Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014

Doorn, 12 december 2014 – Vandaag heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Met deze bijeenkomst werd het 25 jarig jubileum jaar afgesloten. Behalve de jaarrede van de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, bevatte het programma drie externe sprekers en werd er afscheid genomen van vertrekkende AB en DB bestuursleden. Ook werd de Chapel of Four Chaplains Award uitgereikt aan de heer Jan Burger en werd het eerste exemplaar door Laurens van Aggelen geschreven jubileumboek “25 jaar Veteranen Platform” uitgereikt.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-039Openingswoord voorzitter
Na een bijzonder woord van welkom aan onze ere-voorzitter generaal Ted Meines, die het Veteranen Platform 25 jaar geleden heeft opgericht, ging onze voorzitter, Hein Scheffer kort in op de activiteiten rond de viering van dit 25-jarig jubileum. Allereerst op 2 mei de viering van de verjaardag van het VP in kleine kring en op 2 oktober een diner de Corps in de Marinierskazerne te Doorn in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de besturen van de aangesloten organisaties en een aantal externe genodigden. Hij complimenteerde de ‘commissie 25 jarig jubileum’ met het programma voor de viering van dit jubileumjaar en bedankte de leden van de commissie voor haar werkzaamheden.

In een korte terugblik over het afgelopen jaar noemde hij 2014 een ‘oogstjaar’. Met de goedkeuring van het veteranenbesluit door de Tweede Kamer en na advies van de Raad van State de vaststelling daarvan zijn daarmee de Veteranenwet en de uitvoeringsbepalingen na een langdurig en lastig proces van kracht geworden. Als een van de resultaten is op 11 juni het veteranenloket door de Minister geopend waardoor de toegang tot de dienstverlening en zorg voor de veteraan is verbeterd. Hij noemde met trots dat het VP als eigenaar van het nuldelijnsondersteuningssysteem (kortweg NOS), naast het LZV, VI en de Basis daarin participeert. Ook het NOS blijkt een toegevoegde waarde te hebben en de veteraan vindt ook steeds beter de weg hierin.
Hij sprak daarbij zijn grote dank en waardering uit voor het werk van Mettes van der Giessen die het project alweer bijna twee jaar trekt. Hij overhandigde Mettes ook als waardering voor zijn extra werk als adviseur van het DB een gratificatie. Eveneens bedankte hij de nuldelijnshelpers die het veldwerk doen en alle instanties die dit mogelijk hebben gemaakt waarbij hij met name het V-fonds noemde.

Voorts noemde hij het tienjarig jubileum van de Nederlandse Veteranendag een overweldigend succes. De Erkenning en Waardering vanuit de maatschappij is volgens hem groeiende en vertaalt zich in toenemende bezoekersaantallen maar ook in een toenemend aantal deelnemers aan het defilé. Hij sprak zijn waardering uit voor de Nieuw-Guinea veteranen en hun bestuur voor de wijze waarop zij met de problematiek rond het meevoeren van de Morgenster zijn omgegaan.

De voorzitter noemde ook de bestuurswisselingen medio afgelopen jaar, waardoor feitelijk in één jaar tijd een compleet nieuw bestuur is aangetreden. Met ‘een oude rot in het vak’ aan boord in de persoon van Frans Rondel en de opvolgers voor Theo Luickx en Stan Wulffaert, Hans Peters respectievelijk Gerard Kuppen is het Dagelijks Bestuur weer goed gevuld. Ook hebben we een nieuwe adviseur aangetrokken in de vorm van André Odenkirchen. Hij zal de rol die hij als OPCO-adjudant vervulde bij de Landmacht voortzetten maar dan binnen de veteranengemeenschap. Om de veteranenontwikkelingen binnen de OPCO’s te blijven volgen zal hij aansluiten bij het reguliere adjudanten-overleg. Hij bedankte Theo Luijckx en Stan Wulffaert voor hun activiteiten voor het DB. Ook noemde hij het afscheid van Elma Brokking tijdens de AB-vergadering in oktober. Haar gezondheid maakte het voor haar onmogelijk de functie als directeur voort te zetten. Hij bedankte Elma nogmaals voor haar inzet voor en bijdrage aan het VP.
Naast de bestuurswisselingen noemde hij de wijziging van de functie ‘Directeur VP’ in een ‘Hoofd Bureau’ en de benoeming van Sjaak Severs in die nieuwe functie. Naast Sjaak blijft Tamara Heijster als lid van de bureaubezetting in Doorn.

