV’ers en door het ontplooien van diverse saamhorigheidsactiviteiten.
 • Het bevorderen van het onderlinge contact tussen veteranen geestelijk verzorgers Defensie, in en buiten dienst (De vereniging kent onderafdelingen (denominaties) die eigen activiteiten kunnen ontplooien).
 • Aan derden diensten aanbieden als het verzorgen van lessen en conferenties, het begeleiden van excursies en bezoeken erevelden, assistentie bij uitvaarten van oude militairen, e.d.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen kunnen op de volgende wijze worden verwezenlijkt:

 • Het coördineren en organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, contactdagen en veteranendagen voor Geestelijk Verzorgers bij Defensie en hun eventuele achterban.
 • Het coördineren van landelijke activiteiten en herdenkingen.
 • Het bieden van intercollegiale ondersteuning en indien noodzakelijk, bij onderkende problemen als gevolg van (een) (vredes)missie(s) en/of uitzending(en) geleiden van de leden naar een aangewezen hulpinstantie of intercollegiale begeleiding.
 • Het stimuleren van onderafdelingen van andere denominaties.
 • Overige activiteiten ter bevordering van de doelstelling.
 • De belangen van Geestelijk Verzorgers te ondersteunen in immateriële zin.
 • Gevraagd en ongevraagd advies, voorlichting of ondersteuning geven over zaken die passen binnen de doelstelling van de vereniging aan andere, veteranen en niet veteranen gelieerde, instellingen.
 • Het ontplooien van alle overige activiteiten die kunnen bijdragen aan de doelstelling van de vereniging.
 • Het lidmaatschap van het Veteranen Platform (VP) om op deze wijze mede invulling te geven aan erkenning, waardering en zorg en belangenbehartiging voor de achterban van de vereniging (lidmaatschap geaccepteerd).

Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan van Lieverloo
Secretaris: Tako de Wolf
Penningmeester: Frans Kerklaan.
Leden: Peter Pelen, Joop Smies

Het bestuur zoekt uitbreiding met leden van de andere denominaties om een gedegen draagvlak te creëren en tevens de onderafdelingen (naar denominatie) krachtig in te richten.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen