Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

Uitreiking Ted Meines prijs, onthulling Bronzen Buste en afscheid van Leen Noordzij

Doorn, 13 december 2013 – De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform vond dit jaar onder grote belangstelling plaats op de nieuwe locatie in de nieuwbouw van de Basis. De grote opkomst was niet alleen te danken aan de bijzondere plaats, maar ook omdat tijdens de bijeenkomst de Ted Meines prijs werd uitgereikt. Dit jaar was het de buurt aan Gerrit Vink, al vele jaren vrijwilliger bij het Veteraneninstituut. Een ander hoogtepunt was de onthulling van een bronzen buste, een idee van de Bond voor Wapenbroeders, verder gecoördineerd en gerealiseerd door een commissie van het VP onder voorzitterschap van Gerard Blom. Behalve het afscheid van een aantal AB leden, werd aan het eind van de dag ook oud voorzitter Leen Noordzij tijdens een afscheidsreceptie in het zonnetje gezet. Voor een volledig verslag:

Eindejaarsbijeenkomst en afscheid.
AB leden Voorzitter Hein Scheffer opende de bijeenkomst met een terugblik over het afgelopen jaar en een blik op de toekomst. De tekst van zijn introductie volgt later op deze site. Hierna was het woord aan luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht teven Inspecteur der Veteranen. Daarna werd afscheid genomen van de vertrekkende leden van het AB.

Uitreiking Ted Meines prijs 2013.
De heer Gerrit Vink, al vele jaren werkzaam als vrijwilliger bij het Veteraneninstituut ontving de Ted Meines prijs 2013. De Ted Meines prijs is door het VP in 1998 ingesteld. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag en wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan personen, organisaties of instellingen die zich bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De adviescommissie onder voorzitterschap van luitenant-generaal b.d. J. de Kleyn, heeft uit de beschikbare voordrachten de heer Vink aanbevolen wegens “Zijn uitzonderlijk voorbeeld voor alle Nederlandse veteranen, zijn nimmer aflatende inzet ondanks zijn hoge leeftijd, zijn dossierkennis waardoor voor alle veteranen belangenbehartiging is gegarandeerd en zijn inzet gericht op de nazorg van de uitgezonden veteraan.”

Gerrit Vink zet zich al vele jaren in voor de belangen van Nederlandse veteranen en hun thuisfront. Hij is sinds 1992 als vrijwilliger werkzaam bij het Veteraneninstituut als consulent voorlichting en reünies. Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van veteranenwet- en regelgeving en hij beschikt over een enorme dossierkennis. Hierdoor is hij in staat om vele Nederlandse veteranen met raad en daad bij te staan om hen te leren omgaan met hun uitzendervaringen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is hij aanwezig bij tal van veteranenreünies en werkt hij gemiddeld nog drie volle dagen. Zijn inzet is geheel belangeloos en wordt door collega veteranen erg gewaardeerd. Hij is daarmee een uitstekend uitvoerder van het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie en hij wordt gezien als een waardig ambassadeur van het Veteraneninstituut. Gerrit Vink was afgelopen vrijdag zichtbaar verrast door de overweldigende belangstelling die hij kreeg.

Onthulling bronzen buste erevoorzitter VP, Ted Meines.
Na de lunch werd een bronzen buste onthuld van de erevoorzitter van het VP, luitenant-generaal b.d. Ted Meines. De bronzen buste is mogelijk gemaakt door vele donaties van particulieren en organisaties, na een oproep in Checkpoint.

De verdiensten van Ted Meines voor de belangen van de Nederlandse veteranen waren voor het aanwezige gehoor niet onbekend, maar werden nog eens onderstreept door generaal-majoor H. (Henk) Morsink, Chef Militaire Huis. Hij las een brief voor van Koning Willem-Alexander. De Koning noemde Meines de nestor van onze veteranen en roemde hem als onvermoeibaar pleitbezorger en behartiger van de belangen van onze veteranen. Generaal Meines was van dit alles zichtbaar ontroerd, zeker toen als klap op de vuurpijl aan het eind van de ceremonie de Band of Liberation, een looporkest uit Leiden gekleed in uniformen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, kwam binnenmarcheren en een muzikaal eerbetoon ten gehore bracht. De opdracht voor het vervaardigen van de buste werd gegeven aan de beeldhouwer Jan-Willem van Oldeneel uit Laren (NH). De buste krijgt een plaats in de nieuwbouw van stichting de Basis nabij het kantoor van het Veteranen Platform op de verdieping waar ook andere veteranengerelateerde organisaties zijn gevestigd.

Brochure.
Het Veteranen Platform liet ter gelegenheid van de bronzen buste ook een brochure vervaardigen, waarin de verdiensten van generaal Meines uitgebreid zijn beschreven. De brochure van 40 pagina’s is vervaardigd door de journalist Laurens van Aggelen en bevat onder meer een aantal ervaringen van personen die Ted Meines van nabij hebben meegemaakt.

Afscheidsreceptie Leen Noordzij
Helemaal aan het eind van een lange dag werd afscheid genomen van oud voorzitter van het VP, Leen Noordzij. Vele bekenden waarmee hij de afgelopen jaren intensief mee had samengewerkt schudden hem en zijn echtgenote de hand, waaronder luitenant-generaal Mart de Kruif, commandant Landstrijdkrachten. Namens het VP bood voorzitter Hein Noordzij een collage aan van herkenbare momenten uit de bestuursperiode van Noordzij.

Bron Telegraaf 13-12-2013

busteDoorn, 13 december 2013 – Natuurlijk is hij een verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog en diende hij later als officier vrijwillig in Nederlands-Indië. Maar luitenant-generaal b.d. Ted Meines is toch bovenal de ’nestor der Nederlandse veteranen’.

V.l.n.r.: Sonja Meines (dochter), Annie van den Boomgaard (zus van Ted Meines), Luitenant-generaal buiten dienst Ted Meines, Frank Peter Meines (zoon), Jeroen Meines (kleinzoon) en Eveline Meines (kleindochter).

De 92-jarige ‘Generaal der Nederlanden’ werd gisteren geëerd met de onthulling van een bronzen buste naar zijn beeltenis bij het nieuwe onderkomen van het Veteranenplatform in Doorn. In bijzijn van onder anderen Kamerleden, de commandant der landstrijdkrachten generaal Mart de Kruif en ex-defensieminister Willem van Eekelen werd een brief van Koning Willem-Alexander voorgedragen. „Ons land heeft veel aan u te danken,” zo schrijft de vorst. Hij haalt in zijn schrijven ook de ‘warme band’ aan tussen de generaal en Prins Bernhard. Met diens steun werd Meines na de Politionele Acties de grondlegger van het huidige veteranenbeleid in ons land. „Hij gaf de vergeten Indië-veteranen niet alleen een stem, hij pleitte ook op het allerhoogste regeringsniveau voor erkenning, waardering en het recht op (na)zorg voor álle veteranen,” zo memoreerde erevoorzitter brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer van het in 1988 door Meines opgerichte Veteranenplatform. Uiteindelijk kreeg Meines, die ook de motor was achter het jaarlijkse veteranendefilé in bevrijdingsstad Wageningen, de oud-militairen op de politieke agenda. Wat in 1989 voorzichtig begon met de nota ‘Zorg voor veteranen in samenhang’ van toenmalig defensieminister Relus ter Beek, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plus een heuse wet die onder meer voorziet in nazorg en financiële tegemoetkomingen voor getraumatiseerde militairen. Meines zelf riep de aanwezigen in zijn dankwoord op ‘elkaar aan de vooravond van kerst vast te houden’ en ‘ons te blijven inzetten voor vrede en veiligheid in de wereld.’

Den Haag/Doorn, december 2013 -De traditionele eindejaarsbijeenkomst van het VP kent dit jaar een bijzonder karakter. De eindejaarsbijeenkomst vindt plaats in het atrium van de nieuwbouw van stichting de Basis in Doorn, waar het VP sinds kort zijn domicilie heeft. Mevrouw Angelien Eijsink (PvdA), lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, is die dag gastspreker. Verder zal de tweejaarlijkse Ted Meines prijs worden uitgereikt. Na de lunch zal een bronzen buste van de erevoorzitter luitenant-generaal b.d. Ted Meines worden onthuld. De dag wordt afgesloten met een receptie voor de genm b.d. Leen Noordzij, die in juni 2013 de voorzittershamer heeft overgedragen aan de bgen b.d. Hein Scheffer. De bijeenkomst is alleen voor genodigden

Hoofdlijnen van het programma

09.30 – Ontvangst leden AB en genodigden

10.30 – Start eindejaarsbijeenkomst Gastspreker Mw Angelien Eijsink Afscheid vertrekkende AB leden Uitreiking Ted Meines prijs Lunch en borrel

14.00 – Ontvangst gasten onthulling bronzen buste

14.30 – Onthulling bronzen buste, diverse sprekers

15.30 – Afscheidsreceptie genm b.d. Noordzij

18.00 – Einde

Doorn 10 december 2013 – Bureau VP is na zeven “Haagse” jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens:
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1,
3941 XV Doorn

Postadres:
Postbus 133,
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: info@veteranenplatform.nl

Opening de Basis
Opening de Basis

Doorn 5 november 2013 – Prinses Beatrix opende op 5 november de nieuwbouw van stichting de Basis in aanwezigheid van talloze vertegenwoordigers uit de Nederlandse defensie- en veteranenwereld. Daaronder de voorzitter en vice voorzitter van het Veteranen Platform, Hein Scheffer en Sjaak Severs. Het bureau VP keert na zeven Haagse jaren binnenkort ook terug naar Doorn en krijgt een bureauruimte in deze nieuwbouw. Het VP heeft dan andere belangrijke partners als directe buren, te weten: de Stichting de Basis met zijn nazorg en trainingscentrum, het Veteraneninstituut met al zijn dienstverlening, het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en de Stichting Waardering Erkenning Politie. Het VP kan daardoor nog beter samenwerken op het vlak van de belangenbehartiging van veteranen. Meer achtergronden van de opening klik hier. Open Huis 16 november Op zaterdag 16 november is het tussen 10.00 en 16.00 uur vrije inloop in het nieuwe gebouw. Het VP bestuur ontvangt u dan graag in de nieuwe kantoorruimte. Voor meer bijzonderheden zie programma Open Huis de Basis.

Page 23 of 23 1 21 22 23

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen