logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

DSC_9545Alle Nederlandse veteranen – ‘oud’ (WO II en het KNIL) en ‘jong’ (ingezet in vredesmissies) – verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid. Daartoe wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag georganiseerd met een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag is gratis toegankelijk. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Veteranendag. Veteranen kunnen deelnemen aan het defilé als lid van een van de detachementen van een VP-lidorganisatie.
Meelopen met het defilé op de Nederlandse Veteranendag?

Ben je veteraan en wil je (lopend of meerijdend) deelnemen aan het defilé of in aanmerking komen voor een tribuneplaats langs de route? Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

Veteranen in werkelijke dienst, klik hier om je aan te melden.
Veteranen postactief en lid van een vereniging.
Veteranen postactief en geen lid van een vereniging

De inschrijvingen voor de laatste twee groepen lopen voortaan via het nieuwe systeem ‘Mijn Vi’.

Mijn Vi is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi. Je registreert je eenmalig op ‘Mijn Vi’ en regelt daar voortaan al je veteranenzaken met het Veteraneninstituut. Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registreer je dan eerst. Je ontvangt vervolgens je inloggegevens op het e-mailadres dat je bij registratie hebt opgegeven. Log in met je gebruikersnaam deze is als volgt: je registratienummer@mijn.vi

Het wachtwoord wordt per mail toegezonden. Deze inloggegevens blijven geldig. Je kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen.

De Uitkeringsregeling Backpay is op 25 december 2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadat daarover overeenstemming was bereikt met het Indisch Platform. Deze regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank in Leiden.

Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is als morele genoegdoening bedoeld voor de op 15 augustus 2015 nog in leven zijnde personen die als ambtenaar of KNIL-militair op 8 maart 1942 in dienst waren bij het Nederlands-Indisch gouvernement en gedurende de Japanse bezetting geen (volledig) salaris hebben ontvangen. Personen die zijn veroordeeld wegens collaboratie of in de oorlogsjaren de Japanse nationaliteit bezaten, komen niet in aanmerking. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is overleden, kunnen erfgenamen ook een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2017. Lees verder

4 februari 2016.

Op donderdag 24 maart 2016 zal de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, het commando over de Koninklijke Landmacht overdragen aan zijn opvolger. Generaal De Kruif stelt het zeer op prijs bij deze commando-overdracht ook (postactieve) veteranen met een afvaardiging vertegenwoordigd zijn.
Het VP zoekt daarom veteranen die deze ceremoniële plechtigheid willen bijwonen.
Veteranen, die deelachtig willen zijn bij deze commando-overdracht kunnen zich opgeven
voor deelname vóór 25 februari 2016 ten 1700 uur via: de contactpersoon van uw vereniging, per mail info@veteranenplatform.nl of 0343-474146.
Bij opgave gaarne tevens doorgeven of vervoer vanaf station naar KMA terrein benodigd is en of u gebruik wenst te maken van het diner om 17:00 uur.
Voor uitgebreide info zie hier.

2 februari 2016.

Onze HeldenVoor alle veteranen in ons land is er nu een speciale app. Daarin staan vacatures, kortingen en voordelen die ze bij bedrijven en organisaties krijgen. De applicatie is via de zoekterm ‘onbekende helden’ in IOS en Android te downloaden.
Het initiatief voor de applicatie komt van zakenman Jasper Schoenmakers. (Zie ook)

Landelijke bijeenkomst nuldelijns 1Stroe, 30 januari 2016.

Op deze dag vond de landelijke bijeenkomst Nuldelijnshelpers plaats op de generaal-majoor Koot kazerne in Stroe. Hiermee werd symbolisch het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning van Mettes van der Giessen afgerond, en het Nuldelijns Ondersteunings Systeem (NOS) formeel belegd bij de vice voorzitter van het VP, Peter Klijn.

De dag stond in het teken van het thema verbinden. Verbinden van de helpers onderling, tussen helpers en coördinatoren, en tussen NOS en relevante partijen in het proces van de nuldelijns ondersteuning. Buiten het ontmoeten van en bijpraten met collega’s werd er een actief en leerzaam programma geboden. De deelname telde daarom mee voor de verplichte jaarlijkse onderhoudstraining om de registratie bij de Basis als gecertificeerd nuldelijnshelper actueel te houden. Lees verder

DSC_0069Stroe, 30 januari 2016

Tijdens de landelijke bijeenkomst Nuldelijnshelpers op de generaal-majoor Koot kazerne te Stroe kreeg de projectleider NOS, Mettes van der Giessen, het Ereteken voor Verdienste in goud uit handen van SBN Itzig Heine. Wij feliciteren Mettes van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Door achtereenvolgens directeur vfonds Ton Heerts en Hoofd Directeur Personeel schout-bij-nacht Henk Itzig Heine in het zonnetje gezet. Ton Heerts gaf aan dat het vfonds het project NOS weliswaar heeft geïnitieerd en financieel mogelijk gemaakt, maar dat Mettes de drijvende kracht van het project is geweest. Door zijn doorzettingsvermogen, assertief optreden en vooral zijn wijze van leidinggeven, is er een systeem neergezet dat staat als een huis, goed functioneert en zowel binnen de veteranengemeenschap als daarbuiten in hoge mate wordt gewaardeerd voor zijn toegevoegde waarde. Aansluitend kreeg SBN Itzig Heine het woord die de inzet van Mettes voor veteranenaangelegenheden nogmaals onderstreepte en hem daarvoor als blijk van erkenning en waardering het Ereteken voor Verdienste in goud uitreikte; een hoge ministeriële onderscheiding voor mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Krijgsmacht. Mettes ontving deze hoge onderscheiding met een staande ovatie van het publiek in de zaal.

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) https://www.ntvp.nl/nl is een onafhankelijke vereniging, die streeft naar continue kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie voor diegenen die zich professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma bezighouden. De NtVP ontwikkelt een certificeringssysteem voor opvangmedewerkers. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten in de nuldelijn zoals nuldelijnshelpers veteranen, nuldelijnshelpers Defensie (Collegiaal netwerk, vertrouwenspersonen), Bedrijfsopvangteams, opvangmedewerkers Slachtofferhulp, enz. Voor deze doelgroep bestaan opleidingen en trainingen waarvan de kwaliteit (nu nog) niet onafhankelijk is vastgesteld.

Het VP en de NtVP hechten veel belang aan de kwaliteit van nuldelijnsondersteuning. Het bieden van geaccrediteerde trainingen en onafhankelijke certificering daarvan leiden tot een geborgde kwaliteit van opvangmedewerkers, bredere inzetmogelijkheden van de nuldelijnshelper veteranen als opvangmedewerker en andersom, en een grotere waarde van het trainingscertificaat.

Het VP en de NtVP zijn daarom een partnerschap aangegaan om de kwaliteit van de nuldelijnshelpers beter te borgen en in hun inzetbaarheid te vergroten. Het komende jaar wordt bekeken hoe de nuldelijnshelpers van het VP door de NtVP kunnen worden gecertificeerd als opvangmedewerker en de trainingen die zij volgen kunnen worden geaccrediteerd. Tot die tijd houden zij elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van nuldelijnsondersteuning en certificering.

In de media wordt er regelmatig op zowel positieve als negatieve wijze aandacht besteed aan veteranen. Die aandacht is helaas niet altijd gestoeld op goede feiten- en achtergrondkennis. Diverse veteranenorganisaties proberen die kennis en de feiten over veteranen te verspreiden, zodat er een genuanceerd beeld in de samenleving ontstaat over onze Nederlandse veteranen.
Naast de vele geschreven media zou een radiozender een goede aanvulling kunnen zijn om gebaseerd op feiten en onderzoek de Nederlandse samenleving een genuanceerder beeld te geven over de veteranen. Voorts kan zo’n veteranen radiozender bij actuele situaties veteranen zelf aan het woord laten en experts interviewen.
Alvorens te investeren in een veteranen radiozender, wil het vfonds in samenwerking met het Veteranen Platform weten of er binnen de Nederlandse veteranengemeenschap behoefte bestaat aan zo’n zender. Daarom is deze enquête gemaakt. Ik verzoek u om deze enquête bij uw leden aan te bevelen. Hoe meer veteranen deze enquête invullen, des te beter kan er een gewogen besluit worden genomen op de vraag of een veteranen radiozender binnen Nederland levensvatbaar is.
De link naar de enquête is: https://veteranenplatform.nl/veteranenradio/

Doorn 11 december 2015

Ondertekening convenant ‘erkenning en waardering’, sprekers Gerdi Verbeet en mr. Fred Teeven, Boekpresentatie ‘Succes in een verloren oorlog’ en Uitreiking ‘Ted Meines prijs’

HeinOpeningswoord voorzitter
Op 11 december heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Na een bijzonder woord van welkom aan onze ere-voorzitter Luitenant-generaal b.d. Ted Meines, die het Veteranen Platform in 1998 heeft opgericht, oud voorzitter Dries Knoppien en de sprekers , mevrouw Gerdi Verbeet, onder meer Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de heer Fred Teeven, Tweede Kamerlid van de VVD en onder meer lid van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. keek onze voorzitter, Hein Scheffer, terug op een succesvol verenigingsjaar. Lees verder

dhrvanWoenselDoorn 11 december 2015, Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) heeft de heer van Woensel een inleiding gehouden bij de boekpresentatie van het boek ‘Succes in een verloren oorlog’ van wijlen Bgen b.d. dr. Ben Bouman, die helaas april dit jaar op 92-jarige leeftijd is overleden. In zijn toespraak begon hij te zeggen dat dit boek een voorbeeld is van de ondersteuning die het Veteraneninstituut soms kan geven aan veteranen die hun verhaal in boekvorm willen uitgeven. Het is een uniek verslag van de tijd die Ben Bouman heeft doorgebracht in Nederlands-Indië. De heer van Woensel begon met het schetsen van de bijzondere levensloop van Ben Bouman, die in 1923 in Bandoeng in het voormalige Nederlands-Indië is geboren. Als student weigerde hij de loyaliteitsverklaring van de Duitsers te ondertekenen en dook onder in de buurt van Mook bij Nijmegen. In september 1944 raakte hij betrokken bij de Operatie Markert Garden. Hij trad op tolk en gids voor de Amerikaanse troepen en maakte op 20 september als enige Nederlander de beroemde Waaloversteek mee gezeten in één van de 26 canvas bootjes. Na de oorlog meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger en via die weg kwam hij als officier van de artillerie terecht in Nederlands-Indië. Na terugkeer in Nederland bleef hij beroepsmilitair en zijn eindrang is Brigade-generaal. Lees verder

Page 3 of 8 1 2 3 4 5 8

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen