logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

Eind 2016 heeft de Nederlandse regering besloten steun te geven aan het Onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”, in het kort “Het Indië-onderzoek”.
Het onderzoeksprogramma voorziet in een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland, waarin 7 organisaties (w.o. het VP) zijn vertegenwoordigd.
Voor de deelname aan de Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland heeft het Bestuur van het Veteranen Platform uitgangspunten opgesteld. Daarmee kan het Veteranen Platform de bijdrage aan de Klankbordgroep verantwoorden en een eigen standpunt innemen indien het Veteranen Platform bedenkingen heeft bij het proces en de zorgvuldigheid van het onderzoek, en de communicatie naar aanleiding van het onderzoek.
Voor het betreffende document klik hier.

Op 25 januari heeft de Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, een bezoek aan Doorn gebracht. Zij werd daar door de in Doorn gevestigde veteranenorganisaties voorgelicht over wat er zoal speelt binnen en rond de veteranengemeenschap.  Lees verder

In Doorn is op 23 januari j.l. de Raad van Advies (RvA) van het VP geïnstalleerd. Aanwezig waren drs. Angelien Eijsink, mr. Ina Adema en gen. b.d. Peter van Uhm. Het vierde lid van de RvA mr. Fred Teeven was helaas verhinderd. Tijdens de bijeenkomst werd de raad bijgepraat door het bestuur van het VP. Na afloop werden tijdens een diner ideeën uitgewisseld en zijn praktische zaken aangedragen door de leden van de raad.

Uitnodiging

Zoals tijdens de laatste Algemene Vergadering is aangegeven zal de penningmeester VP, Hans Peters, een voorlichtingsbijeenkomst houden over financiën en financiële stromen binnen het Veteranenlandschap op dinsdag 6 februari in Echos Home te Ermelo om 10.00u.

Deze bijeenkomst is in eerste instantie vooral bedoeld voor penningmeesters van de aangesloten veteranenorganisaties (en de penningmeesters van de onderafdelingen van de aangesloten organisaties), maar belangstellenden (vanuit de besturen) zijn uiteraard ook van harte welkom.

U wordt verzocht zich uiterlijk 31 januari aan te melden bij het Hoofd bureau VP, Charlie Malschaert, liefst per mail.

Koffie en thee tijdens de gehele dag is voor rekening van het VP. Reiskosten en eventuele lunch is voor eigen rekening.

Voorzitter VP
H.J. Scheffer

Alvorens het boek ‘Operatie Keystone’ werd uitgereikt hield Jeoffrey van Woensel, werkzaam bij het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Vi, en auteur van het boek ‘Operatie Keystone’, tijdens de eindejaarsbijeenkomst een voordracht waarin hij meer vertelde over dit boek, dat hij heeft geschreven samen met Rende Van de Kamp. Het gaat over een Nederlands detachement bij de Special Air Service (SAS) aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.  Lees verder

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranenplatform maakte Jos van den Nouland, de vicevoorzitter van het VP, dat de Ted Meines Prijs dit jaar is toegekend aan Klaas Orsel.

De 79-jarige Orsel ontving de prijs uit handen van Sonja Meines, de dochter van de vorig jaar overleden luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Hij ontving de prijs vanwege een zeer langdurig grote inzet voor de veteranen. In het bijzonder gaat het dan om de Indië- en Nieuw Guineaveteranen. Lees verder

Eindejaarsbijeenkomst 2017

Sprekers mevr. dr. Mariëtte Wolf, projectleider van het onderzoek Dekolonisatie, Geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950, en luitenant-generaal Hans van Griensven, IGK tevens Inspecteur der Veteranen. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Uitreiking Ted Meines prijs. Overhandiging 1e en 2e exemplaar van het boek ‘Operatie Keystone’. Lees verder

Op 28 juli 2017 hebben de leden van het Veteranen Platform tijdens een speciaal daarvoor ingelaste Algemene Vergadering een nieuwe vice-voorzitter gekozen. Nadat de drie kandidaten de gelegenheid hadden gekregen om zich nader voor te stellen, zijn de stembriefjes uitgedeeld en konden de leden hun stem uitbrengen.

Alvorens de keuze van de leden bekend te stellen, nam onze voorzitter afscheid van de aftredende vice-voorzitter Peter Klijn. Op een later tijdstip zal het bestuur nog uitgebreid afscheid van hem nemen. Peter blijft verbonden aan het Veteranen Platform als bestuursmedewerker nuldelijnsondersteuning. Lees verder

Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. Tijdens een diner heeft het bestuur en bureau afscheid van Arja genomen. Met een bloemetje en een envelop met inhoud heeft de voorzitter VP Arja bedankt voor haar goede werk en haar rol in het team. Het VP zal haar gaan missen. In haar reactie gaf Arja aan met veel plezier bij ons te hebben gewerkt. En zij bedankt via de voorzitter iedereen van het VP voor de prettige contacten. Arja heeft het erg naar haar zin in haar nieuwe baan.

Eenieder kan met trots en vreugde terugkijken op een schitterende Veteranendag 2017. Het programma in de Ridderzaal was wederom zeer stijlvol en het defilé, waarin trotse veteranen van vele verenigingen zich presenteerden aan een talrijk publiek is op waardige wijze uitgevoerd. Dit jaar was een schitterend en ontroerend programma gericht op de positieve kanten van de veteranen. De sfeer op het Malieveld was erg goed en daar hebben vele veteranen elkaar weer gesproken onder het genot van een goede maaltijd en een drankje. Daarbij is de veteranengemeenschap weer op positieve wijze gepresenteerd aan het publiek, Deze Veteranendag heeft alle voorgaande edities weer overtroffen.
Het VP bedankt iedereen die deze prachtige dag mede heeft mogelijk gemaakt en gestalte gegeven!

Terugkijken programma Ridderzaal

Terugkijken Defilé

Page 1 of 81 2 3 8

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen