Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.[/column]

Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De kick off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari in het Echo’s Home in Oirschot. De regio Noord Brabant wordt voorlopig aangestuurd door Frans Dirks en Hans Kroes, ondersteund door Bart van Abeelen die namens het Maatschappelijk Werk de rol gaat vervullen van Coördinerend Maatschappelijk werker. Regio Noord Brabant is als volgt bereikbaar: Email: rcbrabant@nuldelijnsondersteuning.nl Tel: 06-23 462 736 Lees verder

Belangstellenden voor de functie moeten afkomstig zijn uit de gewone leden VP.
Men kan tot 1 maart een cv insturen met daarbij een bereidverklaring de functie voor vier jaar te vervullen als men gekozen zou worden.
Voor het functieprofiel klik hier.
Reacties naar: info@veteranenplatform.nl

Op 4 januari j.l. is een kunstwerk ter nagedachtenis en eerbetoon aan generaal Ted Meines, onze ere-voorzitter, onthuld in Leidschendam. Voorafgaand aan de onthulling is gesproken door burgemeester Klaas Tigelaar en een dochter van Ted Meines, Sonja. Ook werd gesproken door Hein Scheffer, de voorzitter van de Stichting Veteranen Platform. Hij bedankte namens de veteranengemeenschap eenieder die aan de plaatsing van dit kunstwerk heeft bijgedragen.
De totstandkoming van het kunstwerk is het resultaat van het initiatief van oud-fractieleider van de Gemeentebelangen Voorburg Leidschendam Stompwijk, Walter Rosbenders die in 2017 om een eerbetoon voor Meines in de gemeente vroeg en burgemeester Klaas Tigelaar die toen beloofde zich daar sterk voor te maken. Het kunstwerk is gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels, die Ted Meines bijzonder treffend heeft neergezet. Het is een blijk van erkenning en waardering voor een bijzondere man wiens leven o.a. in dienst stond van het strijden voor erkenning, waardering en goede zorg voor de veteranen. Het kunstwerk is – heel passend – gesitueerd bij de ingang van de verzetsheldenwijk in Leidschendam.
Ted Meines woonde in Leidschendam waar hij op 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd overleed.

Op 14 december 2018 heeft het Veteranen Platform zijn tradtionele eindejaarsbijeenkomst gehouden in de vertrouwde omgeving te Doorn. Onder grote belangstelling opende de voorzitter VP, Hein Scheffer, de bijeenkomst en verwelkomde alle aanwezigen.

In zijn toespraak nam hij het gehoor  aan de hand van de speerpunten uit het beleidsplan ‘De trotse Veteraan’ mee in een terugblik van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Daarna blikte hij vooruit naar 2019, het jaar waarin het VP 30 jaar bestaat. Deze mijlpaal wil het VP benadrukken door het organiseren van een symposium op 9 mei. Onderwerp van het symposium is het eerder aangekondigde wetenschappelijke overzichtswerk over Veteranen, dat wordt uitgegeven als onderdeel van de Kluwer-boekenreeks. Het symposium sluiten we af met een diner de corps.

Voorts bedankte hij allen, die het mogelijk hebben gemaakt wat het Veteranen Platform het afgelopen jaar heeft kunnen doen voor de veteranengemeenschap. Speciale dank gaat daarbij uit naar het Ministerie van defensie en het vfonds voor de financiering van de veteranenactiviteiten.

Tot slot wenste hij allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 in goede gezondheid.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform werd door de voorzitter, Hein Scheffer, afscheid genomen van een paar vertegenwoordigers in de Algemene Ledenvergadering. Zij nemen deel aan die vergaderingen namens hun lidorganisatie.

Marianne Noot stopte als vertegenwoordiger van de Stichting MeForYou, omdat deze stichting helaas is opgehouden te bestaan. De andere aanwezige vertegenwoordigers, Cees van de Ploeg van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers en Ad Kroeseklaas van de Bond van Wapenbroeders, zijn inmiddels opgevolgd. De 4e vertegenwoordiger, Cees van Vliet van de Stichting OVW Engeland-Schotland, kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte.

Om de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeeenschap had het VP dit jaar gekozen voor een andere opzet van de eindejaarsbijeenkomst. Op voorstel van André Odenkirchen was besloten om een panel met jonge veteranen ons te laten vertellen wat hun gevoel en verwachting is bij het “zijn van veteraan” en wat wij als veteranengemeenschap zouden kunnen doen om jonge veteranen meer bij de veteranengemeenschap betrokken te krijgen. Gijs Wanders was de moderator bij de paneldiscussie.

Het panel bestond uit de veteranen Patricia van Gool, Tom den Ouden, Vivian Grootendorst en Shanna Kuipers. Nadat ieder van de panelleden zichzelf had geïntroduceerd en enthousiast hadden verteld over hun missies, ontstond er een levendige en open discussie over hun gevoel als veteraan. Ook gaven zij hun mening over wat er naar hun mening zou moeten gebeuren om ook jonge actief dienende veteranen enthousiast te maken voor deelname aan veteranenactiviteiten.

Belangrijke elementen waren ‘organiseer iets waaraan actieve elementen zijn gekoppeld als sportwedstrijden’ en ‘zorg dat meer bekendheid wordt gegeven aan de diverse veteranenorganisaties en veteranenactiviteiten’. Het naar het huisadres toesturen van het blad Checkpoint aan alle actief dienende veteranen kan daarbij helpen. Checkpoint zal vanaf januari 2019 ook gestuurd worden aan alle actief dienende veteranen die ‘het vinkje’ hebben aangezet.

Getuige de reacties van alle aanwezigen was de organisatie van dit panel een schot in de roos. Naast de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, sprak ook de voorzitter van het vfonds, Robert Croll, zijn grote waardering uit voor de openheid waarmee de panelleden reageerden op de vragen van de moderator, Gijs Wanders en de vragen vanuit het publiek.

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Vereniging Veteranen Platform (VP) op vrijdag 14 december in Doorn hebben de voorzitter van het VP, brigade-generaal b.d. Hein Scheffer, en de voorzitter van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), mr. Robert Croll, een intentieverklaring over de voortzetting van de financiële ondersteuning van veteranenactiviteiten getekend. In zijn toespraak benadrukte Robert Croll dat het vfonds de veteranen blijft ondersteunen (clip)

In de intentieverklaring zijn afspraken gemaakt over de financiering van reünies inclusief de verhoging van haar bijdrage aan de deelname van veteranen naar 12,50 euro per veteraan, de voorlopige continuering van de financiële ondersteuning van het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS) in 2019, alsmede een financiële bijdrage aan de veteranenontvangst bij de Taptoe. Daarnaast hebben het VP en het vfonds afgesproken gezamenlijk invulling te geven aan de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in de periode 2019 en 2020. Dit zijn naar verwachting de laatste jaren dat herdenken en vieren mogelijk is in aanwezigheid van veteranen die herinneringen uit de eerste hand hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Voor het vfonds ligt hierin de urgentie jongere generaties te betrekken bij de programmering van ’75 jaar vrijheid’ en zodoende verbinding tussen generaties te leggen. Lees verder

Op dinsdag 27 november is in Echos Home de Treffer de 2e penningmeesterbijeenkomst gehouden. Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 45 penningmeesters en bestuursleden van bij het VP aangesloten veteranenorganisaties deel. Door de penningmeester VP werd eenieder op de hoogte gebrachte van de nieuwste financiële regelingen (presentatie). Daarnaast werd, in het bijzonder voor de nieuwe bestuursleden, informatie gegeven over alle bestaande regelingen en afgesloten verzekeringen. De bijeenkomst werd afgesloten door een presentatie van Michiel van Hattem (directeur vfonds) en mevr. Laura van Schalm over de werkzaamheden van het vfonds. Tevens werden alle aanwezigen opgeroepen om “Vriend van het vfonds” te worden, waar gezien het aantal ingevulde aanmeldingsformulieren in grote getale gebruik van werd gemaakt.

Op 25 en 26 oktober j.l. is voor de eerste maal de nieuwe ‘basistraining nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0.

Belangrijkste zichtbare verandering van dat project is de regionale indeling en aansturing van de nuldelijnsondersteuners.  De inrichting van de startregio ‘Midden en West Brabant’ nadert onder leiding van Frans Dirks zijn afronding.

NOS 2.0 betekent echter meer. Zo is er gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de nuldelijns ondersteuners. Er is een verbeterd selectie- en aannameproces ontwikkeld. De deelnemers aan de vernieuwde basistraining hebben dit proces doorlopen. Zowel tijdens deze intakeprocedure als in de voorbereiding op de tweedaagse basistraining is er gewerkt met een elektronische leeromgeving (ELO), waarin de deelnemers zich hebben kunnen voorbereiden op de training en met elkaar kennis gemaakt. De eerste module basistraining zelf vond plaats binnen de muren van De Basis, en bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het groepsproces. Want als nuldelijns ondersteuner werk je niet alleen. Het hebben van een sparring partner / buddy is belangrijk bij de ondersteuning van een veteraan. Lees verder

Voor alle aangesloten Veteranenorganisaties

Zoals tijdens de Algemene Vergadering van maart jl is aangegeven zal de penningmeester VP, Hans Peters, een 2e voorlichtingsbijeenkomst houden over financiën en financiële stromen binnen het Veteranenlandschap.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 27 november in Echos Home te Ermelo om 10.00u.

Deze voorlichting is in eerste instantie vooral bedoeld voor penningmeesters van de aangesloten veteranenorganisaties (en de penningmeesters van de onderafdelingen van de aangesloten organisaties), maar belangstellenden (vanuit de besturen) zijn uiteraard ook van harte welkom.

Om een idee te hebben hoeveel mensen willen deelnemen wordt u verzocht zich uiterlijk 15 november aan te melden bij het Hoofd bureau VP, Charlie Malschaert, liefst per mail.

Voor de volledigheid: koffie en thee tijdens de gehele dag is voor rekening van het VP. Reiskosten en eventuele lunch is voor eigen rekening.

Page 1 of 91 2 3 9

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen