Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

28 mei 2024, Doorn

HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Cornelis Haasnoot was erbij op 6 juni 1944. Met zijn schip landde hij op de kust van Normandië. Bij deze grootste overzeese operatie ooit vocht een gigantische troepenmacht zich met oorlogstuig aan land. Met als doel Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Als ‘beloning’ krijgt Cornelis twee maanden gevangenisstraf. Voor ziekte bestond geen tijd. Varen was noodzakelijk, leven van minder belang.

De JULIANA was zijn achtste schip. In vredestijd zou Cornelis nooit voor deze kleine tanker hebben gekozen, maar in oorlogstijd viel er niets te kiezen. Het was dan ook een gedwongen huwelijk met een onbevallige en bovendien onwelriekende dame.

Lees het artikel over 80-jaar D-Day

7 februari 2024

Geef je nominatie door

Wil jij een vriend(in), familielid, kennis of collega in het zonnetje zetten voor zijn of haar inzet voor erkenning en waardering van veteranen in Nederland? Dit kan door hen tussen 6 februari – 31 maart 2024 te nomineren voor de Witte Anjer Prijs 2024

Inzet voor veteranen

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit aan mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.

Het individuele verhaal

Voorzitter Jaap Smit: ‘ons comité, bestaat uit verschillende mensen vanuit de samenleving en heeft als opdracht het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering voor onze veteranen. Naast de jaarlijkse landelijke Nederlandse Veteranendag speelt de uitreiking van de Witte Anjer Prijs daarin een belangrijke rol. Waar we met de landelijke dag alle veteranen bedanken, brengt de Witte Anjer Prijs het kleine, individuele verhaal naar voren. Dit jaar wordt de prijs ontworpen door H.K.H. prinses Margarita en daar ben ik heel blij mee. Niet alleen omdat het vast een mooi ontwerp wordt, maar ook omdat zij zo haar persoonlijke betrokkenheid met onze veteranen toont.

Prijsuitreiking

Door iemand te nomineren voor de Witte Anjer Prijs zet je diegene in het zonnetje en krijg je de kans om diegene te bedanken voor zijn of haar inzet. De nominaties worden beoordeeld door een jury die een selectie van 20 nominaties maakt. Deze selectie genomineerden worden uitgenodigd voor de Witte Anjer Prijsuitreiking op 13 juni, waar de winnaar officieel bekend wordt gemaakt. Dien hier je nominatie in voor 31 maart.

1 Inleiding

De vereniging Veteranen Platform is de koepelorganisatie van organisaties die opkomen voor de belangen van veteranen. De missie van het nationaal VP is:
Het nationaal Veteranenplatform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen.
Het nationaal VP staat open voor aanvragen van het lidmaatschap omdat ze het van belang acht zo veel mogelijk veteranen in onze achterban te vertegenwoordigen. Hierdoor kan ze de belangen en behoeften van veteranen en hun relaties beter behartigen.

2 Waarom toetreden tot het nationaal Veteranenplatform

Aansluiting bij het nationaal Veteranenplatform heeft een aantal voordelen:

 1. Meepraten over het behartigen van belangen van veteranen;
 2. Meer mogelijkheden om kennis te delen, en dus ook gebruik te maken van kennis en ervaringen van anderen en
 3. Betere toegang tot lokale autoriteiten en instanties.

3 Toetreden als lidorganisatie van het nationaal VP

3.1 De criteria

Het nationaal VP kent statutair twee soorten lidorganisaties: leden en buitengewone leden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om “vriend van het nationaal VP” te worden. Alleen (buitengewone) leden zijn lidorganisatie met de daarbij behorende verplichtingen en mogelijkheden. De criteria voor toetreding staan in de statuten en het huishoudelijk reglement. Een eenvoudig schema is weergegeven in figuur 1.Toelatingscriteria_VP 

Figuur 1 laat zien dat alleen verenigingen of stichtingen toe kunnen treden als lidorganisatie. Verenigingen of stichtingen die nog in oprichting zijn of informele organisaties die overwegen een formele rechtspersoon te worden (vereniging of stichting) kunnen (nog) niet toetreden als lidorganisatie. Zij dienen eerst een formele vereniging of stichting te worden. Daarna kan het lidmaatschap van het nationaal VP worden aangevraagd. Nadat een kandidaat lid succesvol de procedure heeft doorlopen en (buitengewoon) lid is geworden, bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een vergoeding van de oprichtingskosten van een vereniging of stichting. Details daarover vindt u hier.
Het volwaardige lidmaatschap is weggelegd voor verenigingen die minimaal 50 veteranen als lid hebben. Bent u stichting of vereniging met minder dan 50 veteranen onder uw leden dan komt u in aanmerking voor het buitengewoon lidmaatschap. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat (gewone) leden stemrecht hebben en buitengewoon leden niet.
Indien u een bedrijf bent dat de belangen van veteranen wil steunen, kunt u vriend van het nationaal VP worden. De consequenties (voordelen en mogelijkheden) van het zijn van vriend van het nationaal VP kunt u hier (volgt) vinden. Toetreding als vriend van het VP valt buiten de scope van dit proces. In dat geval dient u direct contact op te nemen met het bureau VP (info@veteranenplatform.nl).

3.2 Het proces

Een kandidaat lidorganisatie dient de aanvraag in bij het bureau VP (info@veteranenplatform.nl). Vervolgens vindt het toetsingsproces plaats. Dit proces is weergegeven in figuur 2.Toelatingsproces_VP 

Het nationaal VP roept kandidaat lidorganisaties op allereerst te overwegen aansluiting te zoeken bij een organisatie die al lidorganisatie is van het nationaal VP. Dat geeft (vrijwel) alle voordelen van het lidmaatschap zonder de nadelen (de verplichting voor u om deel te nemen aan de ledenvergaderingen en daarnaast een grotere span of control van het bestuur nationaal VP). Als het niet mogelijk of opportuun is aan te sluiten bij een reeds bestaande lidorganisatie, kan toetreding als lidorganisatie van het VP worden aangevraagd.
De eerste stap daarbij is het invullen van het aanmeldingsformulier. Let er daarbij op dat het formulier geheel is ingevuld en dat de volgende bijlagen zijn bijgevoegd:
a. Statuten van de organisatie;
b. Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. Het ingevulde registratieformulier contactgegevens.
Het aanmeldingsformulier en de bijlagen  dient u te mailen naar het bureau VP (info@veteranenplatform.nl). Het bureau VP controleert of de aanvraag compleet is en of de gegeven antwoorden passen binnen de statutaire vereisten. Indien de aanvraag compleet is en aan de eisen wordt voldaan, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Die bekijkt de aanvraag inhoudelijke en neemt contact op met de kandidaat lidorganisatie.
Als de toelatingscommissie geen vragen meer heeft wordt de kandidaat lidorganisatie uitgenodigd voor een gesprek op het bureau VP in Doorn. Dit gesprek heeft de volgende doelen:

 1. Fysieke kennismaking tussen de vertegenwoordigers van de kandidaat lidorganisatie en de belangrijke spelers binnen het bestuur VP en het bureau VP;
 2. Formeel vaststellen dat de kandidaat aan de toelatingscriteria voldoet en de commissie een positief advies zal uitbrengen aan bestuur en leden van het VP;
 3. Nadere informatie over wat het bureau voor de lidorganisatie kan betekenen;
 4. Nadere informatie over secretariële zaken (vergaderingen, enz.);
 5. Nadere toelichting over financiële zaken (declaraties, enz.);
 6. Finale controle van de gegevens van de kandidaat lidorganisatie.

Na dit gesprek op het bureau VP zal de toelatingscommissie een advies uitbrengen aan het bestuur VP. Nadat het bestuur VP een positief besluit heeft genomen over de aanvraag van de kandidaat lidorganisatie, zal de aanvraag worden voorgelegd aan leden van het VP tijdens de eerstvolgende ledenvergadering. Na de stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering (driemaal per jaar) zal de toelatingscommissie contact opnemen met de kandidaat lidorganisatie om de uitslag van de stemming mede te delen.

3.3 Bezwaar aanteken tegen de uitkomst

Mocht de kandidaat lidorganisatie bezwaar aan willen tekenen tegen het besluit van de toelatingscommissie, het bestuur VP of de leden van het nationaal VP, kan bezwaar worden aangetekend. U kunt zich dan wenden tot de geschillencommissie VP (URL volgt).

4 Relevante documenten

Hieronder een lijst met de voor toetreding relevante documenten. U kunt veel meer informatie over het nationaal VP en het lidmaatschap vinden op de website van het VP (www.veteranenplatform.nl):

 1. Aanmeldingsformulier;
 2. Registratieformulier contactgegevens;
 3. Statuten VP;
 4. Huishoudelijk reglement VP;
 5. Financiële regelingen VP.

Doorn, 24 april 2023

Beste boeren en burgers,

Duizenden Nederlandse vlaggen hing u op, ondersteboven, als signaal naar Den Haag. Half Nederland hing vol. Den Haag heeft uw vlag gezien, uw stem gehoord. Maar voor ons, nabestaanden van gesneuvelde militairen, is het pijnlijk om die vlag omgekeerd te zien hangen. Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag. Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren.
Daarom doen wij deze oproep: laten wij, Nederlanders, op 4 en 5 mei al deze duizenden vlaggen hijsen, rood-wit-blauw. Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. Vergeet niet dat de oorlog dichtbij is en dat onze militairen bereid zijn hun leven te riskeren voor ons als het nodig is. Ter bescherming van al wat ons en u lief is.

We rekenen op een Nederland vol rood-wit-blauw op 4 en 5 mei. De vlaggen zijn er, dat weten we zeker!

Nabestaanden van gesneuvelde militairen, onder wie:

Karin van Dam en Ruud Smeehuijzen, ouders van Timo Smeehuijzen
Laura Smeehuijzen, zus van Timo Smeehuijzen
Marianne en Wil Krist, ouders van Tom Krist
Luciënne Leijsen, weduwe van Sergeant Majoor Mark Leijsen
Marjan en Hans Poortema, ouders van Aldert Poortema
Paul van de Rijdt, vader van Kevin van de Rijdt
Hanneke Harders, moeder van Marc Harders
Petra van der Heijden, moeder van Bart van Boxtel
Marian en Rob Hoogland, ouders van Tim Hoogland
Gerda Donkervoort, moeder van Michael Donkervoort
Gien en Theo Janzen, ouders van Luc Janzen
Jennifer Schouten, weduwe van Henry Hoving
Greetje en Jan Groenbroek, moeder en bonusvader van Henry Hoving
Matthijs Groenbroek, broer van Henry Hoving

Vliegbasis Eindhoven, 18 juni 2007.Vanavond om half 7 is met een Hercules van de Nederlandse Luchtmacht het lichaam van Timo Smeehuijzen aangekomen die vrijdag omkwam in Uruzgan.

Doorn, 20 april 2023

Maandag vond in een drukbezochte Nieuwspoort de presentatie plaats van het boek: ‘Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel’. Hierin buigen 16 wetenschappers, historici en oud-militairen zich over de gebeurtenissen en context van de dekolonisatie van Nederlands Indië. Afgelopen jaar kwamen de resultaten uit van het 4 jarig Indië onderzoek door 3 gerenommeerde instituten in Nederland. Hoewel het kabinet alle conclusies onvoorwaardelijk ‘omarmde’, was er veel kritiek vanuit de belanghebbende partijen, waaronder de vele veteranen en hun relaties. Het Veteranen Platform was daarin heel duidelijk: het onderzoek voldoet niet aan de oorspronkelijke bedoeling, is zeer eenzijdig, vanuit een antikoloniaal standpunt, gericht op geweldgebruik vanuit Nederlandse zijde, is niet wetenschappelijk onderbouwd en soms zelfs verzonnen en kwetst onnodig heel veel veteranen, hun relaties en nabestaanden.

Dit boek biedt een ander perspectief op deze chaotische en traumatische periode uit onze vaderlandse geschiedenis. Alleen een gebalanceerde en objectieve beschrijving kan recht doen aan alle mensen die daarbij op enige manier betrokken waren.

Jammer dat de mainstream media het maandag lieten afweten. Dat getuigt niet van een onafhankelijke journalistieke positie of respect naar de belanghebbenden; jammer. In juni volgt er nog een debat tussen Kamerleden en het Kabinet. Hopelijk wordt de balans hersteld; dat zijn we alle mensen die hebben geleden of nog lijden aan de gevolgen van deze vreselijke periode, schuldig, niet in de laatste plaats de 200.000 Nederlandse soldaten, die daar naar eer en geweten onze belangen dienden.

Doorn, 17 april 2023

Een aantal weken geleden ben ik een project begonnen waarin het mij een schitterend idee lijkt om veteranen rond te rijden in een zijspan motor naar verschillende evenementen. Door gesprekken te voeren met veteranen op defensie locaties ben ik het project gestart.

Met grote dank aan UralDnepr.nl heb ik deze droom waar kunnen maken omdat zij mij een zijspan hebben gedoneerd. Ook is er veel animo uit de omgeving Breda van mede zijspanrijders om mee te rijden.

Geïnteresseerde veteranen kunnen zich aanmelden voor een zijspanrit bij Max de Boer (max.d.boer@mindef.nl)

Doorn, 17 april 2023
“Herinnering aan de inzet voor vrijheid en veiligheid”

Viaduct vernoemd naar omgekomen militair

Het viaduct waar de A2 de Stationsweg Breukelen kruist wordt vernoemd naar de omgekomen militair Korporaal Gerrit-Jan van Barneveld. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders op 4 april 2023.
Burgemeester Ap Reinders: “De vernoeming van het viaduct is een blijvende herinnering en respectvol eerbetoon aan Gerrit-Jan van Barneveld. Zijn inzet en die van anderen voor vrijheid en veiligheid verdienen dat.”

Overleden tijdens inzet voor Vredesmissie in Libanon
Ook Gerrit-Jan van Barneveld kwam niet thuis van zijn VN-vredesmissie in Libanon (United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL). Deze missie vond plaats van 25 februari 1979 tot 6 november 1985. Ruim 9.000 militairen werden uitgezonden. Gerrit-Jan van Barneveld overleed op 4 december 1980 te As Sidiquine (Libanon) toen hij een elektriciteitsleiding aan het repareren was en daarbij een ongeluk kreeg. Hij was toen 22 jaar. Het stoffelijk overschot van Gerrit-Jan is kort na het ongeval overgebracht naar Nederland. Gerrit-Jan is begraven op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats te Breukelen.

Blijvende herinnering aan Korporaal Van Barneveld
Met instemming van de nabestaanden en gemeente Stichtse Vecht wordt de naam van Gerrit-Jan van Barneveld op het viaduct bij de A2 bij Breukelen vermeld. Het viaduct krijgt de naam ‘Korporaal Gerrit-Jan van Barneveld’. Zo wordt het een passende en blijvende herinnering aan hem en al die anderen die zich onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen. In overleg met de nabestaanden wordt nog een officiële vernoemingsceremonie ingepland.

Vernoemen van bruggen en viaducten
Op initiatief van Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid hebben het ministerie van Defensie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veteranen Platform een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die zijn omgekomen tijdens hun inzet voor vredesmissies, vanaf de VN-missie in Korea (1950 – 1955). In het hele land worden de komende jaren viaducten vernoemd.

Doorn, 4 april 2023

Een van de laatste nog levende Engelandvaarders Leo Hendrikx (99) overleden Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendrikx is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens het ministerie van Defensie een van de laatste nog levende Engelandvaarders. In 1945 werd de jachtvlieger door de Duitsers uit de lucht geschoten.

Lees het artikel in de AD over Leo Hendrikx

Doorn, 16 maart 2023

Er zijn meer dan 100.000 veteranen in ons land. Mensen die zich hebben ingezet voor onze vrede, vrijheid en veiligheid. Zij verdienen onze erkenning en waardering alle dagen van het jaar, maar zeker op 24 juni, onze nationale Veteranendag.

Hulp voor Helden

Doorn, 3 maart 2023

Beste bedevaartganger!

Dit jaar heeft het wat langer geduurd, maar de inschrijving voor deelname aan de 63e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Dit jaar zullen we van 11 tot en met 14 mei 2023 kunnen deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website http://www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen.
In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten.

Mocht u graag mee willen, maar leveren de gestegen kosten een onoverkomelijke hindernis voor u op, neem dan contact op met het bestuur via email: secretaris@militairebedevaart.nl.

In onderling overleg kunnen we dan bezien of we (deels) gebruik kunnen maken van een – bescheiden – fonds dat we hiervoor beschikbaar hebben.

Uw inschrijving moet uiterlijk 15 maart 2023 binnen zijn.

Inschrijven alleen via onze website: http://www.militairebedevaart.nl/inschrijven

Page 1 of 211 2 3 21

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen