Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

DSC_9545De Nederlandse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 juni 2017. Als veteraan, zowel postactief als actief dienend, kan je deelnemen aan verschillende activiteiten op deze dag. Let op: voor sommige activiteiten moet je je vooraf aanmelden. Lees verder

INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN DE ERE-VOORZITTER VAN HET VETERANEN PLATFORM,

DE “VETERAAN DER VETERANEN”

afscheid-3jan2017Het VP en de Nederlandse veteranenwereld hebben op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van “de veteraan der veteranen” ,Ted Meines, die op zaterdag 24 december 2016 overleed. Op 3 januari 2017 werd hij met militair ceremonieel naar het wachtmeester Kruithofpaviljoen op het ASK in ’t Harde overgebracht , waar een saluutbatterij schoten loste en een erecouloir van 150 veteranen en 50 militairen hem een laatste groet bracht. Hierna volgde een rouwbeklag waar veteranen en belangstellenden ieder op hun eigen manier afscheid van hem konden nemen. De eerste dodenwacht in de speciaal ingerichte Chapelle Ardente werd gevormd door het Bestuur-VP, waarna het bestuur werd afgelost door een roulerende dodenwacht bestaande uit leden van de aangesloten lidorganisaties van het VP. Een afscheid dat hij ten volle heeft verdiend.

logo-vp-met-tekstHet Bestuur van de Vereniging Veteranen Platform, maakt met leedwezen bekend, dat op 24 december 2016 is overleden.

TED (TETTE) MEINES
Luitenant-generaal der Artillerie b.d.
Erevoorzitter van de Vereniging Veteranen Platform

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden (1969)
Ereteken voor Verdienste in Goud
Ereteken voor Orde en Vrede
Mobilisatie Oorlogskruis
Officierskruis XXX
Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants
Yad Vashem
Ereburger van de Staat Israël
Drager Inhuldigingsmedaille 2013

* Huizum, 25 september 1921                                     † Leidschendam, 24 december 2016

Ted Meines is oprichter van het Veteranen Platform en in hem verliest het Veteranen Platform niet alleen haar erevoorzitter maar ook “de Veteraan der Veteranen” en drijvende kracht die zich tot het laatst heeft ingezet voor de belangen van de Nederlandse Veteranen.

Voor nadere informatie zie de website van Monuta

Voor de livestream klik hier

Sprekers ombudsman tevens veteranen ombudsman mr. Reinier van Zutphen, Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine en Lt. Gen. bd Mart de Kruiff. Afscheid vertegenwoordigers leden bij de Ledenvergadering. Overhandiging cheque aan Gen. bd Peter van Uhm tbv de Stichting Hulphond.

Openingswoord voorzitter.
hein-jn-z-20161216-0244-kopierenOp 16 december j.l. heeft in een prettige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. De voorzitter verwelkomde alle aanwezigen en speciaal de gastsprekers, Nationale Ombudsman tevens Veteranenombudsman de heer Reinier van Zutphen, oud commandant van de Landstrijdkrachten Luitenant-generaal bd Mart de Kruif en Hoofddirecteur Personeel Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine.
Daarna bracht hij de groeten over van onze ere-voorzitter Ted Meines, die vanwege zijn zeer slechte gezondheid niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens blikte hij aan de hand van de speerpunten van het nieuwe vijfjaren beleidsplan, “De Trotse Veteraan”, terug op het jaar 2016.
Het eerste speerpunt is ‘belangenbehartiging van alle veteranen’ en het bestuur van het VP heeft daar invulling aan gegeven door gevraagd en ongevraagd haar standpunten in te brengen in allerlei fora en het VP is betrokken geweest bij de Beleidsevaluatie van het Veteranenbeleid. Ook de media weten het Veteranen Platform steeds vaker te vinden. Lees verder

Met het onderzoek hopen wij de groep veteranen, die ondanks behandeling nog met aanzienlijke PTSS klachten kampen, verder te kunnen helpen. De innovatieve 3MDR behandeling is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie en momenteel wordt de werkzaamheid van deze behandeling onderzocht bij Centrum ’45 in Oegstgeest.

In de bijlage vindt u een Volkskrant artikel dat over de 3MDR geschreven is als ook een informatiefolder.

Voor meer informatie:

Marieke van Gelderen – Email: m.van.gelderen@centrum45.nl
Telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van
Centrum ’45 in Oegstgeest (071 519 1500) of Diemen (020
627 49 74, doorkiesnummer 300)

brandende-kampongsBoekpresentatie: Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Boomuitgevers)
Op 29 september vond de boekpresentatie plaats van het boek “Brandende Kampongs van generaal Spoor”. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek dat de heer Remy Limpach op 17 september 2015 cum laude heeft verdedigd aan de Universiteit van Bern.
In zijn boek komt Limpach tot de confronterende en pijnlijke conclusie dat er tijdens de dekolonalisatieoorlog in Indonesië herhalend disproportioneel geweld heeft plaatsgevonden door een kleine groep Nederlandse militairen als onderdeel van het operationele optreden. Soms aangemoedigd, maar in ieder geval openlijk of oogluikend toegestaan door hogerhand. Ook wordt daarin gewezen op toen falend militair en politiek leiderschap.
Een tweede belangrijke conclusie die de heer Limpach in zijn boek trekt, is dat de meerderheid van de veteranen schone handen heeft gehouden, een klein deel van de Krijgsmacht ging systematisch over de schreef waarbij buitensporig geweld deel uitmaakte van de modus operandi.
De publicatie van dit boek zal waarschijnlijk tot de nodige discussies leiden over het optreden van de (individuele) Nederlandse militairen. Ongetwijfeld zal de aandacht voor dit boek het nodige losmaken bij de Indië-veteranen en hun partners en nabestaanden. Ik wens hen daarbij sterkte. Het Veteranen Platform is een groot voorstander van waarheidsvinding over het handelen van alle strijdende partijen. Los van de verantwoordelijkheid van iedere individuele militair en veteraan voor zijn eigen optreden, hoop ik dat deze discussie wordt gevoerd in het licht van de politieke en sociaal maatschappelijke context van nu 70 jaar geleden en zich richt op de toen politieke, juridische en militaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Mocht u naar aanleiding van het verschijnen van dit boek of berichten daarover in de media nadere informatie en/of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met het Veteranenloket telnr 088 33400 00

DSC_9545Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni mogen deelnemende (actief-dienende) veteranen in uniform reizen. In overleg met betrokken partijen is vastgesteld dat het dragen ervan juist noodzakelijk is.
Na beoordeling door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is vastgesteld dat het dragen van het militaire uniform op de Veteranendag past binnen de gestelde aanvullende beveiligingsmaatregelen die op de dag gelden.

Dagelijks reizen
Voor het dagelijkse woon-werkverkeer op andere dagen geldt nog steeds de SG-nota van 29 september 2014. Daarin staat dat militairen geen militair uniform dienen te dragen tijdens woon-werkverkeer en/of op tijden/plaatsen wanneer daartoe om dienstredenen geen noodzaak bestaat.

20160617_144104Ermelo 17 juni 2016,
Als deel van zijn ‘afscheidstournee’ heeft Frank Marcus, directeur Vi, tijdens de ledenvergadering van het VP afscheid genomen. De directeur Vi is qualitate qua aanwezig als toehoorder bij de ledenvergaderingen van het VP. Na afloop van de vergadering werd hij toegesproken door de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, en werd hem namens alle leden een cadeau aangeboden. Hierna bedankte Frank alle aanwezigen voor de prettige wijze van samenwerken en introduceerde hij zijn opvolger Kolonel der Jagers Drs. Ludy de Vos.

Hein-veteranen Alblasserdam 11062016ALBLASSERDAM – Op zaterdag 11 juni 2016 werd in de burgerzaal van het gemeentehuis in Alblasserdam een speciale dag voor Alblasserdamse (oorlogs) veteranen gehouden. Tijdens die bijeenkomst hield Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranenplatform, een toespraak, waarin hij de wens uitsprak dat volgend jaar nóg meer en met name jonge veteranen zich aansluiten bij dit initiatief. De dag was georganiseerd door twee jonge veteranen, David van der Rhee en Kees-Jan Hooglander.

Voor een uitgebreider verslag en meer foto’s zie deze link.

De Uitkeringsregeling Backpay is op 25 december 2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadat daarover overeenstemming was bereikt met het Indisch Platform. Deze regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank in Leiden.

Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is als morele genoegdoening bedoeld voor de op 15 augustus 2015 nog in leven zijnde personen die als ambtenaar of KNIL-militair op 8 maart 1942 in dienst waren bij het Nederlands-Indisch gouvernement en gedurende de Japanse bezetting geen (volledig) salaris hebben ontvangen. Personen die zijn veroordeeld wegens collaboratie of in de oorlogsjaren de Japanse nationaliteit bezaten, komen niet in aanmerking. Als de rechthebbende op of na 15 augustus 2015 is overleden, kunnen erfgenamen ook een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2017. Lees verder

Page 4 of 9 1 2 3 4 5 6 9

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen