Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

heildronk voorzitterDoorn 2 mei 2014 – Het was afgelopen vrijdag 2 mei precies 25 jaar geleden dat het VP werd opgericht. Reden voor een bescheiden feestje. Op de nieuwe locatie in Doorn werd door voorzitter Hein Scheffer het glas geheven samen met vertegenwoordigers van organisaties gevestigd in het gebouw van de Basis en enkele speciale gasten, waaronder erevoorzitter Ted Meines en oud voorzitter Dries Knoppien. Bij de oprichting van het VP bestond het VP uit slechts 10 veteranenorganisaties, dat aantal is gegroeid tot 46. Later dit jaar zal nog bredere aandacht worden besteed aan dit lustrum, een lustrumcommissie werkt hiervoor momenteel de plannen uit.

Schulte ereteken van verdienste in goudDoorn 17 april 2014– De Voorzitter van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu), generaal-majoor b.d. F.P. Schulte, heeft op 17 april 2014 het ‘Ereteken voor Verdienste in goud’ ontvangen. Het ereteken is toegekend door de minister van Defensie. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal A. Schnitger, kwam het ereteken persoonlijk uitreiken tijdens de vergadering van de MiLu in Doorn.

De onderscheiding is hem toegekend voor de vele jaren, waarin hij zich geheel belangeloos met veel energie en tijd en op zeer tactvolle en deskundige manier heeft ingezet voor het verbeteren van de erkenning en waardering van veteranen. In het bijzonder voor wat betreft veteranen gerelateerd aan de militaire luchtvaart. Zijn inzet en optreden zijn te allen tijde door zijn gesprekspartners en achterban bijzonder op prijs gesteld en hij wordt hierdoor door alle betrokkenen ten zeerste gewaardeerd. Schulte heeft eind 1995, kort na de oprichting van de MiLu in 1994, de voorzittershamer van de MiLu op zich genomen. Na bijna 19 jaar voorzitterschap gaf hij op 17 april de voorzittershamer over aan generaal-majoor b.d. Ton Tieland. Schulte is ook een van de medeoprichters van de vereniging Koninklijke Luchtmacht Nederlands Nieuw-Guinea Veteranen en vanaf het begin in 1995 voorzitter. De MiLu is een koepelorganisatie van elf luchtvaartgerelateerde veteranenverbanden, van WO-II tot en met de vredesmissies veteranen. De MiLu is opgericht in samenspraak met de luchtmachtleiding en is als zodanig ook de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van veteranenzaken.

ruudvermeulen
Ruud Vermeulen

Arnhem, 14 februari 2014 – Ruud Vermeulen (65) uit Best is vrijdagochtend benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in Arnhem, door de Bestse burgemeester Anton van Aert en onder toeziend oog van generaal b.d. Peter van Uhm. Vermeulen was van 1971 tot 2005 officier bij de Koninklijke Landmacht. In die tijd heeft hij ‘exceptioneel bijzondere diensten’ binnen de krijgsmacht, voor veteranen en zodoende jegens de samenleving verricht. In 2005 richtte hij de Stichting Benteng op, een overkoepelende organisatie voor KNIL- en Korea veteranen en jonge veteranen. Hij zit verder in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform en is voorzitter van de Nederlandse Officiers Vereniging.

Doorn, 15 december 2013 – Zo’n 140 vrijwilligers in de steun en opvang van veteranen en hun dierbaren waren op zaterdag 14 december in Doorn bijeen voor een landelijke ontmoetingsdag. Deze activiteit maakte deel uit van het driejarige project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen van het Veteranen Platform (VP) met financiële steun van het vfonds. De nuldelijnshelpers veteranen zoals de vrijwilligers worden genoemd, vormen een landelijk netwerk dat in staat is om op een verantwoorde en laagdrempelige wijze veteranen met een hulpvraag op te vangen en zo nodig de weg te wijzen naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De landelijke ontmoetingsdag vond plaats in het nieuwe gebouw van Stichting de Basis. Deze stichting heeft deze dag in opdracht van het VP ook uitgevoerd dit in nauwe samenspraak met de projecteider vanuit het VP, Mettes van der Giessen. In de morgenuren waren er toespraken van Hein Scheffer (brigadegeneraal b.d. en voorzitter VP), Mart de Kruif (luitenant-generaal en commandant landstrijdkrachten) en drs. Berend Berendsen (voorzitter LZV).

Nuldelijners_Coin_ontvangstCoin Nuldelijnshelper
Mart de Kruif bood speciaal voor deze gelegenheid een nieuwe coïn aan Hein Scheffer. Het ging om de eerste in de reeks met het nummer 001. De coïn is een metalen munt voor nuldelijnshelpers veteranen met een certificaat van bekwaamheid vanwege het goed doorlopen van de trainingen van Stichting de Basis. Hein Scheffer ontving eerder al het eerste certificaat van bekwaamheid uit handen van directeur-bestuurder van de Basis Hugo van de Kamp en is hij zo voortrekker voor alle andere nuldelijnshelpers. De coïn is afgeleid van het logo van de nuldelijnsondersteuning dat door Hein Scheffer in zijn toespraak is onthuld.

Bewondering en waardering
Hein Scheffer bood met zijn presentatie een uitgebreide toelichting op het landelijk netwerk. De centrale vraag is: veteraan, hoe kan ik je helpen? Om tot dat netwerk te komen zijn afspraken gemaakt met veteranenorganisaties en ontmoetingscentra, is een compleet aanbod van trainingen en workshops ontwikkeld door de Basis, is een centrale klachtencommissie ingericht en zijn nog tal van andere voorwaarden gesteld en voor een goed deel al ingevuld. Eind 2015 moet het netwerk volwassen zijn met zo’n vijfhonderd gecertificeerde veteranenhelpers. Speerpunten voor 2014 zijn het investeren in kwaliteit, het managen van verwachtingen en het zoeken van de samenwerking met instanties die vaak in contact komen met veteranen zoals gemeenten en huisartsen. De commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif stak zijn bewondering en waardering voor dit project en de nuldelijnshelpers niet onder banken of stoelen. Hij prees de inzet en verantwoordelijkheidszin van de aanwezige nuldelijnshelpers en verklaarde al maatregelen te hebben genomen deze vorm van steun in te voeren in zijn organisatie en een goede aansluiting van de landmacht bij dit systeem. Hij ontving daarvoor een spontaan applaus van de nuldelijnshelpers.

De werking en mogelijkheden van het LZV werden uitgebreid toegelicht door Berend Berendsen en dat bood een welkome aanvulling op de kennis van de nuldelijnshelpers over de veteranenzorg in Nederland. Het gaat om ketenzorg en dat betekent dat cliënten met een enkele toegang – het Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP) – zorg op maat kunnen ontvangen, in principe zo dicht mogelijk bij huis. De heer Berendsen benadrukte de hoge kwaliteitseisen van het LZV en noemde het zijn persoonlijke missie om de veteraan en zijn dierbaren de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Hij waarschuwde echter ook voor te hoge verwachtingen, zoals 24/7 crisiszorg en crisisopvang voor veteranen vanuit het LZV. Dat kan alleen waargemaakt worden door inzet van de reguliere instanties op dit gebied. Hij benadrukte het belang van de ondersteuning vanuit de eigen omgeving van de veteraan. Het doel moet zijn om elkaar te versterken door het werk goed af te stemmen. Als primeur voor deze dag toonde hij ook het nieuwe logo van het Veteranenloket dat naar verwachting in de eerste helft van 2014 open zal gaan.

Diverse workshops
’s Middags waren er twee rondes van vijf workshops voor de nuldelijnshelpers veteranen. Ze konden zo informatie en ervaringen delen op heel diverse terreinen. Zoals de dagelijkse praktijk van de nuldelijnshelper, het balans houden in afstand en nabijheid in het contact met de veteraan en de problematiek van de partner en het gezin van de veteraan. De nuldelijnshelpers kregen ook meer informatie over de werking van het Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP) en de mogelijkheden en onmogelijkheden als een veteraan eventueel in aanraking komt met de politie. Met de hoge opkomst van 140 nuldelijnshelpers, waren ook de workshopzalen flink vol. Maar dat verhinderde niet dat de nuldelijnshelpers in een serieuze en ingetogen sfeer zoveel mogelijk meenamen van de workshopleiders en natuurlijk elkaar. De dag werd afgesloten met een informeel samenzijn, waarbij ook weer de stands van ABP, Veteraneninstituut, Sociaal Juridisch Loket, LZV, Samenwerkende Veteranen OntmoetingsCentra, VP en de Basis bezocht konden worden voor informatie.

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds en Stichting de Basis.

Uitreiking Ted Meines prijs, onthulling Bronzen Buste en afscheid van Leen Noordzij

Doorn, 13 december 2013 – De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform vond dit jaar onder grote belangstelling plaats op de nieuwe locatie in de nieuwbouw van de Basis. De grote opkomst was niet alleen te danken aan de bijzondere plaats, maar ook omdat tijdens de bijeenkomst de Ted Meines prijs werd uitgereikt. Dit jaar was het de buurt aan Gerrit Vink, al vele jaren vrijwilliger bij het Veteraneninstituut. Een ander hoogtepunt was de onthulling van een bronzen buste, een idee van de Bond voor Wapenbroeders, verder gecoördineerd en gerealiseerd door een commissie van het VP onder voorzitterschap van Gerard Blom. Behalve het afscheid van een aantal AB leden, werd aan het eind van de dag ook oud voorzitter Leen Noordzij tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Voor een volledig verslag:

Eindejaarsbijeenkomst en afscheid.
AB leden Voorzitter Hein Scheffer opende de bijeenkomst met een terugblik over het afgelopen jaar en een blik op de toekomst. De tekst van zijn introductie volgt later op deze site. Hierna was het woord aan luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht teven Inspecteur der Veteranen. Daarna werd afscheid genomen van de vertrekkende leden van het AB.

Uitreiking Ted Meines prijs 2013.
De heer Gerrit Vink, al vele jaren werkzaam als vrijwilliger bij het Veteraneninstituut ontving de Ted Meines prijs 2013. De Ted Meines prijs is door het VP in 1998 ingesteld. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De adviescommissie onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. J. de Kleyn, heeft uit de beschikbare voordrachten de heer Vink aanbevolen wegens “Zijn uitzonderlijk voorbeeld voor alle Nederlandse veteranen, zijn nimmer aflatende inzet ondanks zijn hoge leeftijd, zijn dossierkennis waardoor voor alle veteranen belangenbehartiging is gegarandeerd en zijn inzet gericht op de nazorg van de uitgezonden veteraan.”

Gerrit Vink zet zich al vele jaren in voor de belangen van Nederlandse veteranen en hun thuisfront. Hij is sinds 1992 als vrijwilliger werkzaam bij het Veteraneninstituut als consulent voorlichting en reünies. Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van veteranenwet- en regelgeving en hij beschikt over een enorme dossierkennis. Hierdoor is hij in staat om vele Nederlandse veteranen met raad en daad bij te staan om hen te leren omgaan met hun uitzendervaringen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is hij aanwezig bij tal van veteranenreünies en werkt hij gemiddeld nog drie volle dagen. Zijn inzet is geheel belangeloos en wordt door collega veteranen erg gewaardeerd. Hij is daarmee een uitstekend uitvoerder van het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie en hij wordt gezien als een waardig ambassadeur van het Veteraneninstituut. Gerrit Vink was afgelopen vrijdag zichtbaar verrast door de overweldigende belangstelling die hij kreeg.

Onthulling bronzen buste erevoorzitter VP, Ted Meines.
Na de lunch werd een bronzen buste onthuld van de erevoorzitter van het VP, luitenant-generaal b.d. Ted Meines. De bronzen buste is mogelijk gemaakt door vele donaties van particulieren en organisaties, na een oproep in Checkpoint.

De verdiensten van Ted Meines voor de belangen van de Nederlandse veteranen waren voor het aanwezige gehoor niet onbekend, maar werden nog eens onderstreept door generaal-majoor H. (Henk) Morsink, Chef Militaire Huis. Hij las een brief voor van Koning Willem-Alexander. De Koning noemde Meines de nestor van onze veteranen en roemde hem als onvermoeibaar pleitbezorger en behartiger van de belangen van onze veteranen. Generaal Meines was van dit alles zichtbaar ontroerd, zeker toen als klap op de vuurpijl aan het eind van de ceremonie de Band of Liberation, een looporkest uit Leiden gekleed in uniformen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, kwam binnenmarcheren en een muzikaal eerbetoon ten gehore bracht. De opdracht voor het vervaardigen van de buste werd gegeven aan de beeldhouwer Jan-Willem van Oldeneel uit Laren (NH). De buste krijgt een plaats in de nieuwbouw van stichting de Basis nabij het kantoor van het Veteranen Platform op de verdieping waar ook andere veteranengerelateerde organisaties zijn gevestigd.

Brochure.
Het Veteranen Platform liet ter gelegenheid van de bronzen buste ook een brochure vervaardigen, waarin de verdiensten van generaal Meines uitgebreid zijn beschreven. De brochure van 40 pagina’s is vervaardigd door de journalist Laurens van Aggelen en bevat onder meer een aantal ervaringen van personen die Ted Meines van nabij hebben meegemaakt.

Afscheidsreceptie Leen Noordzij
Helemaal aan het eind van een lange dag werd afscheid genomen van oud voorzitter van het VP, Leen Noordzij. Vele bekenden waarmee hij de afgelopen jaren intensief mee had samengewerkt schudden hem en zijn echtgenote de hand, waaronder luitenant-generaal Mart de Kruif, commandant Landstrijdkrachten. Namens het VP bood voorzitter Hein Noordzij een collage aan van herkenbare momenten uit de bestuursperiode van Noordzij.

Bron Telegraaf 13-12-2013

busteDoorn, 13 december 2013 – Natuurlijk is hij een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en diende hij later als officier vrijwillig in Nederlands-Indië. Maar luitenant-generaal b.d. Ted Meines is toch bovenal de ’nestor der Nederlandse veteranen’.

V.l.n.r.: Sonja Meines (dochter), Annie van den Boomgaard (zus van Ted Meines), Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, Frank Peter Meines (zoon), Jeroen Meines (kleinzoon) en Eveline Meines (kleindochter).

De 92-jarige ‘Generaal der Nederlanden’ werd gisteren geëerd met de onthulling van een bronzen buste naar zijn beeltenis bij het nieuwe onderkomen van het Veteranenplatform in Doorn. In bijzijn van onder anderen Kamerleden, de commandant der landstrijdkrachten generaal Mart de Kruif en ex-defensieminister Willem van Eekelen werd een brief van Koning Willem-Alexander voorgedragen. „Ons land heeft veel aan u te danken,” zo schrijft de vorst. Hij haalt in zijn schrijven ook de ‘warme band’ aan tussen de generaal en Prins Bernhard. Met diens steun werd Meines na de Politionele Acties de grondlegger van het huidige veteranenbeleid in ons land. „Hij gaf de vergeten Indië-veteranen niet alleen een stem, hij pleitte ook op het allerhoogste regeringsniveau voor erkenning, waardering en het recht op (na)zorg voor álle veteranen,” zo memoreerde erevoorzitter brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer van het in 1988 door Meines opgerichte Veteranenplatform. Uiteindelijk kreeg Meines, die ook de motor was achter het jaarlijkse veteranendefilé in bevrijdingsstad Wageningen, de oud-militairen op de politieke agenda. Wat in 1989 voorzichtig begon met de nota ‘Zorg voor veteranen in samenhang’ van toenmalig defensieminister Relus ter Beek, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plus een heuse wet die onder meer voorziet in nazorg en financiële tegemoetkomingen voor getraumatiseerde militairen. Meines zelf riep de aanwezigen in zijn dankwoord op ‘elkaar aan de vooravond van kerst vast te houden’ en ‘ons te blijven inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld.’

Den Haag/Doorn, december 2013 -De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het VP kent dit jaar een bijzonder karakter. De eindejaarsbijeenkomst vindt plaats in het atrium van de nieuwbouw van stichting de Basis in Doorn, waar het VP sinds kort zijn domicilie heeft. Mevrouw Angelien Eijsink (PvdA), lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, is die dag gastspreker. Verder zal de tweejaarlijkse Ted Meines prijs worden uitgereikt. Na de lunch zal een bronzen buste van de erevoorzitter luitenant-generaal b.d. Ted Meines worden onthuld. De dag wordt afgesloten met een receptie voor de genm b.d. Leen Noordzij, die in juni 2013 de voorzittershamer heeft overgedragen aan de bgen b.d. Hein Scheffer. De bijeenkomst is alleen voor genodigden

Hoofdlijnen van het programma

09.30 – Ontvangst leden AB en genodigden

10.30 – Start eindejaarsbijeenkomst Gastspreker Mw Angelien Eijsink Afscheid vertrekkende AB leden Uitreiking Ted Meines prijs Lunch en borrel

14.00 – Ontvangst gasten onthulling bronzen buste

14.30 – Onthulling bronzen buste, diverse sprekers

15.30 – Afscheidsreceptie genm b.d. Noordzij

18.00 – Einde

Doorn 10 december 2013 – Bureau VP is na zeven “Haagse” jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens:
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1,
3941 XV Doorn

Postadres:
Postbus 133,
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: info@veteranenplatform.nl

Opening de Basis
Opening de Basis

Doorn 5 november 2013 – Prinses Beatrix opende op 5 november de nieuwbouw van stichting de Basis in aanwezigheid van talloze vertegenwoordigers uit de Nederlandse defensie- en veteranenwereld. Daaronder de voorzitter en vice voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer en Sjaak Severs. Het bureau VP keert na zeven Haagse jaren binnenkort ook terug naar Doorn en krijgt een bureauruimte in deze nieuwbouw. Het VP heeft dan andere belangrijke partners als directe buren, te weten: de Stichting de Basis met zijn nazorg en trainingscentrum, het Veteraneninstituut met al zijn dienstverlening, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Stichting Waardering Erkenning Politie. Het VP kan daardoor nog beter samenwerken op het vlak van de belangenbehartiging van veteranen. Meer achtergronden van de opening klik hier. Open Huis 16 november Op zaterdag 16 november is het tussen 10.00 en 16.00 uur vrije inloop in het nieuwe gebouw. Het VP bestuur ontvangt u dan graag in de nieuwe kantoorruimte. Voor meer bijzonderheden zie programma Open Huis de Basis.

Page 21 of 21 1 19 20 21

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen