Doorn 11 december 2015

Ondertekening convenant ‘erkenning en waardering’, sprekers Gerdi Verbeet en mr. Fred Teeven, Boekpresentatie ‘Succes in een verloren oorlog’ en Uitreiking ‘Ted Meines prijs’

HeinOpeningswoord voorzitter
Op 11 december heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Na een bijzonder woord van welkom aan onze ere-voorzitter Luitenant-generaal b.d. Ted Meines, die het Veteranen Platform in 1998 heeft opgericht, oud voorzitter Dries Knoppien en de sprekers , mevrouw Gerdi Verbeet, onder meer Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, en de heer Fred Teeven, Tweede Kamerlid van de VVD en onder meer lid van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. keek onze voorzitter, Hein Scheffer, terug op een succesvol verenigingsjaar.

In die terugblik over het afgelopen jaar noemde hij de omvorming van stichting naar vereniging, die dit jaar zijn beslag heeft gekregen. Als belangrijkste wijziging noemde hij de verruiming van de toelatingscriteria waarbij het voor veteranenorganisaties eenvoudiger is om lid te worden van het VP. In 2015 zijn al 2 organisaties (Me for You en Dutch Military Veterans) buitengewoon lid geworden en zijn een drietal nieuwe aanvragen ingediend.
Het nuldelijnsondersteuningssysteem staat, mede door de inspanningen van Mettes van der Giessen, als een huis en functioneert goed. Na afsluiting van de projectfase, hebben Defensie, het vfonds en het VP op 6 november j.l. een convenant afgesloten waarmee de financiering van het systeem voor de komende 3 jaar is zeker gesteld. Waarvoor onze dank aan Defensie en het vfonds. De coördinatie van de nuldelijnsondersteuning blijft onder de vleugels van het VP en wordt belegd bij de vice-voorzitter Peter Klijn. De uitvoering wordt belegd bij het bureau VP dat is versterkt met het aantreden van Arja van Leeuwen op de functie van bureaumedewerker.
Voorts ging hij kort in op de evaluatie van het aflopende beleidsplan 2011-2015, waarop dieper zal worden ingegaan in het jaarverslag over het afgelopen jaar. Afronding van een beleidsplan maakt het noodzakelijk om een nieuw beleidsplan te ontwikkelen voor de komende 5 jaar. Het nieuwe beleidsplan 2016-2020 heeft als motto ‘de trotse veteraan’. Voor dit motto is gekozen omdat we er naar streven om het juiste beeld over veteranen in de maatschappij neer te zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving. Vol trots kon hij melden dat het vastgestelde beleidsplan naar de leden is gestuurd. Voor het beleidsplan klik hier.
Verder memoreerde hij een initiatief dat in 2014 in gezamenlijk overleg met Defensie en het vfonds is ingezet om te kijken naar mogelijke verbeteringen in de financiering van veteranenactiviteiten.
Met Defensie is het overleg nog niet afgerond, waarbij het met name gaat om de flexibilisering van het verstrekken van vervoerbewijzen en de hoogte van het normbedrag van de Regeling Reüniefaciliteiten. Met het vfonds zijn al wel afspraken gemaakt over de uitbreiding van de bijdrage van het vfonds aan veteranenactiviteiten. Het vfonds financiert activiteiten die aanvullend zijn op de verantwoordelijkheid van de Defensie in de Veteranenwet. Het komt er in grote lijnen op neer dat alle organisaties die gebruik maken van de reüniefaciliteiten van Defensie, een aanvraag bij het vfonds kunnen indienen voor het “vfonds tientje” voor deelnemende postactieve én actief dienende veteranen. Ook zal het vfonds de deelname van de partners van veteranen aan reünies financieren. Het Veteranen Platform krijgt een belangrijke adviesrol bij het toekennen van subsidies door het vfonds.

De afspraken met het vfonds zijn vastgelegd in een convenant voor de komende drie jaar, dat direct aansluitend op zijn inleiding samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds, de heer Robert Croll, is ondertekend. (Over deze ondertekening wordt separaat bericht op deze website. Klik hier)

Ten slotte bedankte Hein Scheffer allen die het mogelijk hebben gemaakt wat het VP de afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap. Speciale dank gaat uit naar het Ministerie van Defensie, het vfonds, het Veteraneninstituut, Het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, de collega-organisaties hier in het gebouw van de Basis en last but not least de aangesloten lidorganisaties.

Tot slot wenste hij eenieder fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 in goede gezondheid.
(voor de volledige tekst van het openingswoord klik hier)

GerdiVerbeet-geschaaldGerdi Verbeet ‘Vrijheid geef je door’
Na dit openingswoord van onze voorzitter, volgde de toespraak van Gerdi Verbeet. Zij herinnerde de aanwezigen er aan dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn, maar vaak hard moeten worden bevochten. En dat daar ook een prijs voor wordt betaald. Want oorlog dóét wat met een mens. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is gevraagd om het aanbod van verschillende gastspreker-organisaties naar scholen te helpen coördineren. Dat doen we graag. Zo kunnen we eraan bijdragen dat huidige generaties de persoonlijke verhalen kunnen blijven horen. Zodat ervaringen en getuigenissen niet verloren gaan. Verhalen uit oorlogssituaties zijn onmisbaar voor het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Of het nu gaat om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog of meer recente conflicten. En daarom zeg ik: ‘Vrijheid geef je door.’
Met de constatering dat de zorg voor veteranen de laatste jaren sterk is verbeterd, gaf zij ook aan dat hulp vragen niet in de militaire cultuur zit. Gelukkig wordt het binnen de krijgsmacht wel steeds gebruikelijker om dat wel te doen. Bij het veteranenloket kunnen veteranen en hun familieleden 24 uur per dag terecht.
Gerdi Verbeet doorspekte haar verhaal met eigen ervaringen o.a. over het feit dat zij zelf dochter is van een Indië-veteraan. Zij vertelde dat er sinds Indië veel is geleerd en dat er gelukkig steeds meer evenwichtig en diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de rol van Nederlandse militairen in de dekolonisatie-oorlog. Dat helpt Nederland in de omgang met de periode van dekolonisatie en dat helpt om ook ervaringen van Indië-veteranen beter te kunnen begrijpen.
Mevrouw Verbeet gaf aan dat het bijzonder is om te zien hoe de plek van de generatie veteranen uit de Tweede Wereldoorlog langzaam is overgenomen door veteranen uit meer recente oorlogen en conflicten. Zij ziet het VP en al haar leden als bondgenoot in het borgen van vrede en democratie. Daarom had zij voor eenieder het speldje met de fakkel meegenomen. Om zelf te dragen of door te geven samen met het eigen verhaal.
(voor de complete uitgesproken tekst klik hier)

FredTeeven-geschaaldFred Teeven ‘meer nadruk op successen van de veteraan’
In zijn betoog gaf Fred Teeven aan dat het mooi is te zien dat het Nederlandse volk veel respect heeft voor veteranen. Al voelen veteranen dat zelf niet altijd als zodanig. Erkenning wordt ook niet altijd van de daken geschreeuwd, maar volgens hem komt erkenning overduidelijk naar voren op de jaarlijkse Nationale Veteranendag, die het afgelopen jaar door bijna 100.000 mensen is bezocht.
Naast deze vorm van aandacht verdient de veteraan ook bijzondere zorg van de overheid. Ook hij gaf aan dat de kwaliteit van zorg de afgelopen jaren een positieve impuls heeft gekregen. Daarna ging hij dieper in op de groeiende aandacht voor PTSS. Hij noemde twee volgens hem indrukwekkende boeken, ‘Oorlog in mijn kop. Erfenis uit Uruzgan’ van Niels Veldhuizen en ‘Thank you for your service’ van journalist David Finkel. Beide boeken geven inzicht in het leven van militairen die met PTSS kampen. Fred Teeven gaf aan dat de groeiende aandacht voor PTSS niet zonder resultaat is gebleven. Professor Kol. Eric Vermetten citerend stelde hij dat de zorg en nazorg behoorlijk goed is en continue aan verbetering onderworpen.
Dat bracht hem op het evenwicht tussen enerzijds veteranenzorg en de beeldvorming over de veteraan anderzijds. Met een quote uit het rapport van de RZO zei hij dat ‘Het uiting geven aan erkenning en waardering te veel vermengd raakt met de aandacht voor zorg’. Vooral de jongste groep veteranen (jonger dan 36 jaar) bevestigen deze conclusie. Daarom pleitte hij naast de begrijpelijke aandacht voor zorg voor meer nadruk op successen van de veteraan. Veteranen zijn volgens hem een verrijking voor onze samenleving. De bagage die zij meebrengen naar een functie buiten Defensie stelt hen vaak in staat te relativeren, incasseren en door te zetten. Daarmee is de veteraan geliefd op de arbeidsmarkt.
Ten slotte liep hij vooruit op de boekpresentatie van het boek van wijlen Bgen b.d. Ben Bouman ‘Succes in een verloren oorlog’. Daarbij zei hij dat door dit soort verhalen de herinnering aan veteranen blijft leven. Tevens biedt het de kans naar de geschiedenis te kijken en daaruit waardevolle lessen te trekken voor de toekomst. Ook dat is een belangrijke toegevoegde waarde en succesverhaal van ‘de veteraan’.
(voor de complete uitgesproken tekst klik hier)

Boekpresentatie ‘Succes in een verloren oorlog’ van wijlen Bgen b.d. Ben Bouman
Na het bedanken van de sprekers door de voorzitter was het woord aan de heer van Woensel voor de boekpresentatie. Na zijn toespraak werd het eerste boek door de dochter van wijlen Bgen b.d. Ben Bouman overhandigd aan de dochter van een andere Indië veteraan, Gerdi Verbeet. Een exemplaar van dit boek was ook beschikbaar voor alle aanwezigen. (Over de boekpresentatie wordt separaat op deze website bericht. klik hier).

Afscheid afgetreden bestuursleden.
Hierna nam Hein Scheffer afscheid van de in het afgelopen jaar afgetreden vertegenwoordigers, die aanwezig waren bij de bijeenkomst: Mevrouw Wijkmans van de Vereniging Vrouwelijke Militairen van de KL(VVMKL), de heer Verdegaal van de Vereniging Veteranen en Oud Militairen van het Korps Militaire Administratie (VVOMA)en de heer Bus van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM).

Uitreiking ‘Ted Meines prijs’.
Ten slotte werd overgegaan tot de uitreiking van de ‘Ted Meines prijs’. De volledig verraste heer Hendrik-Jan van Tilburg werd onderscheiden met deze prijs vanwege ‘zijn uitzonderlijk voorbeeld, zijn voortdurende beschikbaarheid en zijn niet aflatende inzet voor de veteranen en zijn of haar thuisfront in het algemeen en de Veteranen Ontmoetingscentra in het bijzonder’. (Hierover wordt op deze website in een separaat artikel nader bericht. klik hier)

De bijeenkomst werd besloten met een gezellig samenzijn tijdens aperitief en lunch.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen