Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.[/column]

Vooruitlopend op definitieve overeenstemming over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) in de Werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie, is de concept-RRF van kracht verklaard. In zijn brief schijft de HDP, sbn P.F.M. Reeasink dat ‘mede gezien het algemene beeld dat de concept-RRF over het geheel genomen al een verbetering in zich heeft is verzocht alvast te kunnen werken met deze concept-regeling.’ Voor de concept-RRF klik hier

Op 31 mei j.l. heeft Sjaak Severs uit handen van de burgemeester van Woerden een koninklijke onderscheiding ontvangen. De kersverse Ridder in de Orde Van Oranje Nassau kreeg deze onderscheiding opgespeld tijdens de receptie ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap van het COM.

Kort daarvoor droeg hij na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het COM dit ambt en het fanion over aan Piet Kruithof. Naast vertegenwoordigers van alle afdelingen va het COM, andere marineverenigingen en het VP waren aanwezig bgen der mariniers Jeff Mac Mootry en genm der mariniers Richard Oppelaar.

Recentelijk zijn de jaarverslagen van de IGK en het vfonds verschenen.
U kunt deze documenten via onderstaande links.

Jaarverslag IGK

Jaarverslag vfonds

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, onder andere naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan tussen het NIOD, KITLV en NIMH en een onderzoeksprogramma opgesteld. Tevens is een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland gevormd waarin onder andere het Veteranen Platform is vertegenwoordigd.

Naast documentenonderzoek willen de onderzoekers ook graag in contact komen met Indië- Veteranen. Met name willen de onderzoekers in contact komen met veteranen die gediend hebben:
– bij de militaire politie;
– bij inlichtingendiensten;
– aan boord van de oppervlakteschepen;
– als jurist in alle functies in voormalig Nederlands-Indië;
– als gegradueerden van eenheden die te maken hadden met technisch geweld, zoals artillerie, mortieren en mitrailleur bataljons.

Bent u als Indië-veteraan bereid uw ervaringen te delen met de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van het Veteranen Platform in de Klankbordgroep, dhr. L. Noordzij (mobiele nummer 06-21218634 of per e-mail L1noordzij@hotmail.com).

Indië-veteranen die niet tot bovenstaande categorieën behoren en ook bereid zijn hun ervaringen mondeling te delen met de onderzoekers, kunnen ook contact opnemen met dhr. Leen Noordzij. Onderkend wordt dat niet alle Indië-veteranen hun ervaringen willen delen met de onderzoekers, maar wel graag over hun ervaringen willen vertellen. Hiertoe biedt het Veteranen Instituut de gelegenheid via de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Vi via telefoonnummer 088-3340050 of per email icnv@veteraneninstituut.nl

Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het verwerken en delen van ervaringen was ditmaal het centrale thema.
Na binnenkomst werden alle 200 aanwezigen welkom geheten door de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, lkol Jos van den Nouland. Daarna gaf Peter Klijn een terugblik op de ontwikkelingen op het terrein van de nuldelijns ondersteuning sinds de vorige landelijke bijeenkomst op 30 januari 2016. Met name werd aandacht besteed aan de evaluatie van het systeem en het daarop volgende project NOS 2.0. Daarmee wordt een aanvang gemaakt met de regionale organisatie van het NOS. Daarnaast werden de ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot selectie en training. Frans Dirks gaf een korte inkijk in de ontwikkelingen in de startregio NOS 2.0, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Lees verder

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering besloten steun te geven aan het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”.
Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties (w.o. het VP) zijn vertegenwoordigd.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.
Voor het betreffende document klik hier.

Op 25 januari heeft de Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, een bezoek aan Doorn gebracht. Zij werd daar door de in Doorn gevestigde veteranenorganisaties voorgelicht over wat er zoal speelt binnen en rond de veteranengemeenschap.  Lees verder

In Doorn is op 23 januari j.l. de Raad van Advies (RvA) van het VP geïnstalleerd. Aanwezig waren drs. Angelien Eijsink, mr. Ina Adema en gen. b.d. Peter van Uhm. Het vierde lid van de RvA mr. Fred Teeven was helaas verhinderd. Tijdens de bijeenkomst werd de raad bijgepraat door het bestuur van het VP. Na afloop werden tijdens een diner ideeën uitgewisseld en zijn praktische zaken aangedragen door de leden van de raad.

Alvorens het boek ‘Operatie Keystone’ werd uitgereikt hield Jeoffrey van Woensel, werkzaam bij het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Vi, en auteur van het boek ‘Operatie Keystone’, tijdens de eindejaarsbijeenkomst een voordracht waarin hij meer vertelde over dit boek, dat hij heeft geschreven samen met Rende Van de Kamp. Het gaat over een Nederlands detachement bij de Special Air Service (SAS) aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.  Lees verder

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranenplatform maakte Jos van den Nouland, de vicevoorzitter van het VP, dat de Ted Meines Prijs dit jaar is toegekend aan Klaas Orsel.

De 79-jarige Orsel ontving de prijs uit handen van Sonja Meines, de dochter van de vorig jaar overleden luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Hij ontving de prijs vanwege een zeer langdurig grote inzet voor de veteranen. In het bijzonder gaat het dan om de Indië- en Nieuw Guineaveteranen. Lees verder

Page 2 of 9 1 2 3 4 9

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen