Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Vereniging Veteranen Platform (VP) op vrijdag 14 december in Doorn hebben de voorzitter van het VP, brigade-generaal b.d. Hein Scheffer, en de voorzitter van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), mr. Robert Croll, een intentieverklaring over de voortzetting van de financiële ondersteuning van veteranenactiviteiten getekend. In zijn toespraak benadrukte Robert Croll dat het vfonds de veteranen blijft ondersteunen (clip) In de intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over de financiering van reünies inclusief de verhoging van haar bijdrage aan de deelname van veteranen naar 12,50 euro per veteraan, de voorlopige continuering van de financiële ondersteuning van het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) in 2019, alsmede een financiële bijdrage aan de veteranenontvangst bij de Taptoe. Daarnaast hebben het VP en het vfonds afgesproken gezamenlijk invulling te geven aan de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in de periode 2019 en 2020. Dit zijn naar verwachting de laatste jaren dat herdenken en vieren mogelijk is in aanwezigheid van veteranen die herinneringen uit de eerste hand hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Voor het vfonds ligt hierin de urgentie jongere generaties te betrekken bij de programmering van ’75 jaar vrijheid’ en zodoende verbinding tussen generaties te leggen. Lees verder

Op dinsdag 27 november is in Echos Home de Treffer de 2e penningmeesterbijeenkomst gehouden. Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 45 penningmeesters en bestuursleden van bij het VP aangesloten veteranenorganisaties deel. Door de penningmeester VP werd eenieder op de hoogte gebrachte van de nieuwste financiële regelingen (presentatie). Daarnaast werd, in het bijzonder voor de nieuwe bestuursleden, informatie gegeven over alle bestaande regelingen en afgesloten verzekeringen. De bijeenkomst werd afgesloten door een presentatie van Michiel van Hattem (directeur vfonds) en mevr. Laura van Schalm over de werkzaamheden van het vfonds. Tevens werden alle aanwezigen opgeroepen om “Vriend van het vfonds” te worden, waar gezien het aantal ingevulde aanmeldingsformulieren in grote getale gebruik van werd gemaakt.

Op 25 en 26 oktober j.l. is voor de eerste maal de nieuwe ‘basistraining nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0.

Belangrijkste zichtbare verandering van dat project is de regionale indeling en aansturing van de nuldelijnsondersteuners.  De inrichting van de startregio ‘Midden en West Brabant’ nadert onder leiding van Frans Dirks zijn afronding.

NOS 2.0 betekent echter meer. Zo is er gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de nuldelijns ondersteuners. Er is een verbeterd selectie- en aannameproces ontwikkeld. De deelnemers aan de vernieuwde basistraining hebben dit proces doorlopen. Zowel tijdens deze intakeprocedure als in de voorbereiding op de tweedaagse basistraining is er gewerkt met een elektronische leeromgeving (ELO), waarin de deelnemers zich hebben kunnen voorbereiden op de training en met elkaar kennis gemaakt. De eerste module basistraining zelf vond plaats binnen de muren van De Basis, en bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het groepsproces. Want als nuldelijns ondersteuner werk je niet alleen. Het hebben van een sparring partner / buddy is belangrijk bij de ondersteuning van een veteraan. Lees verder

Voor alle aangesloten Veteranenorganisaties

Zoals tijdens de Algemene Vergadering van maart jl is aangegeven zal de penningmeester VP, Hans Peters, een 2e voorlichtingsbijeenkomst houden over financiën en financiële stromen binnen het Veteranenlandschap.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 27 november in Echos Home te Ermelo om 10.00u.

Deze voorlichting is in eerste instantie vooral bedoeld voor penningmeesters van de aangesloten veteranenorganisaties (en de penningmeesters van de onderafdelingen van de aangesloten organisaties), maar belangstellenden (vanuit de besturen) zijn uiteraard ook van harte welkom.

Om een idee te hebben hoeveel mensen willen deelnemen wordt u verzocht zich uiterlijk 15 november aan te melden bij het Hoofd bureau VP, Charlie Malschaert, liefst per mail.

Voor de volledigheid: koffie en thee tijdens de gehele dag is voor rekening van het VP. Reiskosten en eventuele lunch is voor eigen rekening.

Vooruitlopend op definitieve overeenstemming over de nieuwe Regeling Reüniefaciliteiten (RRF) in de Werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie, is de concept-RRF van kracht verklaard. In zijn brief schijft de HDP, sbn P.F.M. Reeasink dat ‘mede gezien het algemene beeld dat de concept-RRF over het geheel genomen al een verbetering in zich heeft is verzocht alvast te kunnen werken met deze concept-regeling.’

Voor de concept-RRF klik hier

Op 31 mei j.l. heeft Sjaak Severs uit handen van de burgemeester van Woerden een koninklijke onderscheiding ontvangen. De kersverse Ridder in de Orde Van Oranje Nassau kreeg deze onderscheiding opgespeld tijdens de receptie ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap van het COM.

Kort daarvoor droeg hij na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van het COM dit ambt en het fanion over aan Piet Kruithof. Naast vertegenwoordigers van alle afdelingen va het COM, andere marineverenigingen en het VP waren aanwezig bgen der mariniers Jeff Mac Mootry en genm der mariniers Richard Oppelaar.

Recentelijk zijn de jaarverslagen van de IGK en het vfonds verschenen.
U kunt deze documenten via onderstaande links.

Jaarverslag IGK

Jaarverslag vfonds

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, onder andere naar aanleiding van de publicatie “De brandende kampongs van Generaal Spoor” van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië en het Indië-onderzoek financieel mogelijk te maken.
Hiertoe is een omvangrijk samenwerkingsverband aangegaan tussen het NIOD, KITLV en NIMH en een onderzoeksprogramma opgesteld. Tevens is een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland gevormd waarin onder andere het Veteranen Platform is vertegenwoordigd.

Naast documentenonderzoek willen de onderzoekers ook graag in contact komen met Indië- Veteranen. Met name willen de onderzoekers in contact komen met veteranen die gediend hebben:
– bij de militaire politie;
– bij inlichtingendiensten;
– aan boord van de oppervlakteschepen;
– als jurist in alle functies in voormalig Nederlands-Indië;
– als gegradueerden van eenheden die te maken hadden met technisch geweld, zoals artillerie, mortieren en mitrailleur bataljons.

Bent u als Indië-veteraan bereid uw ervaringen te delen met de onderzoekers, dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van het Veteranen Platform in de Klankbordgroep, dhr. L. Noordzij (mobiele nummer 06-21218634 of per e-mail L1noordzij@hotmail.com).

Indië-veteranen die niet tot bovenstaande categorieën behoren en ook bereid zijn hun ervaringen mondeling te delen met de onderzoekers, kunnen ook contact opnemen met dhr. Leen Noordzij. Onderkend wordt dat niet alle Indië-veteranen hun ervaringen willen delen met de onderzoekers, maar wel graag over hun ervaringen willen vertellen. Hiertoe biedt het Veteranen Instituut de gelegenheid via de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Vi via telefoonnummer 088-3340050 of per email icnv@veteraneninstituut.nl

Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het verwerken en delen van ervaringen was ditmaal het centrale thema.
Na binnenkomst werden alle 200 aanwezigen welkom geheten door de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, lkol Jos van den Nouland. Daarna gaf Peter Klijn een terugblik op de ontwikkelingen op het terrein van de nuldelijns ondersteuning sinds de vorige landelijke bijeenkomst op 30 januari 2016. Met name werd aandacht besteed aan de evaluatie van het systeem en het daarop volgende project NOS 2.0. Daarmee wordt een aanvang gemaakt met de regionale organisatie van het NOS. Daarnaast werden de ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot selectie en training. Frans Dirks gaf een korte inkijk in de ontwikkelingen in de startregio NOS 2.0, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Lees verder

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering besloten steun te geven aan het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”.
Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties (w.o. het VP) zijn vertegenwoordigd.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.
Voor het betreffende document klik hier.

Page 2 of 9 1 2 3 4 9

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen