1 Inleiding

De vereniging nationaal Veteranenplatform (VP) is een koepelorganisatie van organisaties die opkomen voor de belangen van veteranen. De missie van het nationaal VP is:

Het nationaal Veteranenplatform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen.
Het nationaal VP staat open voor aanvragen van het lidmaatschap omdat ze het van belang acht zo veel mogelijk veteranen in onze achterban te vertegenwoordigen. Hierdoor kan ze de belangen en behoeften van veteranen en hun relaties beter behartigen.

2 Waarom toetreden tot het nationaal Veteranenplatform

Aansluiting bij het nationaal Veteranenplatform heeft een aantal voordelen:

 1. Meepraten over het behartigen van belangen van veteranen;
 2. Meer mogelijkheden om kennis te delen, en dus ook gebruik te maken van kennis en ervaringen van anderen en
 3. Betere toegang tot lokale autoriteiten en instanties.

3 Toetreden als lidorganisatie van het nationaal VP

3.1 De criteria

Het nationaal VP kent statutair twee soorten lidorganisaties: leden en buitengewone leden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om “vriend van het nationaal VP” te worden. Alleen (buitengewone) leden zijn lidorganisatie met de daarbij behorende verplichtingen en mogelijkheden. De criteria voor toetreding staan in de statuten en het huishoudelijk reglement. Een eenvoudig schema is weergegeven in figuur 1.Toelatingscriteria_VP 

Figuur 1 laat zien dat alleen verenigingen of stichtingen toe kunnen treden als lidorganisatie. Verenigingen of stichtingen die nog in oprichting zijn of informele organisaties die overwegen een formele rechtspersoon te worden (vereniging of stichting) kunnen (nog) niet toetreden als lidorganisatie. Zij dienen eerst een formele vereniging of stichting te worden. Daarna kan het lidmaatschap van het nationaal VP worden aangevraagd. Nadat een kandidaat lid succesvol de procedure heeft doorlopen en (buitengewoon) lid is geworden, bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een vergoeding van de oprichtingskosten van een vereniging of stichting. Details daarover vindt u hier.

Het volwaardige lidmaatschap is weggelegd voor verenigingen die minimaal 50 veteranen als lid hebben. Bent u stichting of vereniging met minder dan 50 veteranen onder uw leden dan komt u in aanmerking voor het buitengewoon lidmaatschap. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat (gewone) leden stemrecht hebben en buitengewoon leden niet.

Indien u een bedrijf bent dat de belangen van veteranen wil steunen, kunt u vriend van het nationaal VP worden. De consequenties (voordelen en mogelijkheden) van het zijn van vriend van het nationaal VP kunt u hier (volgt) vinden. Toetreding als vriend van het VP valt buiten de scope van dit proces. In dat geval dient u direct contact op te nemen met het bureau VP (info@veteranenplatform.nl).

3.2 Het proces

Een kandidaat lidorganisatie dient de aanvraag in bij het bureau VP (info@veteranenplatform.nl). Vervolgens vindt het toetsingsproces plaats. Dit proces is weergegeven in figuur 2.Toelatingsproces_VP 

Het nationaal VP roept kandidaat lidorganisaties op allereerst te overwegen aansluiting te zoeken bij een organisatie die al lidorganisatie is van het nationaal VP. Dat geeft (vrijwel) alle voordelen van het lidmaatschap zonder de nadelen (de verplichting voor u om deel te nemen aan de ledenvergaderingen en daarnaast een grotere span of control van het bestuur nationaal VP). Als het niet mogelijk of opportuun is aan te sluiten bij een reeds bestaande lidorganisatie, kan toetreding als lidorganisatie van het VP worden aangevraagd.

De eerste stap daarbij is het invullen van het aanmeldingsformulier. Let er daarbij op dat het formulier geheel is ingevuld en dat de volgende bijlagen zijn bijgevoegd:
a. Statuten van de organisatie;
b. Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. Het ingevulde registratieformulier contactgegevens.

Het aanmeldingsformulier en de bijlagen  dient u te mailen naar het bureau VP (info@veteranenplatform.nl). Het bureau VP controleert of de aanvraag compleet is en of de gegeven antwoorden passen binnen de statutaire vereisten. Indien de aanvraag compleet is en aan de eisen wordt voldaan, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Die bekijkt de aanvraag inhoudelijke en neemt contact op met de kandidaat lidorganisatie.

Als de toelatingscommissie geen vragen meer heeft wordt de kandidaat lidorganisatie uitgenodigd voor een gesprek op het bureau VP in Doorn. Dit gesprek heeft de volgende doelen:

 1. Fysieke kennismaking tussen de vertegenwoordigers van de kandidaat lidorganisatie en de belangrijke spelers binnen het bestuur VP en het bureau VP;
 2. Formeel vaststellen dat de kandidaat aan de toelatingscriteria voldoet en de commissie een positief advies zal uitbrengen aan bestuur en leden van het VP;
 3. Nadere informatie over wat het bureau voor de lidorganisatie kan betekenen;
 4. Nadere informatie over secretariële zaken (vergaderingen, enz.);
 5. Nadere toelichting over financiële zaken (declaraties, enz.);
 6. Finale controle van de gegevens van de kandidaat lidorganisatie.

Na dit gesprek op het bureau VP zal de toelatingscommissie een advies uitbrengen aan het bestuur VP. Nadat het bestuur VP een positief besluit heeft genomen over de aanvraag van de kandidaat lidorganisatie, zal de aanvraag worden voorgelegd aan leden van het VP tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. Na de stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering (driemaal per jaar) zal de toelatingscommissie contact opnemen met de kandidaat lidorganisatie om de uitslag van de stemming mede te delen.

3.3 Bezwaar aanteken tegen de uitkomst

Mocht de kandidaat lidorganisatie bezwaar aan willen tekenen tegen het besluit van de toelatingscommissie, het bestuur VP of de leden van het nationaal VP, kan bezwaar worden aangetekend. U kunt zich dan wenden tot de geschillencommissie VP (URL volgt).

4 Relevante documenten

Hieronder een lijst met de voor toetreding relevante documenten. U kunt veel meer informatie over het nationaal VP en het lidmaatschap vinden op de website van het VP (www.veteranenplatform.nl):

 1. Aanmeldingsformulier;
 2. Registratieformulier contactgegevens;
 3. Statuten VP;
 4. Huishoudelijk reglement VP;
 5. Financiële regelingen VP.
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen