Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het verwerken en delen van ervaringen was ditmaal het centrale thema.
Na binnenkomst werden alle 200 aanwezigen welkom geheten door de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, lkol Jos van den Nouland. Daarna gaf Peter Klijn een terugblik op de ontwikkelingen op het terrein van de nuldelijns ondersteuning sinds de vorige landelijke bijeenkomst op 30 januari 2016. Met name werd aandacht besteed aan de evaluatie van het systeem en het daarop volgende project NOS 2.0. Daarmee wordt een aanvang gemaakt met de regionale organisatie van het NOS. Daarnaast werden de ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot selectie en training. Frans Dirks gaf een korte inkijk in de ontwikkelingen in de startregio NOS 2.0, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Lees verder

EINDHOVEN – Veteranen die in de clinch liggen met Defensie kunnen sinds 2014 aankloppen bij Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Voor die tijd was een conflict tussen veteranen en het leger een zaak van Defensie. Van Zutphen bracht vrijdag met enkele medewerkers een kennismakingsbezoek aan de Eindhovense veteraneninloop De Treffer.
Lucas Nuchelmans 11-09-17, 16:39

Bericht facebook
Bericht Twitter

,,Ik wil graag weten waar veteranen elkaar ontmoeten, waar ze zoal over praten en natuurlijk ook waar ze tegen aanlopen.” Lees verder

De Stichting Dutch Military Veterans is
vanaf 9 oktober 2017
te bereiken op het nieuwe adres :

Boslaan 5
7917RE Geesbrug

Tevens is dit vanaf deze datum het nieuwe adres voor de Bed-Bad-Brood voorziening van de stichting DMV.

Met ingang van gelijke datum komt het adres Jonathanlaan te Blokker te vervallen.
Lees verder

Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. Tijdens een diner heeft het bestuur en bureau afscheid van Arja genomen. Met een bloemetje en een envelop met inhoud heeft de voorzitter VP Arja bedankt voor haar goede werk en haar rol in het team. Het VP zal haar gaan missen. In haar reactie gaf Arja aan met veel plezier bij ons te hebben gewerkt. En zij bedankt via de voorzitter iedereen van het VP voor de prettige contacten. Arja heeft het erg naar haar zin in haar nieuwe baan.
Lees verder

Het Veteranen Platform organiseert samen met Stichting de Basis in 2017 zes regionale bijeenkomsten voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers. Tijdens deze bijeenkomsten draait het vooral om kennis, vaardigheden en het ontmoeten van andere nuldelijnshelpers uit de eigen regio.

Deelname aan een regionale bijeenkomst telt mee voor de verplichte onderhouds-training voor behoud van het certificaat van bekwaamheid van de Basis (zoals ook beschreven in de Aanwijzing VP).

Wilt u deelnemen aan de voor u dichtstbijzijnde regionale bijeenkomst?
Dan kunt u zich inschrijven via de website van de Basis (https://www.de-basis.nl/over-ons/organisaties/vp-nuldelijn/activiteiten/regionale-bijeenkomsten-nuldelijn/).
Hier vindt u ook meer informatie over het programma en de diverse data en locaties.

NB: Tijdens de inschrijving wordt gevraagd om uw ‘certificaatnummer’; dit nummer staat vermeld op het (papieren) certificaat nuldelijnshelper dat u na uw (basis)training heeft ontvangen van de Basis.

Indien u vragen heeft over (verplichte) deelname aan een regionale bijeenkomst dan kunt u zich wenden tot uw coördinator nuldelijnsondersteuning.
Lees verder

Het huidige systeem van de Landelijke Nuldelijns Ondersteuning (NOS) is nu een jaar operationeel onder aansturing van het VP. Een jaar waarin we ervaring hebben kunnen opdoen met een nagenoeg op sterkte zijnde organisatie.
Het huidige systeem is gebouwd vanuit de lidorganisaties van het VP. Elke aangesloten organisatie heeft haar eigen NOS systeem met een eigen coördinator. De NOS helpers opereren vanuit hun woonplaats dan wel een VOC waarbij het uitgangspunt is om de veteraan die hulp vraagt zo dicht mogelijk in zijn of haar eigen woonomgeving van dienst te zijn.
Zoals in elke nieuwe organisatie loop je tegen verbeterpunten aan. In de coördinatoren overleggen zoals die halfjaarlijks georganiseerd worden is gesproken over een NOS 2.0 model.

De uitgangspunten daarbij zijn onder meer:
• Investeren in de kwaliteit, nu de NOS organisatie op de voorgenomen sterkte is gekomen. Evalueren en eventueel aanpassen basistraining. Meer (gevarieerd) aanbod aan bijscholing, meer doen aan intervisie etc. Voor wat betreft trainingen en bijscholingen heeft het VP NOS zitting genomen in het NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) om samen met andere spelers in het veld (politie, brandweer, NS etc) te komen tot een nationale normering van opleidingen. Daarover zal binnenkort een afzonderlijk stukje verschijnen op deze website.
• De coördinatie meer regionaal gaan organiseren. De NOS helpers die in een bepaalde regio wonen en werken kunnen beter en frequenter met elkaar overleggen en intervisie plegen. Het regionale team heeft meer bekendheid met de sociale en hulpdienstpartners. Ook de koppeling aan de regionaal ingedeelde VOC’n ligt dan meer voor de hand.
• Een beter en efficiënter rapportage systeem moet meer inzicht gaan geven in de inzet en de effecten van het NOS systeem. Zonder dat het een administratief gedrocht gaat worden.

De komende maanden zal in overleg met de coördinatoren en de aangesloten organisaties gewerkt gaan worden aan het NOS 2.0. Streven is om het in 2017 operationeel te krijgen. Voor de tussenliggende periode betekent dit dat we het aantal basistrainingen hebben teruggebracht tot in beginsel maximaal 2. Het is van belang dat we eerst gaan bezien hoeveel helpers per regio er nodig zijn. De coördinatoren krijgen zeer binnenkort een schrijven waarin dat nader wordt toegelicht.
Lees verder

afscheid-Tamara-nuldelijnsEerder was al door het bestuur van het VP afscheid genomen van Tamara. Tijdens het coördinatorenoverleg NOS van oktober is dat ook gedaan door de Projectleider namens de coördinatoren en de nuldelijnshelpers. Tamara werd bedankt voor haar klantvriendelijkheid en betrokkenheid. Als coördinator van de Vereniging Veteranen en Oud-militairen Korps Militaire Administratie (VVOMA) blijft zij betrokken bij de nuldelijnsondersteuning. Lees verder

MInister Van der Steur, foto De BasisMinister Van der Steur, foto De Basis

Doorn, 21 mei 2015 – De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur vindt de ervaring die Defensie heeft opgedaan met de zorg voor veteranen en hun relaties nuttig voor andere geüniformeerde beroepsgroepen. Dit was een van de boodschappen uit zijn openingswoord van het symposium “De Mens in het Uniform”, georganiseerd door Stichting de Basis. Van der Steur wees onder meer op het belang van de nuldelijnsondersteuning voor geüniformeerde beroepsgroepen. De expertise die is opgedaan bij het project nuldelijnsveteranenhelper, is volgens de minister ook nuttig voor de opleiding voor politiebuddy’s van de Stichting Waardering Erkenning Politie en voor de collegiale ondersteuning van de Brandweer. Verder wees hij op het nut en belang van 24/7 hulploketten voor de geüniformeerde beroepsgroepen. Hij refereerde daarbij aan het positieve oordeel dat de nuldelijnshelpers veteranen onlangs uitspraken over hun ervaringen met het Veteranenloket, dat nog geen jaar geleden is geopend. De minister onderstreepte de meerwaarde van de bundeling van kennis en ervaring zeker ook achter de hulploketten die de Basis ondersteunt.
Lees verder

RZO diner 2015Doorn 30 april 2015 – De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) had onlangs een bijzondere ontmoeting met een aantal veteranen die daarvoor waren voorgedragen door het VP en de BNMO. Tijdens een diner in Brocante op uitnodiging van de voorzitter van de RZO Uri Rosenthal, wisselden veteranen afkomstig uit diverse missiegebieden en in leeftijd variërend van 25  tot en met 96 jaar van gedachten over specifieke kenmerken en verwachtingen van (zorg)problemen die zij en hun relaties ondervinden. De opzet van de RZO om hiermee beter inzicht te krijgen in de problematiek en begrip te kweken voor elkaars achtergronden, was alleszins geslaagd. De uitgenodigde veteranen waren positief over de bedoelingen van de RZO en waren tevreden over de oprechtheid en betrokkenheid van hun gastheer. De verkregen inzichten  zullen worden meegenomen in het streven van de kwaliteitsverbetering van de zorg voor veteranen.

De RZO
De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken, is in 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren. De RZO bewaakt de kwaliteit van het zorgsysteem en geeft waar nodig aanwijzingen. De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen. De RZO staat momenteel onder leiding van de oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.
Lees verder

PolitievlagDoorn, april 2015 – De Nationale Politie heeft onlangs aandacht geschonken aan het nuldelijnsondersteuningssysteem voor veteranen. De VP folders over dit onderwerp zijn geplaatst op de het zogeheten Politie Kennisnet, een interne kennisbank die politiemensen kunnen raadplegen. Ook heeft het politievakblad “Blauw” een artikel geplaatst over de nuldelijnsondersteuning. Met name wijkagenten en buurtregisseurs kunnen in hun dagelijks werk in contact komen met veteranen die steun nodig hebben. Ze kunnen veteranen dan wijzen op het bestaan van het nuldelijnsondersteuningssysteem.
Lees verder

Page 1 of 31 2 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen