Oirschot, 1 februari 2019.

Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De Kick-Off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari 2019 in het Echo’s Home in Oirschot.

De regio Noord Brabant wordt voorlopig aangestuurd door Frans Dirks en Hans Kroes, ondersteund door Bart van Abeelen die namens het Maatschappelijk Werk de rol gaat vervullen van Coördinerend Maatschappelijk werker.

Regio Noord Brabant is als volgt bereikbaar:
Email: rcbrabant@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23 462 736

In 2018 heeft er in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een startregio gedraaid waarin de opzet van de regiostructuur NOS 2.0 is uitgewerkt in nauwe samenwerking met Regio Zuid van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk. Dit heeft onder meer geleid tot een samenwerkingsprotocol tussen het Maatschappelijk Werk en de Nuldelijnsondersteuning. Daarnaast is er een handleiding opgesteld dat als groeidocument zal gaan dienen om de activiteiten binnen een regio vast te leggen, maar ook de relatie met de Landelijk Coördinator van het NOS VP regelt.
Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de certificering NOS 2.0, de hercertificering van het zittende NOS bestand en het invulling geven aan de casuïstiek dagen.

De Coördinerend Maatschappelijk werker gaat de het centrale aanspreekpunt vormen voor de Regio Coördinator en de nuldelijnsondersteuners in de regio. De werkwijze is vastgelegd in het eerder genoemde protocol.
De regio Noord Brabant gaat gedurende een paar maanden in deze structuur functioneren, om op die wijze de kinderziektes zoveel mogelijk uit het systeem te halen. Daarna zal verdere uitrol plaatsvinden. De volgorde waarin dat gaat gebeuren wordt nader vastgesteld.
Inmiddels hebben zich wel al 25 kandidaten aangemeld voor de functie van Regionaal Coördinator (RC). Daarmee is de verdere uitrol geborgd.
Ook voor Disk-V betekent dit alles een verandering. Zodra een regio is uitgerold zullen niet langer meer de individuele nuldelijnsondersteuners zichtbaar zijn, maar enkel de RC’n. Dit maakt het zoeken naar ondersteuning zowel voor de veteraan als het Veteranenloket eenvoudiger, maar ook betekent het dat de RC een goede match kan bewerkstelligen tussen de veteraan en de nuldelijnsondersteuner en de verzoeken ook beter kan spreiden in de regio.
Verder zijn in Disk-V de locaties zichtbaar van de Veteranen Ontmoetingscentra die onder NOS opereren en de Echo Homes.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen