Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle veteranen via de aangesloten organisaties en dus ook van de Indië-veteranen samen met de veteranenorganisaties van Indië-veteranen.

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering financiële middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”.
Het Veteranen Platform maakt met 6 andere (Indië-)veteranenorganisaties deel uit van de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland. Deze Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van het onderzoek.

Samen met de (Indië-)veteranenorganisaties heeft het Veteranen Platform op 3 maart 2018 uitgangspunten voor het onderzoek opgesteld. Enkele daarvan zijn dat het onderzoek zich richt op waarheidsvinding, objectief is gebaseerd op feiten en het optreden van alle betrokken partijen in de context van die tijd. Op deze wijze heeft het Veteranen Platform invloed op de uitvoering van het onderzoek en de communicatie van het onderzoeksconsortium naar aanleiding van het onderzoek.

In de praktijk bleek de aan de Maatschappelijke Klankbordgroep verstrekte informatie voornamelijk procedureel van aard waardoor het niet mogelijk werd inhoudelijk op de voorlopige onderzoeksresultaten in te gaan. Ook werden een aantal onderwerpen slechts globaal besproken.

Daarmee was het voor het Veteranen Platform niet mogelijk het verloop van het onderzoek aan haar uitgangspunten te toetsen. Dat heeft er toe geleid dat op 2 januari 2020 de voorzitter van het Veteranen Platform zijn zorgen schriftelijk onder de aandacht van de Voorzitter van de Maatschappelijke Klankbordgroep heeft gebracht, met het verzoek deze te behandelen in de 9e vergadering van de Maatschappelijke Klankbordgroep in maart 2020.

Voor de brief van de Voorzitter van het Veteranen Platform aan de Voorzitter van de Maatschappelijke Klankbordgroep klik hier.
In de 9e vergadering van de MKBG is deze brief behandeld en naar tevredenheid besproken. Omdat pas in januari 2022 inzicht zal worden gegeven in de eerste drukproef zullen de uitgangspunten en zorgpunten door de vertegenwoordigers dan daadwerkelijk getoetst worden.

Standpunt bestuur Veteranen Platform inzake het onderzoek: Lees hier het Standpunt VP.

Brief aan leden Maatschappelijke Klankbordgroep: Lees hier de brief

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen