Het Veteranen Platform neemt jaarlijks deel aan een aantal (nationale) ceremoniën, herdenkingen of evenementen.

Nationale 4 mei Herdenking op de Dam in Amsterdam en Prinsjesdag in Den Haag
Tijdens deze ceremonies vormen veteranen een zogeheten erecouloir. Deze erecouloirs worden samengesteld uit veteranen afkomstig van de lidorganisaties van het VP en veteranen die zich op individuele basis hebben aangemeld. Het Veteraneninstituut coördineert de individuele veteranen, het VP coördineert de “georganiseerde” veteranen. Deze groep staat bij deelname onder leiding van een detachementcommandant die is aangewezen door het VP. Hij is gerechtigd namens het VP aanwijzingen te geven voor wat betreft de algehele gang van zaken en de draagwijze van het tenue. Voor het tenue is een speciale VP richtlijn van kracht. Deelname aan de VP-detachementen van deze erecouloirs is voorbehouden aan leden van de VP lidorganisaties. Voor aanmelding bestaat een aparte procedure via de lidorganisaties door de zorg van het Bureau VP.

Nederlandse Veteranendag Den Haag

medaille uitreikingOpening in de Ridderzaal
Iedere VP lidorganisatie kan jaarlijks een aantal leden aanmelden voor het bijwonen van de openingsceremonie in de Ridderzaal in aanwezigheid van een groot aantal autoriteiten.

Medaille uitreiking op het Binnenhof
Een aantal veteranen assisteert de autoriteiten met het uitreiken van herinneringsmedailles aan deelnemers van recente vredesmissies. Deze assistenten worden jaarlijks geselecteerd door het VP op basis van aanmelding via de VP lidorganisaties.

Defilé
Veteranen kunnen deelnemen aan het defilé als lid van een van de detachementen van een VP lidorganisatie. De aanmelding hiervoor geschiedt via de eigen organisatie. Veteranen kunnen ook individueel meelopen, ze worden dan na aanmelding per krijgsmachtdeel ingedeeld in een van de “niet gebonden” detachementen. Aanmelding voor individuele deelname moet via een formulier dat in het begin van het jaar wordt meegestuurd met het veteranenmagazine Checkpoint of digitaal via de diverse websites. Voor 2014 is de aanmelding gesloten.

VP banierwacht
Het VP heeft voor een aantal gelegenheden een vast detachement voor de VP banierwacht, onder andere als opening van het defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag. De leden zijn afkomstig uit de VP lidorganisaties.