November 2016. Er heeft met de coördinatoren NOS van de bij het VP aangesloten verenigingen een evaluatie plaats gevonden ven het huidige NOS. Daarbij is een opzet gemaakt om te komen tot een NOS 2.0.

Het huidige systeem van de Landelijke Nuldelijns Ondersteuning (NOS) is nu een jaar operationeel onder aansturing van het VP. Een jaar waarin we ervaring hebben kunnen opdoen met een nagenoeg op sterkte zijnde organisatie.
Het huidige systeem is gebouwd vanuit de lidorganisaties van het VP. Elke aangesloten organisatie heeft haar eigen NOS systeem met een eigen coördinator. De NOS helpers opereren vanuit hun woonplaats dan wel een VOC waarbij het uitgangspunt is om de veteraan die hulp vraagt zo dicht mogelijk in zijn of haar eigen woonomgeving van dienst te zijn.
Zoals in elke nieuwe organisatie loop je tegen verbeterpunten aan. In de coördinatoren overleggen zoals die halfjaarlijks georganiseerd worden is gesproken over een NOS 2.0 model.

De uitgangspunten daarbij zijn onder meer:
• Investeren in de kwaliteit, nu de NOS organisatie op de voorgenomen sterkte is gekomen. Evalueren en eventueel aanpassen basistraining. Meer (gevarieerd) aanbod aan bijscholing, meer doen aan intervisie etc. Voor wat betreft trainingen en bijscholingen heeft het VP NOS zitting genomen in het NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) om samen met andere spelers in het veld (politie, brandweer, NS etc) te komen tot een nationale normering van opleidingen. Daarover zal binnenkort een afzonderlijk stukje verschijnen op deze website.
• De coördinatie meer regionaal gaan organiseren. De NOS helpers die in een bepaalde regio wonen en werken kunnen beter en frequenter met elkaar overleggen en intervisie plegen. Het regionale team heeft meer bekendheid met de sociale en hulpdienstpartners. Ook de koppeling aan de regionaal ingedeelde VOC’n ligt dan meer voor de hand.
• Een beter en efficiënter rapportage systeem moet meer inzicht gaan geven in de inzet en de effecten van het NOS systeem. Zonder dat het een administratief gedrocht gaat worden.

De komende maanden zal in overleg met de coördinatoren en de aangesloten organisaties gewerkt gaan worden aan het NOS 2.0. Streven is om het in 2017 operationeel te krijgen. Voor de tussenliggende periode betekent dit dat we het aantal basistrainingen hebben teruggebracht tot in beginsel maximaal 2. Het is van belang dat we eerst gaan bezien hoeveel helpers per regio er nodig zijn. De coördinatoren krijgen zeer binnenkort een schrijven waarin dat nader wordt toegelicht.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen