De Uitkeringsregeling Backpay is op 25 december 2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadat daarover overeenstemming was bereikt met het Indisch Platform. Deze regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank in Leiden.

Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is als morele genoegdoening bedoeld voor de op 15 augustus 2015 nog in leven zijnde personen die als ambtenaar of KNIL-militair op 8 maart 1942 in dienst waren bij het Nederlands-Indisch gouvernement en gedurende de Japanse bezetting geen (volledig) salaris hebben ontvangen. Personen die zijn veroordeeld wegens collaboratie of in de oorlogsjaren de Japanse nationaliteit bezaten, komen niet in aanmerking. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is overleden, kunnen erfgenamen ook een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2017.

Hoe verloopt het onderzoek?
Vanwege de hoge leeftijd van mogelijk rechthebbenden (90 jaar en ouder) worden personen die voorafgaand aan de capitulatie van het KNIL 16 jaar of ouder waren en vanuit andere regelingen bekend zijn al onderzocht op een eventueel recht op Backpay. Als in de archieven een bewijs van het dienstverband is gevonden, wordt de uitkering ambtelijk toegekend. Personen die een aanvraag indienen krijgen in beginsel binnen13 weken bericht over een toekenning of afwijzing.

Wat wordt uitgekeerd?
Als bevestigd kan worden dat de betrokkene aan de voorwaarden voor deze regeling voldoet wordt een eenmalige belastingvrije uitkering van € 25.000,- verstrekt.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Een informatiefolder en een aanvraagformulier zijn digitaal beschikbaar op de website www.svb.nl\wvo en zijn ook verkrijgbaar bij de Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden, telefoon: 071 535 68 88, e-mail: info.wvo@svb.nl

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen