logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

Met het onderzoek hopen wij de groep veteranen, die ondanks behandeling nog met aanzienlijke PTSS klachten kampen, verder te kunnen helpen. De innovatieve 3MDR behandeling is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie en momenteel wordt de werkzaamheid van deze behandeling onderzocht bij Centrum ’45 in Oegstgeest.

In de bijlage vindt u een Volkskrant artikel dat over de 3MDR geschreven is als ook een informatiefolder.

Voor meer informatie:

Marieke van Gelderen – Email: m.van.gelderen@centrum45.nl
Telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van
Centrum ’45 in Oegstgeest (071 519 1500) of Diemen (020
627 49 74, doorkiesnummer 300)

brandende-kampongsBoekpresentatie: Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Boomuitgevers)
Op 29 september vond de boekpresentatie plaats van het boek “Brandende Kampongs van generaal Spoor”. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek dat de heer Remy Limpach op 17 september 2015 cum laude heeft verdedigd aan de Universiteit van Bern.
In zijn boek komt Limpach tot de confronterende en pijnlijke conclusie dat er tijdens de dekolonalisatieoorlog in Indonesië herhalend disproportioneel geweld heeft plaatsgevonden door een kleine groep Nederlandse militairen als onderdeel van het operationele optreden. Soms aangemoedigd, maar in ieder geval openlijk of oogluikend toegestaan door hogerhand. Ook wordt daarin gewezen op toen falend militair en politiek leiderschap.
Een tweede belangrijke conclusie die de heer Limpach in zijn boek trekt, is dat de meerderheid van de veteranen schone handen heeft gehouden, een klein deel van de Krijgsmacht ging systematisch over de schreef waarbij buitensporig geweld deel uitmaakte van de modus operandi.
De publicatie van dit boek zal waarschijnlijk tot de nodige discussies leiden over het optreden van de (individuele) Nederlandse militairen. Ongetwijfeld zal de aandacht voor dit boek het nodige losmaken bij de Indië-veteranen en hun partners en nabestaanden. Ik wens hen daarbij sterkte. Het Veteranen Platform is een groot voorstander van waarheidsvinding over het handelen van alle strijdende partijen. Los van de verantwoordelijkheid van iedere individuele militair en veteraan voor zijn eigen optreden, hoop ik dat deze discussie wordt gevoerd in het licht van de politieke en sociaal maatschappelijke context van nu 70 jaar geleden en zich richt op de toen politieke, juridische en militaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Mocht u naar aanleiding van het verschijnen van dit boek of berichten daarover in de media nadere informatie en/of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met het Veteranenloket telnr 088 33400 00

DSC_9545Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni mogen deelnemende (actief-dienende) veteranen in uniform reizen. In overleg met betrokken partijen is vastgesteld dat het dragen ervan juist noodzakelijk is.
Na beoordeling door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is vastgesteld dat het dragen van het militaire uniform op de Veteranendag past binnen de gestelde aanvullende beveiligingsmaatregelen die op de dag gelden.

Dagelijks reizen
Voor het dagelijkse woon-werkverkeer op andere dagen geldt nog steeds de SG-nota van 29 september 2014. Daarin staat dat militairen geen militair uniform dienen te dragen tijdens woon-werkverkeer en/of op tijden/plaatsen wanneer daartoe om dienstredenen geen noodzaak bestaat.

20160617_144104Ermelo 17 juni 2016,
Als deel van zijn ‘afscheidstournee’ heeft Frank Marcus, directeur Vi, tijdens de ledenvergadering van het VP afscheid genomen. De directeur Vi is qualitate qua aanwezig als toehoorder bij de ledenvergaderingen van het VP. Na afloop van de vergadering werd hij toegesproken door de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, en werd hem namens alle leden een cadeau aangeboden. Hierna bedankte Frank alle aanwezigen voor de prettige wijze van samenwerken en introduceerde hij zijn opvolger Kolonel der Jagers Drs. Ludy de Vos.

Hein-veteranen Alblasserdam 11062016ALBLASSERDAM – Op zaterdag 11 juni 2016 werd in de burgerzaal van het gemeentehuis in Alblasserdam een speciale dag voor Alblasserdamse (oorlogs) veteranen gehouden. Tijdens die bijeenkomst hield Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranenplatform, een toespraak, waarin hij de wens uitsprak dat volgend jaar nóg meer en met name jonge veteranen zich aansluiten bij dit initiatief. De dag was georganiseerd door twee jonge veteranen, David van der Rhee en Kees-Jan Hooglander.

Voor een uitgebreider verslag en meer foto’s zie deze link.

P1050342Mede namens het bestuur van het VP hierbij informatie over de gezondheid van luitenant-generaal b.d. Ted Meines.

Het is vele veteranen opgevallen dat ltgen Ted Meines (95) op een aantal veteranenevenementen verstek moest laten gaan. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij moeten besluiten het wat kalmer aan te doen, maar in gedachten en met zijn hart is hij constant bij “zijn” veteranen. Hij heeft aangegeven dat u vooral door moet gaan met hem voor evenementen uit te nodigen, alleen zal hij wat vaker moeten afzeggen.
Degenen die hem een hart onder de riem willen steken kunnen hem een kaartje sturen, p/a Postbus 125, 3940 AC Doorn. Het Vi zorgt er dan voor dat generaal Meines uw gewaardeerde wensen ontvangt.

Met vriendelijke groet,
KTZA b.d. F.J. (Frank) Marcus
Directeur

DSC_9545Alle Nederlandse veteranen – ‘oud’ (WO II en het KNIL) en ‘jong’ (ingezet in vredesmissies) – verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid. Daartoe wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag georganiseerd met een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag is gratis toegankelijk. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Veteranendag. Veteranen kunnen deelnemen aan het defilé als lid van een van de detachementen van een VP-lidorganisatie.
Meelopen met het defilé op de Nederlandse Veteranendag?

Ben je veteraan en wil je (lopend of meerijdend) deelnemen aan het defilé of in aanmerking komen voor een tribuneplaats langs de route? Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

Veteranen in werkelijke dienst, klik hier om je aan te melden.
Veteranen postactief en lid van een vereniging.
Veteranen postactief en geen lid van een vereniging

De inschrijvingen voor de laatste twee groepen lopen voortaan via het nieuwe systeem ‘Mijn Vi’.

Mijn Vi is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi. Je registreert je eenmalig op ‘Mijn Vi’ en regelt daar voortaan al je veteranenzaken met het Veteraneninstituut. Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registreer je dan eerst. Je ontvangt vervolgens je inloggegevens op het e-mailadres dat je bij registratie hebt opgegeven. Log in met je gebruikersnaam deze is als volgt: je registratienummer@mijn.vi

Het wachtwoord wordt per mail toegezonden. Deze inloggegevens blijven geldig. Je kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen.

De Uitkeringsregeling Backpay is op 25 december 2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadat daarover overeenstemming was bereikt met het Indisch Platform. Deze regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank in Leiden.

Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is als morele genoegdoening bedoeld voor de op 15 augustus 2015 nog in leven zijnde personen die als ambtenaar of KNIL-militair op 8 maart 1942 in dienst waren bij het Nederlands-Indisch gouvernement en gedurende de Japanse bezetting geen (volledig) salaris hebben ontvangen. Personen die zijn veroordeeld wegens collaboratie of in de oorlogsjaren de Japanse nationaliteit bezaten, komen niet in aanmerking. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is overleden, kunnen erfgenamen ook een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2017. Read more

4 februari 2016.

Op donderdag 24 maart 2016 zal de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, het commando over de Koninklijke Landmacht overdragen aan zijn opvolger. Generaal De Kruif stelt het zeer op prijs bij deze commando-overdracht ook (postactieve) veteranen met een afvaardiging vertegenwoordigd zijn.
Het VP zoekt daarom veteranen die deze ceremoniële plechtigheid willen bijwonen.
Veteranen, die deelachtig willen zijn bij deze commando-overdracht kunnen zich opgeven
voor deelname vóór 25 februari 2016 ten 1700 uur via: de contactpersoon van uw vereniging, per mail info@veteranenplatform.nl of 0343-474146.
Bij opgave gaarne tevens doorgeven of vervoer vanaf station naar KMA terrein benodigd is en of u gebruik wenst te maken van het diner om 17:00 uur.
Voor uitgebreide info zie hier.

2 februari 2016.

Onze HeldenVoor alle veteranen in ons land is er nu een speciale app. Daarin staan vacatures, kortingen en voordelen die ze bij bedrijven en organisaties krijgen. De applicatie is via de zoekterm ‘onbekende helden’ in IOS en Android te downloaden.
Het initiatief voor de applicatie komt van zakenman Jasper Schoenmakers. (Zie ook)

Page 1 of 61 2 3 6

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen