Erkenning, waardering en zorg
Het Veteranen Platform (VP) kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien veteranenorganisaties. Het als Stichting gestarte VP is in 2015 Vereniging geworden. Belangrijkste doelstelling was het gezamenlijk behartigen van de belangen van Nederlandse veteranen. Aan deze doelstelling is nog niets gewijzigd. De kernwoorden “erkenning, waardering en zorg voor veteranen” zijn nog steeds actueel. Steeds meer veteranenverbanden sluiten zich aan bij het VP, inmiddels al 67. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen.

Het gaat om veteranen van verschillende strijdtonelen en militaire categorieën. Het Veteranen Platform streeft in samenspraak met het ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid. Ook onderhoudt het Veteranen Platform contacten met andere spelers uit het Nederlandse “veteranenlandschap”, waaronder het Landelijk Zorgsysteem Veteranen en het Veteraneninstituut, een professionele organisatie die in 2000 mede op initiatief van het ministerie van Defensie is opgericht en uitvoering geeft aan een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid.

Het gezamenlijk optreden van steeds meer veteranenorganisaties binnen de koepel van het Veteranen Platform is in de loop der jaren erg succesvol gebleken. Het Veteranen Platform wordt algemeen erkend als belangrijk aanspreekpunt inzake veteranenzaken voor overheid en politiek. Het Veteranen Platform wil deze intermediaire rol ook in de toekomst blijven vervullen. Veteranen worden binnen de Nederlandse samenleving goed gehoord. En sinds de beginjaren zijn vele verbeteringen op materieel en immaterieel vlak voor veteranen tot stand gekomen. Dit heeft in 2012 uiteindelijk geleid tot de Veteranenwet, die door de grootst mogelijke parlementaire meerderheid werd ondersteund.

Bekijk het overzicht van de belangrijkste successen die mede tot stand zijn gekomen door de inspanningen van het Veteranen Platform en lees verder…..

Belangrijkste successen voor veteranen

Erkenning van de bijzondere positie en status van veteranen door overheid en politiek;
Het vaststellen en definiëren wie de veteranenstatus krijgt;
Periodiek overleg door het VP met het ministerie van Defensie;
Oprichting van de Stichting Dienstverlening Veteranen, later het Veteraneninstituut als uitvoeringsorgaan van het Nederlands Veteranenbeleid;
Inrichten van een organisatie-element belast met veteranenzaken bij het ministerie van Defensie;
Instellen van een veteranenpas waaraan bepaalde faciliteiten zijn verbonden;
Extra vrij vervoersbewijzen voor het bijwonen van bijzondere evenementen;
Gratis toezending van het veteranenmagazine Checkpoint;
Jaarlijkse veteranendagen per krijgsmachtdeel;
Officiële deelname van veteranen aan herdenkingen op 4 en 5 mei en Prinsjesdag;
Officiële ere-couloirs bij nationale en koninklijke ceremonies;
Instellen van een jaarlijks terugkerende Nederlandse Veteranendag in Den Haag en regionale/lokale veteranendagen;
Reüniefaciliteiten op kazernes, semi-militaire en civiele locaties voor veteranen, partners/echtgenoten/kinderen;
Reüniefaciliteiten voor veteranen woonachtig in het buitenland door tussenkomst van de defensie attachés;
Toekenning van een financiële tegemoetkoming aan ex-dienstplichtige krijgsgevangenen die geen soldij ontvingen;
Eenmalige uitkering van f1.000 voor ex-dienstplichtigen die tussen de 2 en 5 jaar hebben gediend in voormalig Nederlands Indië;
Eenmalige uitkering van fl 7.500 voor extra lange vervulling van de dienstplicht van 5 jaar of meer in voormalig Nederlands Indië;
Eenmalige uitkering van fl 7.500 voor ex-KNIL militairen die langer dan 5 jaar en korter dan 15 jaar hebben gediend;
Verruiming van de toekenningsperiode voor het Nieuw Guinea herinneringskruis;
Heropening van de aanvraagmogelijkheid voor het ereteken Orde en Vrede;
Toepassing van een ruimhartig decoratiebeleid bij de uitvoering van vredesoperaties;
Instelling van het draaginsigne gewonden;
Instelling van het draaginsigne veteranen;
Instelling van het gevechtsinsigne;
Wettelijk vastleggen van de status en voorzieningen voor veteranen in de Veteranenwet van 2012;
Opzetten van een Landelijk Zorgsysteem Veteranen, waar veteranen die professionele (geestelijke) hulp nodig hebben een beroep op kunnen doen;
Inrichten van een landelijk dekkend netwerk van nuldelijnsondersteuning voor veteranen die behoefte hebben aan kameraadschappelijke hulp.