De omvorming van stichting naar vereniging is ook als een bijzondere gebeurtenis. Als alles volgens plan verloopt zal het VP 2015 ingaan als vereniging. Daarbij benoemde hij een paar belangrijke wijzigingen in de statuten waaronder de scherpere omschrijving van de missie van het VP en de verruiming van de kandidaten voor het DB naar de achterban van de aangesloten organisaties. De belangrijkste wijziging vond hij echter de verruiming van de toelatingscriteria waarbij het voor veteranenorganisaties eenvoudiger is om lid te worden van het VP. Hij dankte Gijs Scholtens en de leden van zijn commissie maar ook de commissie bestuurbaarheid onder leiding van Rein van Vels voor hun werkzaamheden die hebben geleid tot de nieuwe statuten.

Ten slotte blikte hij kort vooruit naar 2015, waarbij hij de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan noemde. Eén van de speerpunten daarin zal zijn het betrekken van de veteranen in werkelijke dienst en de jongere veteranen bij de veteranengemeenschap.
Om de band tussen de actief dienende en postactieve veterenen te verstevigen besprak hij het idee van een overleg, waarin vertegenwoordigers van de veteranenorganisaties en de plaatsvervangend commandanten OPCO onder leiding van de IGK met elkaar van gedachten kunnen wisselen over veteranenzaken.
Hij sprak ook kort over de voortgang van het NOS en de digitalisering van de aanmelding voor de komende nationale veteranendag.

Het inventarisatie over de financiële stromen naar en binnen de veteranengemeenschap uitgevoerd door commodore b.d. Aad Bezemer noemde hij een basis voor het in overleg met Defensie en het V-fonds formuleren van een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Ten slotte constateerde hij met grote tevredenheid terug te kunnen kijken op het afgelopen jaar en keek hij uit naar een jaar met nieuwe uitdagingen.
Hij dankte allen die ieder op hun manier een steen of steentje hebben bijgedragen aan wat er afgelopen jaar voor de veteranengemeenschap is gedaan en tegelijkertijd roep ik u allen op om uw bijdrage te leveren aan het geven van antwoorden en vinden van oplossingen voor de uitdagingen die in 2015 op ons afkomen.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-051Drieluik verleden, heden en toekomst
Na dit openingswoord van onze voorzitter, begon luitenant-generaal b.d. Cees de Veer als eerste spreker van het drieluik verleden, heden en toekomst. Daarbij gaf hij een meer persoonlijke schets van de 25-jarige geschiedenis van het VP. Een geschiedenis die hij persoonlijk van dichtbij heeft meegemaakt en waarvan hij alle hoofdrolspelers persoonlijk heeft gekend. De periode waarin het VP werd opgericht kan men kenmerken een ongeïnteresseerde overheid, die de veteranenproblemen op afstand wilde houden. De veteranenwereld was in die tijd ook verdeeld en zocht naar het gemeenschappelijke element wat hen verbindt. Generaal Ted Meines heeft toen met passie eenheid gesmeed in de wereld van zijn veteranen. De toenmalige minister Wim van Eekelen luisterde naar Ted en op 2 mei 1989 heeft dat geresulteerd in de oprichting van het VP met de eerste 10 veteranenverenigingen. Ted Meines werd de eerst voorzitter. In 1990 volgde de Nota ‘Zorg voor Veteranen’ van minister Relus Ter Beek.
De samenwerking tussen politiek en de veteranengemeenschap was nog broos, maar de veteranen werden gehoord. Er ontstond meer politieke belangstelling en maatschappelijk draagvlak voor de positie van de veteraan, die vol passie en compassie werd en nog steeds wordt uitgedragen door Ted Meines samen met vele anderen die hij inspireerde. Na de constatering dat Nederland zich met de huidige organisatie van de veteranenzorg zich niet hoeft te schamen ten opzichte van het buitenland, maar dat er nog steeds werk aan de winkel is, besloot hij met een citaat: ,,We few, we happy few, we Band of Brothers”, de slotwoorden van een toespraak van Henry V (William Shakespeare) tot zijn manschappen. Wie de slag tegen de Franse overmacht overleeft, zal er volgens Henry later met trots op terugzien: zij zullen allen, van hoog tot laag, tot het einde der tijden, een broederschap vormen. Dat geldt ook voor de veteranen.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-058In haar betoog over het heden vertelde mevrouw Drs. Angelien Eijsink, lid van de Tweede Kamer(PvdA), dat de politiek was wakker geschud door de veteranengemeenschap en dat er tegenwoordig een brede ondersteuning is voor de bijzondere positie van de militaire veteraan. De veteranenwet is er gekomen, maar het gaat uiteraard om de uitvoering daarvan. Als een heel belangrijk element noemde zij het feit dat de politiek en de veteranenorganisaties elkaar zijn gaan vertrouwen. De samenwerking met de veteranengemeenschap is steeds verder ontwikkeld, waarbij vertrouwen langzamerhand is gegroeid naar betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheid moet wel steeds worden waargemaakt. Volgens haar zijn er grote stappen gemaakt en gaat er veel goed. Het VP is De partner bij uitstek van Defensie en de politiek om te blijven controleren of dat wat in de Veteranenwet is vastgelegd, ook naar behoren wordt uitgevoerd.
Doelend op de nuldelijnsondersteuning, waar veteranen elkaar ondersteunen, gaf zij aan dat dit uitstekend past in de gedachte van de participerende samenleving. Zij constateerde ook dat het veteranenlandschap de laatste jaren sterk verandert en dat vooral jonge veteranen zich anders organiseren. Daarop zal moeten worden ingespeeld door een goed gebruik van de moderne sociale media. Ten slotte feliciteerde zij het VP met het 25 jarige jubileum en zette zij de vier voorzitters van die periode Ted Meines, Dries Knoppien, Leen Noordzij en Hein Scheffer in het zonnetje. Namens de voltallige Tweede Kamer overhandigde zij de aanwezige voorzitters samen met de eveneens aanwezige Hanke Bruins Slot, Lid Tweede Kamer, zelf ook veteraan, een symbolisch cadeau.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-069De IGK, luitenant-generaal Bart Hoitink keek vanuit respect voor het verleden en de constatering dat de huidige goede voorzieningen vooral te danken zijn aan de inzet van de oudere veteranen naar wat hij hoopvol noemde een betere toekomst. Het is nu zaak niet achterover te leunen, maar alle verworvenheden te blijven bewaken. Het huidige beeld van de veteranenwereld wordt nog in belangrijke mate bepaald door de ouderen, maar de jongere veteranen zouden langzaam de fakkel moeten overnemen. Wij moeten er dan wel voor zorgen dat de jonge veteranen het de moeite waard vinden om dit te doen. De jonge veteraan is opgegroeid in een geheel andere wereld en kijken anders naar hun omgeving en hebben andere behoeftes.
Wat die behoeftes zijn moet vooral door die jonge veteranen zelf worden verteld. De IGK vertelde dat hij een aantal jonge veteranen heeft uitgenodigd om te trachten een goed beeld te krijgen en hij wil daar in de komende tijd mee doorgaan. In het eerste gesprek kwam naar voren dat de jonge veteranen zich niet automatisch veteraan voelen, dat zij kijken naar wat het veteraan-zijn oplevert en zij worden afgeschrikt door negatieve beeldvorming rond de gelukkig relatief kleine groep zorg behoevende veteranen. Zorg is uiteraard zeer noodzakelijk, maar overgrote deel gezonde, jonge veteranen heeft een positief beeld nodig, waar zij zich mee kunnen identificeren. Jonge veteranen blijken wel initiatief te willen nemen en contact te zoeken met de oudere veteranen, maar worden enigszins afgeschrikt door de concurrentie tussen de verschillende veteranenverenigingen. Zij zoeken juist naar teamgeest. Ook zijn jonge veteranen niet geïnteresseerd in strakke bestuursstructuren, maar zoeken andere vaak lossere organisatie vormen.
Voor ons ligt er dus de uitdaging om onze veteranengemeenschap te ontwikkelen tot een wereld waarin de jonge veteraan zich thuis voelt. De IGK eindigde met te zeggen dat als wij daarin slagen, het VP over 25 jaar nog steeds staat als een huis en dat de veteranen in Nederland dan een mooie toekomst hebben.

Afscheid afgetreden bestuursleden
Na het bedanken van de drie sprekers, nam Hein Scheffer afscheid van de in het afgelopen jaar afgetreden AB leden (de Piet Antonissen KVNRO, Jan Kielman KVNRO, Frans Peter Schulte MILU, Fred de Beer VVRB&T, Ria Harris v.d. Zalm Ex act KM (niet aanwezig), Wietske de Weerdt Ex act KM, Bram Meurs VNNGM), DB leden Theo Luijkx en Stan Wulffaert en de Directeur Elma Brokking.

Uitreiking ‘Chapel of Four Chaplains Award’
Hierna werd overgegaan tot de uitreiking van de ‘Chapel of Four Chaplains Award’. De volledig verraste heer Jan Burger werd onderscheiden als lid van de ‘Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains’. Hierover wordt op deze website in een separaat artikel nader bericht.

Boek 25 jaar Veteranen Platform
Als laatste werd het eerste exemplaar van het boek 25 jaar Veteranen Platform ‘Elkaar vasthouden’ door de voorzitter Hein Scheffer uitgereikt aan de eerste en erevoorzitter Ted Meines. Een exemplaar van dit boek, geschreven door Laurens van Aggelen, was ook beschikbaar voor alle aanwezigen.

De voorzitter sloot het officiële gedeelte van de bijeenkomst af met het samen met alle aanwezigen uitbrengen van een toost op het 25 jarig bestaan van het Veteranen Platform.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen